Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Загальна характеристика

Історія створення кафедри

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук утворена у вересні 1996 року, тобто в перший рік існування тоді ще Одеського філіалу УАДУ при Президентові України (у 2001 році філіал набув статусу регіонального інституту - ОРІДУ). З перших днів свого існування діяльність кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук спрямована на реалізацію важливої місії: участь в підготовці висококваліфікованих кадрів для сфери вироблення та аналізу державної соціальної, інформаційної та кадрової політики з метою забезпечення потреб сталого розвитку та конкурентоспроможності Південного регіону України. Здійснюється ця діяльність на засадах патріотизму, професіоналізму, порядності, демократичних цінностей в контексті світових та європейських стандартів. При цьому значна увага приділяється забезпеченню соціально-гуманітарної підготовки майбутніх управлінців, підвищенню їх філософської та методологічної культури мислення, розумінню шляхів соціального і духовного розвитку суспільства, вихованню навичок та умінь здійснення соціальної та гуманітарної політики держави. До важливої місії і стратегічних цілей кафедри відносимо також проведення фундаментальних і прикладних досліджень в сфері суспільно-політичної та соціокультурної політики, підготовку кадрів вищої кваліфікації у відповідних сферах, забезпечення експертно-аналітичного супроводу процесів вироблення соціальної політики в органах державної влади. В процесі свого становлення та зростання кафедра пройшла декілька етапів. Перша кафедра соціально-гуманітраного профілю була утворена 30 серпня 1996 року і називалася кафедрою політології та соціальної політики, яка майже через рік, у 1997 році, отримала нову назву – кафедра соціально-політичних наук. У 2000 році кафедра отримала назву – філософських та соціально-політичних наук, а з 2017 року почала назватися кафедрою гуманітарних та соціально-політичних наук. Багато років кафедру очолював заслужений працівник народної освіти України професор О.П. Якубовський. З 2017 року кафедру очолює д. держ. упр.,професор С.А. Попов.

Міжнародне співробітництво


Кафедра бере участь в гуманітарних та соціально-політичних міжнародних проектах і програмах, діловим партнером яких виступає інститут. Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участі викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів кафедри регіональної політики та публічного адміністрування:
 • Програма залучення експертів Центру міжнародного співробітництва (GIZ, ФРН);
 • Міжнародна освітня програма підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління, що реалізується НАДУ при Президентові України спільно із міжнародною організацією «Україна в Європі»;
 • Програма стажування аспірантів з проведенням індивідуального наукового дослідження в Університеті адміністративних наук м. Шпайєр (ФРН).
 • Міжнародна наукова конференція «Єврепейський Союз – криза та кордони у ХХІ столітті»; Румунія, м.Ясси, Університет Александра Іоана Куза;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культура та місто»; Польша, м.Вроцлав, Вроцлавський університет;
 • Міжнародна асоціація україністів (МАУ), яка проводить дослідження в сферах історії України, української культури, української мови та літератури;
 • Міжнародне товариство розвитку та сталого розвитку (ISDS - Японія);
 • Міжнародна експертна група по супроводу процесу запровадження лікарського самоврядування в Україні;
 • Світова федерація українських лікарських товариств;
 • Міжнародний симпозіум "Сучасні культурні практики розвитку громади" за участю делегації Лондонської школи мистецтв, англійської мови та драми Університету Лоуборо (професор Найджел Пауль Вуд, доктор Роберт Джордж Гарленд, доктор Антоні Лігуорі, доктор Джиліана Марі Уайтлі);
 • Українсько-турецький "круглий стіл" на тему: "Безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні: історія та сучасні виклики"
 • Якісний склад кафедри

  Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук є численною і налічує 16 викладачів.
  Очолює кафедру Сергій Афанасійович Попов – доктор наук з державного управління, професор.

  Видатні науковці, які викладали і викладають на кафедрі

  У складі кафедри - відомі та авторитетні у науковому колі професори та доктори наук: Якубовський О.П., Гансова Е.А., Шелест Д.С., Балабаєва З.В., Драгомирецька Н.М., Овчаренко С.В., які є авторами багатьох монографічних та навчально-методичних видань.

