Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Загальна характеристика


Історія створення кафедри

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук утворена у вересні 1996 року, тобто в перший рік існування тоді ще Одеського філіалу УАДУ при Президентові України (у 2001 році філіал набув статусу регіонального інституту - ОРІДУ).

Якісний склад кафедри

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук є найчисленнішою в інституті і налічує близько двох десятків викладачів.
Очолює кафедру Сергій Афанасійович Попов – доктор наук з державного управління, професор.

Видатні науковці, які викладали і викладають на кафедрі

У складі кафедри - відомі та авторитетні у науковому колі професори та доктори наук: Якубовський О.П., Гансова Е.А., Шелест Д.С., Балабаєва З.В., Драгомирецька Н.М., Овчаренко С.В., які є авторами багатьох монографічних та навчально-методичних видань.

Дисципліни, що викладаються на сьогодні кафедрою по факультету державного управління

 • Політичні інститути та процеси прийняття політичних рішень
 • Публічна політика в сфері етносоціального розвитку та державно-конфесійних відносин
 • Соціально-гуманітарна політика
 • Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи
 • Прийняття рішень в публічному управлінні
 • Лідерство та керівництво на публічній службі
 • Комунікативна діяльність в публічному управлінні

Дисципліни, що викладаються на сьогодні кафедрою по факультету менеджменту

 • Філософія
 • Історія України
 • Етика й естетика. Етика Бізнесу
 • Історія української культури
 • Політологія
 • Основи психології та педагогіки
 • Релігієзнавство
 • Риторика
 • Соціологія
 • Сучасні концепції природознавства

Наукові здобутки

Основна тематика наукових досліджень пов’язана з аналізом та науковим узагальнення процесів гуманітарного та соціально-політичного розвитку південного регіону України.

Тематика науково-дослідних робіт

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України в останні роки продовжує досліджувати соціальний, гуманітарний і культурний розвиток Південного регіону України; науковці кафедри також зосереджують увагу на філософських і культурологічних питаннях, опрацюванні історії України і українського державного управління в синхронії і діахронії; вдаються до наукового аналізу новітніх явищ в державотворенні.

Співробітництво з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування:

– міські ради м. Южного, м. Іллічівська, райдержадміністрація і районна рада с.м.т. Біляївки, райдержадміністрація і районна рада м. Очакова (спільні тематичні зустрічі, круглі столи – шляхом проведення виїзних занять і семінарів кафедри).

Співробітництво з науковими закладами:

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (проф. Гансова Е.А., доц. Ростіянов Б.Ю., доц. Яценко В.А., доц. Яковлева Л.І. – участь у конференціях і наукових семінарах). Широка мережа навчальних закладів в Україні та за її межами – професори Н.М. Драгомирецька та С.В. Овчаренко.

Сучасні методи викладання

Професорсько-викладацький склад кафедри щоденно застосовує найсучасніші технічні засоби навчання. Якщо говорити про наукову методологію, яка використовується в процесі навчання, то співробітники кафедри використовують відомі методи державноуправлінських досліджень: конкретно-історичний, порівняльно-історичний, синергетичний тощо. До основних, ключових видів своєї діяльності професорсько - викладацький склад кафедри відносить науково - методичне забезпечення навчального процесу, наближення його до потреб економічного та соціального розвитку регіону та держави в цілому. Тільки за останні роки розроблено і надруковано більше 30 навчальних програм та методичних рекомендацій. Щорічно оновлюється їх структура та зміст у відповідності до нових завдань.
На даному етапі діяльність кафедри спрямована на забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури, вироблення у них високих моральних і громадських якостей.
На кафедрі діє докторантура та аспірантура.

Перспективи розвитку кафедри

В перспективі навчальна і наукова діяльність кафедри буде спрямована на подальше забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури. В перспективі кафедра викладатиме дисципліни за новими спеціалізаціями:

Публічна політика у сфері соціального та гуманітарного розвитку:
 • Соціальний розвиток суспільства
 • Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку
 • Соціально-економічні і культурні права людини
 • Соціогуманітарні виміри внутрішньої інтеграції українського суспільства
 • Регіональні аспекти гуманітарного розвитку
 • Новітні стратегії на ринку праці
 • Публічне управління в сфері культури
 • Публічна політика в сфері етнонаціонального розвитку
 • Політика та публічне управління в галузі освіти
 • Публічне управління у сфері охорони здоров’я

