Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Аспірантура та докторантура

Новини

Оголошення

Наукові
підрозділи

Наукова
робота

Підготовка науково - педагогічних та наукових кадрів

Науково - комунікативні заходи

Положення про Наукове товариство студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниНовини27 лютого 2020 року кафедра української та іноземних мов провела науковий семінар «Структурно компонентна модель підготовки публічних службовців до іншомовної комунікації в умовах реалізації євроінтеграційного курсу» у межах кафедральної НДР «Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: вивчення та запровадження європейського досвіду».


3 грудня 2019 року

З середини жовтня по 3 грудня 2019 року, на запрошення керівництва Одеської міської ради, Олеся Голинська, к.держ.упр., доц., доцентка кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, провела серію семінарів-тренінгів «Методика та порядок проведення гендерного бюджетного аналізу в Україні». Відкриваючи перший з трьох запланованих семінарів, вона зазначила: «Місто Одеса – одне з перших великих міст України, яке сьогодні комплексно реалізує гендерний підхід у діяльності органів місцевого самоврядування. Саме фінансово складова має стати запорукою всеосяжності такого підходу – адже відомо, що в бюджеті міста затверджено традиційно значну кількість соціальних видатків, всі вони мають з розряду гендерно-нейтральних та гендерно-сліпих перейти в розряд гендерно-чутливих. Для цього нам потрібно дуже багато знань та навичок,… але наше місто завжди перебувало на вістрі бюджетних новацій, то ж і сьогодні ми повинні успішно засвоїти ці нові, апробовані в розвинутих економіках світу, технології гендерно орієнтованого бюджетування.»


План-графік проведення попередньої експертизи

Відповідно до Плану-графіку проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління 7 листопада 2019 року відбулося розширене засідання кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління націонаональною безпекою спільно з кафедрою гуманітарних та соціально-політичних наук щодо попередньої експертизи докторської дисертації Колісніченко Н.М. «Формування та розвиток системи підготовки осіб, які обіймають політичні (виборні) посади, до здійснення політико-управлінської діяльності» (за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління). Згідно порядку денного було заслухано доповідь дисертанта за результатами дисертаційного дослідження, відгуки рецензентів: д.держ.упр., доцента, доцента кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Воронова О.І.; д.держ.упр., професора, завідувача кафедри права і законотворчого процесу Марущака В.П.; д.держ.упр., професора, професора кафедри економічної та фінансової політики Миколайчука М.М. Представники професорсько-викладацького складу прийняли активну участь в обговоренні результатів дисертаційного дослідження, надали зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи. За результатами розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати докторську дисертацію Колісніченко Н.М. для попереднього розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


23 та 24 жовтня 2019 року

Відповідно до Плану-графіку Інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 23 та 24 жовтня 2019 року було проведено попередню експертизу дисертаційних робіт аспірантів: 23 жовтня 2019 р. – Гололобов С.М. «Механізми взаємодії громадських організацій у сфері культури з органами публічної влади», кафедра глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою, наук. керівник Горячук В.Ф., д.е.н., ст.н.с.; 24 жовтня 2019 р. – Янюк С.В. «Механізми державного регулювання територіальної оборони України», кафедра державознавства і права, наук. керівник Марущак В.П., д.держ.упр., професор. Згідно порядку денного було заслухано доповіді дисертантів за результатами дисертаційного дослідження, відгуки рецензентів, представники професорсько-викладацького складу кафедр взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційних досліджень, надали зауваження та пропозиції щодо подальшої роботи. За результатами розширеного засідання кафедри було прийнято рішення рекомендувати дисертаційні роботи Гололобова С.М. та Янюка С.В. для попереднього розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


11 жовтня 2019 року

В Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди». Основна мета конференції вироблення пропозицій щодо поєднання зусиль науковців, наукових установ, органів публічної влади, бізнес-структур та громадськості для пошуку ефективних підходів до вирішення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави та її регіонів – в умовах сучасних управлінських та соціально-економічних процесів.


1 та 7 жовтня 2019 року відбулися загальні збори аспірантів денної та вечірньої форми навчання 2019 року вступу

1 та 7 жовтня 2019 року відбулися загальні збори аспірантів денної, вечірньої та заочної форм навчання 2019 року вступу. З вітальним словом до аспірантів звернувся перший заступник директора Попов М.П., який ознайомив здобувачів вищої освіти з відповідною освітньо-науковою програмою, яка спрямована на впровадження наукових досліджень та продукування нових знань в галузі публічного управління та адміністрування, розробку ефективних механізмів публічного управління в реалізації державної політики, що матиме широке практичне застосування. Побажав молодим науковцям набуття нових знань, наполегливості, самоконтролю, плідної праці, творчого натхнення та захисту дисертаційних робіт у встановлений термін.


