Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Перелік інформації, обов’язкової до оприлюднення відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1. Організаційна структура інституту - Структура ОРІДУ 2017 вересень
2. Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності інституту -
Місією Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є формування творчої, всебічно розвинутої особистості з якостями справжнього лідера і компетентностями професіонального менеджера для наукової й практичної роботи в органах публічної влади та у сфері соціально-економічної діяльності з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку країни.
Цінності:Людина, Довіра, Духовність, Лідерство-служіння, Відповідальність, Професіоналізм. Порядність
Візія:Інститут орієнтується на міжнародне співробітництво, прагне до рівня високих світових досягнень у підготовці службовців органів публічної влади та управлінців вищої ланки.
   Інститут - потужний та ефективний надавач освітніх послуг, надійний партнер для органів влади та бізнес-структур

Повноваження, основні завдання, напрями діяльності інституту

Звіт про роботу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2015 році
3. Фінансові ресурси - Кошторис основний
Кошторис наука
Штатний розпис
4. Нормативно-правові засади діяльності інституту -
 • Статут Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Положення про організацію навчального процесу в Національній академії державного управління при Президентові України
 • Положення про Національну академію державного управління при Президентові України
 • Указ Президента України від 18 лютого № 81/2014 "Про внесення змін до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України"
 • Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII "Про державну службу" (із змінами)
 • Закон України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції" (із змінами)
 • Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту" (із змінами)
 • Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII "Про наукову і науково-технічну діяльність" (із змінами)
 • Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (із змінами)
 • Указ Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95 "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 року № 700 "Про віднесення посад працівників Національної Академії державного управління при Президентові України до категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 року №167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 703 "Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами) • 5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються інститутом, форми і зразки документів, правила їх заповнення -
 • Про платні послуги
 • Про оплату за проживання в гуртожитку
 • «Умови прийому на навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (магістр). Бланкова документація. Зразки заповнення»
 • «Умови прийому на навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (магістр).Бланкова документація. Зразки заповнення»
 • Умови прийому на навчання за напрямом "Менеджмент" (бакалавр). Бланкова документація. Зразки заповнення
 • Умови надання послуг з виконання наукових досліджень
 • Умови вступу до аспірантури
 • Умови навчання спеціалістів у сфері державних закупівель

 • 6. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності - Доступ до публічної інформації
  7. Види інформації, якою володіє і зберігає інститут - Інформація, яку зберігає інститут
  8. Механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень -
 • Громадська рада інституту
 • Громадської організації "Нова еліта нації" - асоціація випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів"
 • Слухацьке самоврядування
 • Студентське самоврядування

 • 9. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Вченої ради, спеціалізованої Вченої ради, науково-методичної та науково-експертної рад -
 • Вчена рада
 • Спеціалізована Вчена рада К 41.863.01
 • Науково-методична рада
 • Науково-експертна рада
 • Приймальна комісія

 • 10. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки - Необхідні запитувачам форми і бланки надаються відділом документообігу та контролю (к. 116).
  Робоче місце для заповнення бланків запитів щодо доступу до публічної інформації знаходиться у залі електронних носіїв інформації (к. 110).
  11. Правила внутрішнього трудового розпорядку -
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників інституту (додаток 1 до Колективного договору)
 • Наказ ОРІДУ від 14 вересня 2012 року №84 "Про правила внутрішнього розпорядку для студентів, слухачів, аспірантів, докторантів та здобувачів"
 • Наказ ОРІДУ від 23.12.2016 №136 "Про затвердження Положення про гуртожиток Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України"

 • 12. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію - Звіти щодо задоволення запитів на інформацію
  13. Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку директора та його заступників, а також керівників структурних та підрозділів -
 • Довідник телефонів

 • 14. Основні функції структурних підрозділів -
 • Бібліотечний відділ
 • Відділ документообігу та контролю
 • Відділ з навчальної роботи
 • Відділ інформаційно-телекомунікаційних технологій
 • Відділ координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи
 • Деканат факультету державного управління
 • Деканат факультету менеджменту
 • Організаційно-господарський відділ
 • Редакційно-видавничий відділ
 • Сектор міжнародних зв’язків
 • Сектор підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів
 • Відділ прийому, розподілу слухачів та профорієнтаційної роботи
 • Управління підвищення кваліфікації кадрів
 • Фінансово-економічний відділ
 • 15. Розклад роботи та графік прийому громадян -
 • Розклад роботи
 • Графік прийому громадян

 • 16. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад - ..........
  17. Електронна приймальна - Електронна приймальна