  Дисципліни, що викладаються на факультеті публічного управління та адміністрування:

  • Публічна політика
  • Соціальна і гуманітарна політика
  • Публічна політика та управління соціальним і гуманітарним розвитком
  • Соціальні інновації у реформуванні публічного управління
  • Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку
  • Сучасні стратегії зайнятості населення та ринку праці
  • Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості гуманітарного розвитку в Україні
  • Публічне управління у сфері культури
  • Політика та публічне управління у галузі освіти
  • Публічне управління в галузі освіти
  • Публічне управління у сфері охорони здоров’я
  • Управління охороною громадського здоров’я
  • Менеджмент в системі охорони здоров’я
  • Стратегічне управління в охороні здоров’я
  • Фінансово-економічні засади державного регулювання охорони здоров’я
  • Психологія управління у сфері охорони здоров’я
  • Управління соціальними ризиками здоров’я
  • Охорона культурної спадщини
  • Мовні, етно-культурні, релігійні відносини та охорона культурної спадщини
  • Урбаністика та сталий розвиток громади
  • Державна інформаційна політика та культурна дипломатія
  • Міжкультурна комунікація та попередження конфліктів

  Дисципліни, що викладаються на факультеті менеджменту та бізнес-технологій:

  • Історія України та української культури
  • Філософія
  • Соціологія
  • Психологія
  • Основи політичних наук
  • Основи природокористування
  • Політологія
  • Релігієзнавство
  • Система охорони здоров’я в Україні

  Наукові здобутки

  Основна тематика наукових досліджень пов’язана з аналізом та науковим узагальнення процесів гуманітарного та соціально-політичного розвитку південного регіону України.

  ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ
  В 2018 році
  ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ
  В 2017 році

  Тематика науково-дослідних робіт

  Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України в останні роки продовжує досліджувати соціальний, гуманітарний і культурний розвиток Південного регіону України; науковці кафедри також зосереджують увагу на філософських і культурологічних питаннях, опрацюванні історії України і українського державного управління в синхронії і діахронії; вдаються до наукового аналізу новітніх явищ в державотворенні.

  Співробітництво з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування:

  – міські ради м. Южного, м. Іллічівська, райдержадміністрація і районна рада с.м.т. Біляївки, райдержадміністрація і районна рада м. Очакова (спільні тематичні зустрічі, круглі столи – шляхом проведення виїзних занять і семінарів кафедри).
  – кафедра співробітничає з Херсонською ОДА та мерією м. Херсона.

  Співробітництво з науковими закладами:

  Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (проф. Гансова Е.А., доц. Ростіянов Б.Ю., доц. Яценко В.А., доц. Яковлева Л.І. – участь у конференціях і наукових семінарах). Широка мережа навчальних закладів в Україні та за її межами – професори Н.М. Драгомирецька та С.В. Овчаренко.

  Сучасні методи викладання

  Професорсько-викладацький склад кафедри щоденно застосовує найсучасніші технічні засоби навчання. Якщо говорити про наукову методологію, яка використовується в процесі навчання, то співробітники кафедри використовують відомі методи державноуправлінських досліджень: конкретно-історичний, порівняльно-історичний, синергетичний тощо. До основних, ключових видів своєї діяльності професорсько - викладацький склад кафедри відносить науково - методичне забезпечення навчального процесу, наближення його до потреб економічного та соціального розвитку регіону та держави в цілому. Тільки за останні роки розроблено і надруковано більше 30 навчальних програм та методичних рекомендацій. Щорічно оновлюється їх структура та зміст у відповідності до нових завдань.
  На даному етапі діяльність кафедри спрямована на забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури, вироблення у них високих моральних і громадських якостей.
  На кафедрі діє докторантура та аспірантура.

