Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Факультет публічного управління та адміністрування

Загальна інформація

АДРЕСА, КОНТАКТИ


Адреса:

65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к.200

Телефон/Fax:

(048) 7059725, тел./факс:(048)7059732
(048) 7059731

E-mail:

oridu_dekanatdu@ukr.net

Форми навчання,кафедри,спеціалізації

Адреса, контакти,працівники деканату

Загальна інформація


Увага!
З 01 січня 2016 року змінилися реквізити оплати за навчання
та проживання в гуртожитку:ОРІДУ НАДУ при Президентові України
МФО 820172 р/р 31250280101032
Державна казначейська служба України
код ЄДРПОУ 23213365
За навчання П.І.Б. без ПДВОРІДУ НАДУ при Президентові України
МФО 820172 р/р 31257280201032
Державна казначейська служба України
код ЄДРПОУ 23213365
За проживання в гуртожитку П.І.Б. кімната, період
в т.ч. ПДВ

Факультет державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - факультет) є навчально-науковим і організаційним структурним підрозділом Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) в системі Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ) (далі - Національна академія), який створено для виконання освітніх і наукових завдань щодо підготовки фахівців у галузі освіти "Державне управління" за ІV рівнем акредитації відповідно до сертифікатів та ліцензії на здійснення освітньої діяльності.
Факультет було створено наказом директора Інституту від 1 листопада 2000 року №139-к у відповідності до рішення Вченої ради Інституту.
Підготовка фахівців у галузі знань "Державне управління" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" здійснюється з 1 вересня 1996 року. Сьогодні ліцензований обсяг: 45 осіб денної форми навчання, 295 осіб заочної форми навчання та 35 - вечірньої форми навчання.
За 14 років існування факультету його очолювали декани з різними науковими інтересами та поглядами на життєдіяльність в інституті. Але всі вони керувалися спільним й найголовнішим принципом відповідальності за доручену їм справу.

Корвецький Олександр Дмитрович, кандидат медичних наук, доцент. Перший декан факультету державного управління (з листопада 2000 р. по березень 2005 р.) Під його керівництвом пройшло становлення факультету як структурного підрозділу інституту, розпочало свою діяльність слухацьке самоврядування.
Миколайчук Микола Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент. Декан факультету з квітня 2005 р. по листопад 2007 р. Провів роботу щодо розроблення та впровадження символіки (герб і гімн) факультету та було започатковано святкування Дня факультету у першу п'ятницю листопада. У грудні 2010 року отримав науковий ступінь доктора наук з державного управління.
Кривоцюк Петро Степанович, кандидат політичних наук, доцент. Декан факультету з листопада 2007 р. по грудень 2008 р. Під час його керівництва вийшла друком перша газета слухацького самоврядування, налагоджено співпрацю слухацьких рад та ознайомлення з кращим досвідом регіональних інститутів Національної академії, розпочав роботу центр культури слухачів та студентів інституту.
Попов Микола Петрович, кандидат наук з державного управління, доцент. Декан факультету з січня 2009 р. - по липень 2014. Прихильник розвитку дієвого слухацького самоврядування та сприяє поглибленню його зв'язків з іншими регіональними інститутами.
Липовська Світлана Олексіївна. Декан факультету з липня 2014 р. - по квітень 2015р. Сприяла практичному наповненню навчального процесу завдяки багаторічному досвіду роботи на державній службі.

З метою ефективної реалізації завдань у напрямку виконання ліцензійних вимог щодо надання освітніх послуг, на факультеті державного управління Інституту функціонують 6 кафедр. Це:

              - кафедра філософських та соціально-політичних наук - утворена 30.08.1996 р.;
              - кафедра права і законотворчого процесу - утворена 01.11.2001 р.;
              - кафедра державного управління і місцевого самоврядування - утворена 01.11.2001 р.;
              - кафедра економічної та фінансової політики - утворена 01.09.2004 р.;
              - кафедра європейської інтеграції - утворена 01.09.2004 р.;
              - кафедра регіональної політики та публічного адміністрування - утворена 01.03.2010 р.