Аспірант інституту Наталія Розмаріцина пройшла стажування в Апараті Верховної Ради України


З 11 лютого по 19 липня 2019 року аспірант кафедри економічної та фінансової політики Наталія Розмаріцина пройшла стажування за Програмою стажування молоді в Головному організаційному управлінні апарату Верховної Ради України на умовах повного робочого часу. До конкурсного відбору було допущено молодь у віці до 35 років, а учасниками заходу стали 50 осіб з України та 4 представника з Німеччини.


19 червня 2019 року

Заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В., провідний фахівець відділу з координації наукової роботи та докторантури Слізовська Н.О. та аспіранти інституту відвідали відкритий семінар «Публікації наукових статей у базі даних Web of Science», який відбувся на базі Національного університету Одеська Юридична Академія. В ході семінару висвітлювались питання щодо публікаційного процесу, строки та вартість публікацій у науковометричних базах, обговорювались вимоги до наукових статей та особливості оформлення списку літератури. Організатори заходу також поінформували присутніх про діяльність хижацьких видань та надали рекомендації як вберегтися від них.


22 травня 2019 року

Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Панченко Г.О. та заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, Матвєєнко І.В. у межах Фестивалю науки провели семінар-тренінг на тему: «Формування громадянських компетенцій публічного управлінця». До роботи семінару були залучені аспіранти інституту. Модератори семінару Матвєєнко І.В. та Панченко Г.О. ознайомили учасників заходу із особливостями процесу формування активного громадянського суспільства, основними його складовими, обгрунтували необхідність формування громадянських компетентностей, проаналізували наукові підходи щодо трактування ключових понять: «компетентність», «компетенція», «кваліфікація», «громадянськість», «громадянська компетентність», «громадянська відповідальність», а також розглянули зміст та модель громадянських компетентностей публічних службовців. Виконуючи тренінгові вправи «Людина у громаді» та «Ми переконані..», учасники семінару мали змогу отримати практичні навички щодо дотримання принципів взаємної поваги, толерантності та врегулювання конфліктних ситуацій у процесі вирішення проблемних завдань, уміння обґрунтовувати власну громадянську позицію. Також, в рамках заходу учасники пройшли тест щодо визначення рівня власної громадянської відповідальності.


21 травня 2019 року

Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Панченко Г.О. та заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Матвєєнко І.В. разом із аспірантами денної та заочної форми навчання взяли участь у науково-методологічному семінарі на тему: «Науково-дослідна робота аспірантів як ефективний метод підготовки якісно нових фахівців у вищій школі», який відбувся у межах Фестивалю науки на базі Одеської національної наукової бібліотеки. У процесі проведення семінару завідувач відділу міжнародних проектів Диба Наталя Матвіївна ознайомила учасників заходу із особливостями підсобного фонду відділу міжнародних проектів, функціонуванням спеціалізованих читальних зал: сучасної французької літератури, інформаційний центр «Вікно в Америку» та електронна читальна зала інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» – проекту за підтримки Посольства США в Україні. Аспіранти мали можливість отримати відповіді на питання щодо практичного використання фонду Одеської національної наукової бібліотеки у своїй науково-дослідницькій діяльності. Всім учасникам заходу було оформлено читацький квиток бібліотеки.


17 травня 2019 року

В Будинку вчених відбулося урочисте нагородження вчених Одещини з нагоди Дня науки України. На заході були присутні начальник відділу з координації наукової роботи та докторантури Ємельянова О.М. та заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В. Всіх присутніх учених та науковців привітали заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло, директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олександр Лончак, голова Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону Сергій Степаненко, голова Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Ніна Дубовик, заступник директора Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Ірина Столбова. З інформацією про новітні досягнення українських вчених у сфері нанотехнологій, зокрема в галузі медицини, виступив голова Південного наукового центру, член президії НАН України, академік С.А. Андронаті. За визначні досягнення у своїй діяльності кращі науковці Одещини були нагороджені Почесними грамотами та відзнаками Одеської обласної державної адміністрації та обласної ради, Одеського міського голови, Департаменту освіти і науки ОДА, Ради ректорів. На урочистості з нагоди Дня української науки в залі Будинку вчених зібрались провідні вчені Одещини, керівники закладів вищої освіти, академічних і галузевих науково-дослідних установ та представники органів публічної влади.