  Перспективи розвитку кафедри

  В перспективі навчальна і наукова діяльність кафедри буде спрямована на подальше забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури. Кафедра приступила до викладання і в перспективі викладатиме дисципліни за новими спеціалізаціями:

  Публічна політика у сфері соціального та гуманітарного розвитку:
  • Соціальний розвиток суспільства
  • Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку
  • Соціально-економічні і культурні права людини
  • Соціогуманітарні виміри внутрішньої інтеграції українського суспільства
  • Регіональні аспекти гуманітарного розвитку
  • Новітні стратегії на ринку праці
  • Публічне управління в сфері культури
  • Публічна політика в сфері етнонаціонального розвитку
  • Політика та публічне управління в галузі освіти
  • Публічне управління у сфері охорони здоров’я

  Публічне управління у сфері охорони здоров’я:
  • Політика у сфері охорони здоров’я
  • Публічне управління охороною здоров’я
  • Правове забезпечення діяльності у сфері охорони здоров’я
  • Стратегічне управління в охороні здоров’я
  • Управління змінами у сфері охорони здоров’я
  • Управління якістю у сфері охорони здоров’я
  • Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я
  • Управління охороною громадського здоров’я
  • Психологія управління у сфері охорони здоров’я
  • Управління соціальними ризиками охорони здоров’я

  Політика та управління у сфері культури:
  • Філософія культури та культурні практики сталого розвитку
  • Державна культурна політика та стратегія
  • Публічне управління та адміністрування в сфері культури
  • Економіка культури
  • Культурні права та соціальні гарантії в сфері культури
  • Культурні індустрії
  • Охорона культурної спадщини
  • Урбаністика та сталий розвиток громади
  • Державна інформаційна політика та культурна дипломатія
  • Державна інформаційна політика та культурна дипломатія
  • Міжкультурна комунікація та попередження конфліктів

  Перелік останніх найбільш вагомих публікацій

  За останні два роки співробітники кафедри підготували й опублікували більше 200 праць наукової, навчально-методичної та іншої літератури.

  МОНОГРАФІЇ


  Децентралізація влади в Україні: гуманітарний та соціально-політичний аспекти : монографія / кол. авт.: Іжа М.М., Бакуменко В.Д., Попов С. А. та ін. - Одеса: ОРІДУ НАДУ 2019. - 372 с.
  Попов С.А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 368 с.
  Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 461 с.
  Якубовський О.П., викладачі кафедри. Монографія: Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 198 с.
  Концептуальні засади реформування системи регіонального управління : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. ? 212 с.
  Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с.
  Управління сталим розвитком на засадах демократичного врядування: монографія / за заг. ред. М. М. Іжі - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. ? 252 с.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА (ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ)


  Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. Ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с.
  Білорусов С.Г., Попов С.А. Найпоширеніші державно-управлінські нововведення: сучасний світовий та вітчизняний досвід : навч.-метод. розробка / С. Г. Білорусов, С. А. Попов – Херсон : Вид-во “ЛТ-Офіс”, 2015. – 38 с.
  Стратегічне планування: навч. посіб. / Л. Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 198 с.
  Державно-управлінські нововведення: теоретико-прикладні засади : навч.-метод. посіб. / М. М. Іжа, С. А. Попов ; за заг. ред. М. М. Іжи. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 126 с.
  Лідерство в системі державної служби : навч. посіб. / за заг. ред. М. М. Іжі. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 132 с.
  Доц. Яценко В.А. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / Укладачі: Кривцова В.М., Комаровський В.В., Яценко В.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2016. - 237 с.
  Доц. Воронов О.І. Психологія прийняття рішень в професійної діяльності: навчально-методичний посібник для спеціальної (професійної) підготовки прокурорсько-слідчого складу військових прокуратур / О.І. Воронов, Е.А. Плєшко, А.М. Дончак. Військова прокуратура Південного регіону України. – Одеса : Феникс, 2016. –160с.
  Проф. Овчаренко С.В. Філософія: програма та методичні рекомендації для бакалаврів спеціальності «Менеджмент»/ С.В.Овчаренко – Одеса :ОРІДУ, 2016 – 30с.
  Доц. Яценко В.А. Соціологічні методи в управлінні. Стандарт вищої освіти. [Електронний ресурс] : Збірник програм навчальних дисциплін з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.164-177.
  Доц. Воронов О.І. Модуль «Прийняття рішень в публічному управлінні» / Л.Л. Приходченко, Н.В. Піроженко, О.І. Воронов, В.А. Яценко // Робоча навчальна програма з дисципліни «Стратегічне управління» для слухачів із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 39 с.
  Доц. Воронов О.І. Прийняття рішень в публічному управлінні: НМК модулю дисципліни «Стратегічне управління» для слухачів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання / Укладач О.І. Воронов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - 36с.