Навчальний процес на факультеті забезпечують також кафедри:

              - української та іноземних мов - утворена 30.08.1996 р.;
              - управління проектами - утворена 19.06.2002 р.;
              - менеджменту організацій - утворена 19.06.2002 р.;
              - інформаційних технологій та систем управління - утворена 01.09.2004 р.


Відбір і прийом слухачів на навчання за спеціальностями галузі знань "Державне управління" здійснюється згідно з Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.
За період з 1997 року по 2015 рік підготовлено 4702 магістра державного управління, з них: на денній формі навчання - 880; на вечірній - 345; на заочній - 3087; на заочно-дистанційній - 390.


       Навчання на факультеті здійснюється за спеціалізаціями:

              - Регіональне управління.
              - Державне регулювання економіки та підприємництва.
              - Соціальна і гуманітарна політика.
              - Організація правової роботи в органах публічної влади.
              - Європейська інтеграція в умовах глобального врядування.
              - Управління охороною здоров'я.
              - Місцеве самоврядування.
              - Управління в сфері культури.
              - Інформатизація державного управління.


Навчально-виховний процес на факультеті забезпечується штатним професорсько-викладацьким складом кафедр факультету та фахівцями, залученими за сумісництвом. У проведенні занять приймають участь відповідальні працівники місцевих органів влади, провідні науково-педагогічні працівники наукових установ та вищих закладів освіти Одеської області та України.
На сьогодні навчальний процес на факультеті забезпечують більш 100 викладачів, які мають економічні, юридичні, педагогічні, психологічні, фізико-математичні, технічні, філологічні, політологічні, філософські, історичні, соціологічні та інші наукові ступені. Із 6 кафедр - 5 очолюють доктори наук, професори. Всі кафедри за чисельним складом відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України. Серед науково-педагогічних працівників: більше 20 % - доктори наук, професори; близько 80 % - кандидати наук, доценти.
Виховна робота, яка проводиться серед слухачів факультету, спрямована на формування у них національної самосвідомості, патріотизму, відповідальності за долю суспільства, людської гідності, готовності самовіддано захищати і розбудовувати українську державу. З цією метою здійснюються заходи патріотичного, естетичного і фізичного виховання.
На факультеті традиційно проводяться: загальні збори слухачів, присвячені початку нового навчального року (День знань), День факультету (перша п'ятниця листопада), науково-практична конференція за результатами стажування слухачів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (жовтень), засідання старостату (1 раз на два тижні), урочисті збори з приводу випуску магістрів державного управління (кінець лютого), тощо.
Виховна робота враховує історичні та культурні традиції регіону, вікові особливості слухачів, здійснюється як під час навчального процесу, так і поза ним. Так слухачі приймають участь у заходах з приводу річниць Одеської області, Дня визволення Одеси від фашистських загарбників, Дня Перемоги, Дня Європи в Україні, акції "Серце до серця", шефської допомоги вихованцям Михайлівської школи-інтернату Одеської області тощо. На факультеті діє самоврядування слухачів денної форми навчання. Метою діяльності органів слухацького самоврядування є сприяння сумлінному виконанню слухачами своїх обов'язків з одночасним захистом їх прав та інтересів, сприяння організації навчально-виховного процесу в інституті, формуванню нової високопрофесійної еліти публічних службовців на засадах ділової співпраці з директором, посадовими особами, які здійснюють керівництво інститутом та його структурними підрозділами.
У 2007 році активістами слухацького самоврядування засновано газету Прайм-тайм. Газета виходить у друкованому виді, також всі бажаючи можуть ознайомитися з матеріалами Прайм-тайм на офіційному сайті інституту на сторінках, які спеціально відведені з метою висвітлення діяльності слухацького самоврядування.
З вересня 2008 року в інституті розпочав роботу Центр Культури студентів та слухачів. Завданням центру є організація дозвілля слухачів, студентів та працівників інституту, проведення тематичних вечорів та розважальних заходів.


Також шукайте нас у соціальних мережах ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©