Публічне управління у сфері охорони здоров’я:
 • Політика у сфері охорони здоров’я
 • Публічне управління охороною здоров’я
 • Правове забезпечення діяльності у сфері охорони здоров’я
 • Стратегічне управління в охороні здоров’я
 • Управління змінами у сфері охорони здоров’я
 • Управління якістю у сфері охорони здоров’я
 • Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я
 • Управління охороною громадського здоров’я
 • Психологія управління у сфері охорони здоров’я
 • Управління соціальними ризиками охорони здоров’я

Політика та управління у сфері культури:
 • Філософія культури та культурні практики сталого розвитку
 • Державна культурна політика та стратегія
 • Публічне управління та адміністрування в сфері культури
 • Економіка культури
 • Культурні права та соціальні гарантії в сфері культури
 • Культурні індустрії
 • Охорона культурної спадщини
 • Урбаністика та сталий розвиток громади
 • Державна інформаційна політика та культурна дипломатія
 • Державна інформаційна політика та культурна дипломатія
 • Міжкультурна комунікація та попередження конфліктів

Перелік останніх найбільш вагомих публікацій

За останні два роки співробітники кафедри підготували й опублікували більше 200 праць наукової, навчально-методичної та іншої літератури.

МОНОГРАФІЇ


Попов С.А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 368 с.
Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 461 с.
Якубовський О.П., викладачі кафедри. Монографія: Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 198 с.
Концептуальні засади реформування системи регіонального управління : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. ? 212 с.
Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с.
Управління сталим розвитком на засадах демократичного врядування: монографія / за заг. ред. М. М. Іжі - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. ? 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА (ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ)


Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. Ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.
Білорусов С.Г., Попов С.А. Найпоширеніші державно-управлінські нововведення: сучасний світовий та вітчизняний досвід : навч.-метод. розробка / С. Г. Білорусов, С. А. Попов – Херсон : Вид-во “ЛТ-Офіс”, 2015. – 38 с.
Стратегічне планування: навч. посіб. / Л. Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 198 с.
Державно-управлінські нововведення: теоретико-прикладні засади : навч.-метод. посіб. / М. М. Іжа, С. А. Попов ; за заг. ред. М. М. Іжи. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 126 с.
Лідерство в системі державної служби : навч. посіб. / за заг. ред. М. М. Іжі. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 132 с.
Доц. Яценко В.А. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / Укладачі: Кривцова В.М., Комаровський В.В., Яценко В.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2016. - 237 с.
Доц. Воронов О.І. Психологія прийняття рішень в професійної діяльності: навчально-методичний посібник для спеціальної (професійної) підготовки прокурорсько-слідчого складу військових прокуратур / О.І. Воронов, Е.А. Плєшко, А.М. Дончак. Військова прокуратура Південного регіону України. – Одеса : Феникс, 2016. –160с.
Проф. Овчаренко С.В. Філософія: програма та методичні рекомендації для бакалаврів спеціальності «Менеджмент»/ С.В.Овчаренко – Одеса :ОРІДУ, 2016 – 30с.
Доц. Яценко В.А. Соціологічні методи в управлінні. Стандарт вищої освіти. [Електронний ресурс] : Збірник програм навчальних дисциплін з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.164-177.
Доц. Воронов О.І. Модуль «Прийняття рішень в публічному управлінні» / Л.Л. Приходченко, Н.В. Піроженко, О.І. Воронов, В.А. Яценко // Робоча навчальна програма з дисципліни «Стратегічне управління» для слухачів із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 39 с.
Доц. Воронов О.І. Прийняття рішень в публічному управлінні: НМК модулю дисципліни «Стратегічне управління» для слухачів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання / Укладач О.І. Воронов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - 36с.