  НАУКОВІ СТАТТІ


  Попов С., Савчук Л. Система надання соціальних послуг в Україні: політика та управління/ С. Попов., Л. Савчук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 1(73) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 153 с. – С. 63-67. – Авт. 5 с.
  Овчаренко С.В. Брендинг територій/ Культурна дипломатія/ Культурні індустрії/ Національна культура/ Нематеріальна культурна спадщина/ Публічна культурна політика/ Ревіталізація міст/ Урбаністика // Публічне управління: термінологічний словник – К:НАДУ, 2018.
  Іжа М.М., Курносенко Л.В. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості / Микола Михайлович Іжа, Лариса Володимирівна Курносенко// Вісник НАДУ.-№3, 2018.-С.146-157.
  Yakovleva L.І. «Дамоклів меч» влади: чинники легітимності в античних Афінах // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право»: INDEX COPERNICUS.- Київ, 2018. - № 1.
  Yakovleva L.І. Джерела легітимності демократичної влади // Гілея: науковий вісник. – 2018. - Вип.135. - С. 301-305. - Збірник входить до міжнародних баз: Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).
  Яковлева Л.І. Демократична легітимність: ідейні джерела та політичні альтернативи // Вісник львівського університету. Серія філософськіполітичні студії. – Львів, 2018. - №16. – С. 232-238.
  Яковлева Л.І. Легітимнісь публічної влади: між приватними та суспільними інтересами // Вісник Львівського університету. Серія філософськіполітичні студії. – Львів, 2018. - №19.
  Яковлева Л.І. Концепція публічності та її вплив на теорію легітимності публічної влади // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2018.
  Яковлева Л.І. Обгрунтування легітимності публічної влади у ліберальній, республіканській та дискурсивній традиція // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право».- Київ, 2018. - №3.
  Яковлева Л.І. Джерела легітимності демократичної влади // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2018. - Вип.135.
  Яковлева Л.І. «Дамоклів меч» влади: чинники легітимності в античних Афінах // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право».- Київ, 2018. - № 1.
  Сокур Н.В. Співвідношення соціальної і сімейної політики: теоретичний аспект // Електронне наукове фахове видання «Теоретичні та прикладні питання державотворення» ОРІДУ НАДУ – Одеса. – Вип. Е-22 2018.
  Voronov O., (2018), Мilitary-civil administrations as the mechanism of specific decision making process under conditions of anti-terrorist operation. Journal of Geography, Politics and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Vol. 8 (1), pp. 49-55. (Indeksacja w bazach danych: Arianta, BazEkon, Bazhum, CEEOL - Central and Eastern European Online Library, CEON, CEJSH, ERIH, PLUS, Google Scholar, Index Copernicus 2015: 75.05, Index Copernicus 2016: 83.95, WorldCat.
  Воронов О.І. Феномен «відповідальності» в системі прийняття управлінських рішень органами публічної влади / О.І. Воронов, Е.А. Плешко // Вісник прокуратури. – 2018. - №2. – С.59-61.
  Ростіянов Б.Ю. Проблеми децентралізації в контексті історичного розвитку США // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.праць ОРІДУ. – 2018. - № 2.
  Ростіянов Б.Ю. Вивчення історичного досвіду стратегічного управління (Кримська війна 1853-1856 років) // «Теоретичні та прикладні питання державотворення: електр.зб.наук.пр. ОРІДУ. – Одеса, 2018.
  Літвак А.І Вплив держави на встановлення амбулаторної медичної допомоги // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". 2018 р. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/magazine/public-administration/
  Літвак А.І Сутність лікарського самоврядування. // Новости медицины и фармации в Украине. 2018. - № 3. (647). – С. 26-27.
  Літвак А.І Первые шаги организации национального здравоохранения в Украине по Семашко. // Новости медицины и фармации в Украине. 2018. - № 6. (656). – С. 24-25.
  Овчаренко Ю.О. Глобалізаційні процеси та їх вплив на політичну та соціальну сферу України в умовах децентралізації.Теоретичні та прикладні питання державотворення:Електронна збірка ОРІДУ НАДУ, 2018 р.
  Титаренко Любов. Публічні органи влади в контексті вітчизняного суспільно-політичного розвитку.: електронний збірник ОРІДУ НАДУ, 2018 р.
  Титаренко Л.М. Орієнтована політика держави в контексті вітчизняного реформування // електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". Фаховий науковий журнал "Інтернаука". Галузь науки:-Соціальна і гуманітарна політика. — 2018. №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2018-1-4159 /
  Яценко В.А. Соціологічні дослідження як механізм комунікацій в туристичній сфері між публічним управлінням, громадськістю та бізнесом. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 3(75).