В період з 29 по 30 березня 2019 року

В період з 29 по 30 березня 2019 року заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Ірина Матвєєнко та студентка 1 року денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Катерина Шелестюк взяли участь у І Міжнародному форумі молодих управлінців.
01 квітня 2019 року

Відповідно до Плану-графіку інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 01 квітня 2019 року відбулося розширене засідання кафедри економічної та фінансової політики спільно з кафедрою державознавства і права з попередньої експертизи кандидатської дисертації Попової (Войтович) К.Г. на тему «Розвиток ресурсного забезпечення регіонів України в умовах децентралізації: концептуальні засади», науковий керівник к.держ.упр., доцент Голинська О.В. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування). Попова (Войтович) К.Г. виступила з доповіддю щодо отриманих результатів дисертаційного дослідження, представлені відгуки фахівців-експертів та наукового керівника. Представники науково-педагогічного складу кафедр інституту взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційних досліджень. За результатами попередньої експертизи було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Попової (Войтович) К.Г. для подальшого розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


Представники інституту відвідали Академію публічного управління Республіки Молдова

01 березня 2019 року заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Ірина Матвєєнко, доцент кафедри української та іноземних мов Андрій Маєв та аспіранти ОРІДУ НАДУ при Президентові України Володимир Кулешов та Оксана Єльчієва взяли участь у міжнародній конференції «Внесок молодих дослідників у розвиток публічного управління». Науковий форум, що проводився на базі Академії публічного управління Республіки Молдова (м. Кишинів), об’єднав молодих вчених з Молдови, Чехії, Румунії та України.


«На допомогу аспіранту»

В читальній залі бібліотеки пройшов інформаційно- комунікативний захід «На допомогу аспіранту». Провідний бібліотекар Н. І. Фоміна розповіла аспірантам про структуру довідково-інформаційного апарату бібліотеки і системи IRBIS. Аспіранти здійснювали пошук інформації по різним напрямкам досліджень. В заході прийняла участь заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури І. В. Матвєєнко.


20 листопада 2018 року

Аспіранти 1 та 2 року навчання разом з завідувачем бібліотечного відділу Кудрявцевою О.В. та заступником начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В. відвідали Одеську національну наукову бібліотеку. Завідувач відділу міжнародних проектів Диба Наталя Матвіївна ознайомила аспірантів з правилами користування бібліотечним фондом, електронною бібліотекою та електронними ресурсами.


8 листопада 2018 року Четвертий науковий англомовний семінар "New insights in public administration" (Нове розуміння публічного управління)


   В рамках дисциплін «Мистецтво комунікації та представлення наукових результатів іноземною мовою» та «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування» відбувся четвертий щорічний науковий англомовний семінар "New insights in public administration" (Нове розуміння публічного управління), який був організований завідувачем кафедри української та іноземних мов Колісніченко Н.М. Захід розпочався вітальними словами Іжі М.М., директора інституту, Матвєєнко І.В., заступника начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури, які привітали учасників заходу, підкреслили значення вивчення іноземної мови у підготовці аспірантів - здобувачів ступеня доктора філософії, побажали активного використання навичок іншомовного спілкування в професійній та науковій діяльності. Тематика заходу розкривала напрямки дисертаційних досліджень аспірантів другого року всіх форм навчання.

З 01 жовтня 2018 року


   В Одеському регіональному інституту державного управління НАДУ при Президентові України розпочався новий навчальний рік на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. В 2018 році до аспірантури інституту вступило 30 осіб, з них: 7 осіб на денну, 7 на вечірню та 16 осіб на заочну форми навчання. Перший заступник директора Попов М.П. та заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Матвєєнко І.В. на загальних зборах привітали здобувачів вищої освіти зі вступом до аспірантури, побажали міцного здоров’я, успішного навчання та захисту майбутньої дисертаційної роботи. Аспірантів поінформували про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, особливостями підготовки докторів філософії, правилами внутрішнього розпорядку інституту, поселення і проживання у гуртожитку інституту, а також провели вступний інструктаж з техніки безпеки.

16-17 травня 2018 року

Проведено Весняну школу докторів філософії «Сучасні тренди та виклики підготовки докторів філософії» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у режимі відеоконференцзв’язку між Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами. Модератором заходу виступила віце-президент Національної академії, д.держ.упр., професор Білинська М.М.

14 березня 2018 року

14 березня 2018 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся «круглий стіл «Шляхи локалізації Цілей сталого розвитку в Одеській області» в рамках міжнародного проекту Австрійської агенції розвитку та програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей». Модератором заходу виступив Мустафа Саит Ахметов, програмний координатор ПРООН.

14 березня 2018 року

14 березня 2018 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся «круглий стіл «Шляхи локалізації Цілей сталого розвитку в Одеській області» в рамках міжнародного проекту Австрійської агенції розвитку та програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».

01 березня 2018 року

01 березня 2018 року було проведено нараду в режимі відоеконференцзв’язку за участю Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами. Були обговорені питання:
- утворення єдиної інформаційної системи - Корпоративного електронного каталогу;
- прийняття до захисту дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». В обговорені взяв участь перший заступник директора інституту Попов М.П., який наголосив на необхідності вільного доступу до фонду повнотекстових документів та визначення порядку захисту результатів наукових досягнень здобувачами вищої освіти доктора наук, термін підготовки яких закінчується у 2018 році.

Архів новин

Також шукайте нас у соціальних мережах ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©