НАУКОВІ СТАТТІ


Попов С.А. Концептуальний підхід до інноваційного розвитку системи Пенсійного фонду України / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 1(69) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 142 с.
Ророv S., Zabolotnyy A. Innovative Development of Public Administration and Management: Complex Mechanism of Innovations / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2(66). – С. 36–45.
Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: особливості впровадження стратегічного планування [Текст] / С.А. Попов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 2(49). – С. 57–63.
Попов С.А. Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України [Текст] / С.А. Попов, О.В. Голинська // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 2(25). - С. 212-221.
Попов С.А. Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід [Текст] / С.А. Попов, А.А. Попок // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр. - К. : НАДУ, 2015. - Вип. 2/2015 - С. 12-18.
Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81.
Попов С.А. Інноваційне реформування системи органів публічної влади: класифікація державно-управлінських нововведень [Текст] / С.А. Попов // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр. - К. : НАДУ, 2015. – Вип. 3/2015. - С. 11-18.
Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення[Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81.
Попов С.А. Методологічний аспект управління державно-управлінськими нововведеннями в ситуації “ризик” [Текст] / С.А. Попов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – ДРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 3 (26). - С. 60-70.
Попов С.А. Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади [Текст] / С.А. Попов // Демократичне врядування : електр. наук. фах. вид. - ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 15. – Режим доступу : http://lvivacademy.com/visnik10/zmist.html.
Попов С.А. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління [Текст] / С.А. Попов, В. Д. Бакуменко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 43. – С. 21–29.
Попов С.А. Стратегічне управління державно-управлінськими нововведеннями: методологічне забезпечення [Текст] / С.А. Попов // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук пр. – К. : АМУ, 2015. – Вип. 2. – С. 39–50.
Попов С.А. Стратегічний підхід до нововведень в публічному управлінні: класифікація невизначеностей та ризиків рішень [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 2(62). – С. 45–51.
Попов С. А. Використання потенціалу інституціональної складової у плануванні соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 4(60).
Попов С. А. Найбільш поширені види державно-управлінських нововведень на засадах належного врядування: світовий та вітчизняний досвід / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2(54). – С. 147–151.
Попов С. А. Стратегическое и програмно-целевое управление государственно-управленческими нововведениями [Текст] / С. А. Попов // Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. – № 2. – С. 173–180.
Попов С. А. Прийняття програмно-цільового рішення щодо впровадження державно-управлінських нововведень: методологічний аспект [Текст] / С. А. Попов // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ. – Львів, 2012. – Вип. 32. – С. 173–183.
Попов С. А. Теоретико-методологічні засади щодо поширення нововведень у публічному секторі: стан і напрями подальших досліджень [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х., 2012. – Вип. 2 (42). – С. 57–66.
Popov S., Radchenko O. Paradigm of Innovative development of the society: grounds for the complex innovations mechanism / Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymanska. – Slupsk – Kharkiv : Publishing House “АDNDU”, 2015. – 238 р. - р. 229-235 (Польща).
Popov S., Ovcharenko Y. National Security of Ukraine: Features and Implementation Under Conditions of Globalization / Central European Journal for science and research. – № 7 (20), 2015. - Р. 58-62 (Прага, Чеська республіка).
Popov S. Expert verification of the research results: public administration aspect / Journal of Public Administration, Finance and Law. – 2014. – № 5. – Р. 34–42 (Румунія).
Popov S., Dyshlevyi I. Innovative component of professional education of public servants and their career / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 14 (82). – S. 90–95 (Польща).
Popov S. Tendencies of innovative changes in public administration: concepts, administrative reforms, innovations / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 28 (96) – S. 62–67 (Польща).
Проф. Якубовський О.П. Стаття: До 20-річчя кафедри філософських та соціально-політичних наук // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 20-33.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Сучасні тенденції взаємозв’язків розвитку науки та визнання держави у світі // Публічне урядування : збірник. — № 1 (2) — березень 2016. — Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 210 с.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Зарубіжна практика використання методів навчання державних службовців // Публічне урядування : збірник. — № 1 (4) — листопад 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 212 с.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Використання соціального проектування для об’єднання громад // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції : Збірник статей для проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2016 року : наукове видання : [Електронний ресурс]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Інформаційний розрив між бізнесом та державними службовцями в аспекті електронної організації роботи // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 34-47
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Проблеми суспільних трансформацій і державного будівництва в одному з романів Ф.М. Достоєвського // Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип.16. – С. 73-99.
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Специфіка державного будівництва в США в період Громадянської війни 1861-1865 рр // Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 17. – С. 41-63.
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Проблеми влади та ідеальної державності в творчості Ф.М. Достоєвського // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк.наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 95-108.
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Державне будівництво на Дикому Заході США в період після Громадянської війни // Наукова конференція кафедри філософських та соціально-політичних наук, травень 2016 // http: oridu.odessa.ua /? Fil= 9/3
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Національна безпека України: особливості її забезпечення в умовах глобалізації / Чехія: Central European journal for sciens and research, №7 (20). – 2015. – С. 58-62.
