Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра державознавства і права

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Наукова школа

Експертна діяльність

Знакові події та досягнення

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристика

Місія кафедри

Місія кафедри Кафедра державознавства і права всебічно сприяє розвитку правової держави шляхом формування правової культури та обізнаності як компонента професійної компетентності публічних службовців та менеджерів.

З 2017 року на кафедрі державознавства і права створена спеціалізація «Право в публічному управлінні» спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Вивчення дисциплін спеціалізації сприяє формуванню у слухачів та студентів сучасних знань, умінь і навичок щодо правового регулювання публічного управління та адміністрування.

Фішка кафедри На кафедрі викладають практикуючі фахівці з досвідом роботи органах публічного управління (адвокати, арбітри з примирення, землевпорядники, керівники державних органів, судді). Постійно проводяться круглі столи, тренінги та семінари із залученням вітчизняних та закордонних фахівців, що мають досвід організації правової роботи в органах публічного. Протягом навчання слухачі та студенти мають можливість застосувати свої теоретичні знання на практиці. Після опанування лекційного матеріалу з тематики курсу, група спеціалізації бере участь у виїзних практичних заняттях, що проводяться на базі адміністративних та господарських судів міста Одеси.

Історична довідка

Кафедра державознавства і права була створена у 1995 році в числі перших структурних підрозділів ОРІДУ НАДУ при Президентові України як кафедра державного управління і права. З 2001 р. по 2017 р. кафедра функціонувала як самостійний підрозділ та мала назву кафедра права і законотворчого процесу. З 1995 року кафедру очолює професор, доктор наук з державного управління Володимир Петрович Марущак – автор більше 100 наукових праць та розробник десятків авторських модулів («Державно-правове регулювання економіки», «Правове регулювання фінансових відносин» та ін.)

Завдання

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес за підготовкою першого (бакалаврський) та другого (магістри) рівнів освіти денної, заочної, заочної з елементами дистанційної форм навчання ( а саме бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» та магістрів спеціальностей «Менеджмент та бізнес адміністрування» та «Публічне управління та адміністрування»). Відповідно до мети кафедра виконує наступні завдання:

 • проведення на високому науково-методичному рівні лекцій, практичних, семінарських занять та інших видів занять, передбачених навчальними планами, а також вступних та випускних іспитів, здійснення поточного (модульного) контролю;
 • керівництво стажуванням, виконанням випускних робіт, самостійною роботою слухачів і студентів;
 • розробка і подання на затвердження в установленому порядку навчальних програм з дисциплін (курсів, модулів) кафедри;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, інших навчально-методичних матеріалів, надання рецензій на навчально-методичну літературу;
 • формування пропозицій до тематики та проведення наукових досліджень, керівництво науково-дослідною роботою слухачів і студентів, обговорення завершених науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів у практику публічного управління, надання рекомендацій до публікації завершених наукових праць;
 • розгляд індивідуальних планів навчальної, методичної, наукової та іншої роботи працівників кафедри;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду освітньої діяльності кращих викладачів;
 • розробка і реалізація заходів щодо використання на заняттях сучасних технічних засобів та технологій навчання;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів, наукове керівництво аспірантами, здобувачами, консультування докторантів, розгляд дисертацій, що подаються до захисту за відповідним спрямування, надання рекомендацій до присвоєння вчених звань, організаційно-методичне забезпечення стажування викладачів;• встановлення зв’язків з регіональними і місцевими органами державної влади, відповідними науково-дослідними установами, навчальними закладами з метою виявлення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду в галузях правового регулювання, публічного управління, надання науково-консультативної допомоги державним органам управління і органами місцевого самоврядування;
 • організація систематичних зв’язків з випускниками Інституту;
 • здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації службовців різних сфер публічного управління.

Міжнародне співробітництво

Співробітники кафедри беруть участь в багатьох міжнародних проектах і програмах, в яких Інститут виступає активним діловим партнером:

 • Програми стажування для викладачів та студентів в закладах вищої освіти та органах публічної влади країн світу (КНР, Англійї, Німеччини, Польщі, Франції, Туреччини та ін.);
 • Спільний проект з розробки та впровадження бакалаврської програми регіональних інститутів НАДУ та Німецько-української школи управління (GUSG) за підтримки фонду GIZ, Німеччина;
 • Проект «Підвищення спроможності інституту присяжних на регіональному рівні через освітні програми та моніторингові інструменти» за підтримки фонду USAID, США;
 • Студентські літні та зимові школи разом з професорсько-викладацьким складом Німеччини та Польщі (Берлінська школа економіки і права, університети м. Варшава та м. Щецин) за підтримки фонду DAAD та Міністерства закордонних справ ФРН Німеччина;
 • Проект “Співпраця Національної академії державного управління при Президентові України та Національної школи управління (ENA) Французької Республіки у сфері підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державного управління, місцевого самоврядування та європейського врядування”;
 • Навчальні візити до країн Європейського Союзу, тощо.

Очікуване місце роботи випускників

 • Органи публічного управління, а саме органи законодавчої, виконавчої, судової влади, Адміністрації Президента України, органи прокуратури, органи місцевого самоврядування;
 • поліція;
 • нотаріат;
 • адвокатура;
 • підприємства, установи і організації публічно-приватного сектора;Балєсна Олена Дмитрівна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: Організаційне забезпечення навчального процесу


Адреса: 65062 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.311

Телефон: +38048 - 7059766

Електронна адреса кафедри: pravo@oridu.odessa.ua