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Сучасні виклики та загрози як фактор змін у стратегії забезпечення національної безпеки України // Збірка ОРІДУ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління» №3 (63). – 2015. – С. 80-84.
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Миротворча діяльність як зовнішньополітична функція держави // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 119-129.
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Антикорупційна політика держави як передумова суспільного розвитку // Наукова конференція кафедри філософських та соціально-політичних наук, травень 2016 // http: oridu.odessa.ua /? Fil= 9/3
Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Державна служба України і Китаю» // М-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції» 22 травня 2016 р. Електронний збірник.
Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Іжа М.М., Курносенко Л.В., Заболотний А.В. Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем / Вісник НАДУ, №2, 2016р. -С. 127-138. Індексується Google Science
Доц. Літвак А.І. Стаття: Управленческие регламенты медицинского учреждения // Новости медицины и фармации в Украине, 2016.-№2 (562). – С.26-27.
Доц. Літвак А.І. Стаття: Взаємовідносини підлеглого і керівника // Новости медицині и фармации в Украине, 2016.-№6 (575). – С. 20-21.
Доц. Літвак А.І. Стаття: Лікарське самоврядування у державній політиці України // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 85-94
Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Yatsenko V., Komarovskyi I., 2016. The potential attracting external financing: case border regions Ukraine-Moldova. Jurnalul Administratiei Publice, Finantelor si Dreptului. IX-a editie a conferintei intitulate "Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration" - GEBA 2016. Iasi, Romania, pp. 64-76.
Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Впровадження мотиваційного моніторингу як механізму підвищення ефективності органів публічної влади. Публічне урядування : збірник. №1 (2) – березень 2016. – Київ : «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.232-245.
Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку. Публічне урядування : збірник. №3 (4) – жовтень 2016. – Київ : «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.241-259.
Доц. Яценко В.А. Стаття: Організація моніторингу органів публічної влади України щодо запровадження сервісів е- урядування. Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Всеукраїнська науково-практична конференція. 20 трав. 2016 р.; Електронне наукове видання - Одеса : ОРІДУ НАДУ. 2016. - С.111-113.
Доц. Яценко В.А., Комаровський І.В. Стаття: Оцінка готовності органів публічної влади України та Молдови щодо запровадження сервісів е- урядування в фінансовій сфері. Інформаційне суспільство та сталий розвиток : Матеріали науково-практичного семінару у форматі міжнародної відео конференції. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.105-112.
Доц. Яценко В.А. Стаття: Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі одеської області // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 156-173.
Булавченко О.С., здобувач. Стаття: Мотиваційний моніторинг у професійній діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування // Теоретичні та прикладні питання державотворення - 2016. - № Е18.
Булавченко О.С., здобувач. Стаття: Розвиток Одеського регіону як туристичної дестинації: думка громадськості, бізнесу та публічної влади // Актуальнi проблеми державного управлiння. - 2016. - № 2 (66).
Доц. Воронов О.І. Стаття: Філософські аспекти методології прийняття управлінських рішень // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 66-75.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Ігрові технології прийняття управлінських рішень в системі підготовки державних службовців [Електронний ресурс] / О.І. Воронов // Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування / Херсон. нац. техніч. університет. – Херсон : ХНТУ, 2016. -№1. - Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2016_1/0-23
Доц. Воронов А.И. Стаття: Влияние ментальности на принятие управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Государственное управление и государственная служба. - №3. - 2016. –С.74-84.
Доц. Воронов А.И. Стаття: Психологический механизм принятия управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Публичное управление. – 2016. – №2. – С 31-36.
Доц. Воронов А.И. Стаття: Модернизация информационно-аналитического механизма принятия управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Публичное управление. – 2016. – №2. – С. 213-222.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Результативність механізмів прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління / О.І. Воронов // Держава та регіони. Серія: державне управління. – №2, 2016. – С. 51-57.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Психологічні аспекти фактору часу при прийнятті управлінських рішень в сфері публічного управління / О.І. Воронов // Наука і освіта. – №7. – 2016. – С.51-58.
Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Публічні органи влади в контексті суспільно-політичного розвитку регіонів» » Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції» Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.С. 155-163.
Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Розвиток управління в напрямку удосконалення діяльності органів влади» : ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Переяслав-Хмельницького. Секція «Державне управління / государственное управление» «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», від 3-4 червня 2016 р. - Вип. №14:. С.21-28. http://confscience.webnode.ru
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Легітимність публічного управління: держава, влада, раціональність // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ: спецвипуск до20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України/ [голов. ред. М. М. Іжа]. – Вип. 3 (63). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 85-91.
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Е-урядування як засіб підвищення легітимності публічного управління [Електронний ресурс] // Збірник статей Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південногорегіону України: історичні традиції і сучасні тенденції: Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 166-174. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/?fil=9/3
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Громадянська ідентичність: теорія і практика // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 143-155.Адреса: 65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 318

Телефон: (048)-70-59-788

Електронна пошта завідувача кафедри: 

Електронна адреса кафедри:1kafedra@ukr.net

  Худенко Ніна Анатоліївна

  Посада:  провідний фахівець кафедри
  Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення навчального процесу