  Подано до друку:

  Овчаренко С.В. Креативні індустрії та підприємництво в культурі: точки дотику в культурній політиці/ С.В.Овчаренко // Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід – Київ: УЦКД, 2018.
  Яковлева Л.І. Концепція публічності та її вплив на теорію легітимності публічної влади // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2018.

  Попов С.А. Концептуальний підхід до інноваційного розвитку системи Пенсійного фонду України / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 1(69) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 142 с.
  Ророv S., Zabolotnyy A. Innovative Development of Public Administration and Management: Complex Mechanism of Innovations / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2(66). – С. 36–45.
  Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: особливості впровадження стратегічного планування [Текст] / С.А. Попов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 2(49). – С. 57–63.
  Попов С.А. Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України [Текст] / С.А. Попов, О.В. Голинська // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 2(25). - С. 212-221.
  Попов С.А. Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід [Текст] / С.А. Попов, А.А. Попок // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр. - К. : НАДУ, 2015. - Вип. 2/2015 - С. 12-18.
  Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81.
  Попов С.А. Інноваційне реформування системи органів публічної влади: класифікація державно-управлінських нововведень [Текст] / С.А. Попов // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр. - К. : НАДУ, 2015. – Вип. 3/2015. - С. 11-18.
  Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення[Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81.
  Попов С.А. Методологічний аспект управління державно-управлінськими нововведеннями в ситуації “ризик” [Текст] / С.А. Попов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – ДРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 3 (26). - С. 60-70.
  Попов С.А. Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади [Текст] / С.А. Попов // Демократичне врядування : електр. наук. фах. вид. - ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 15. – Режим доступу : http://lvivacademy.com/visnik10/zmist.html.
  Попов С.А. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління [Текст] / С.А. Попов, В. Д. Бакуменко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 43. – С. 21–29.
  Попов С.А. Стратегічне управління державно-управлінськими нововведеннями: методологічне забезпечення [Текст] / С.А. Попов // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук пр. – К. : АМУ, 2015. – Вип. 2. – С. 39–50.
  Попов С.А. Стратегічний підхід до нововведень в публічному управлінні: класифікація невизначеностей та ризиків рішень [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 2(62). – С. 45–51.
  Попов С. А. Використання потенціалу інституціональної складової у плануванні соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 4(60).
  Попов С. А. Найбільш поширені види державно-управлінських нововведень на засадах належного врядування: світовий та вітчизняний досвід / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2(54). – С. 147–151.
  Попов С. А. Стратегическое и програмно-целевое управление государственно-управленческими нововведениями [Текст] / С. А. Попов // Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. – № 2. – С. 173–180.
  Попов С. А. Прийняття програмно-цільового рішення щодо впровадження державно-управлінських нововведень: методологічний аспект [Текст] / С. А. Попов // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ. – Львів, 2012. – Вип. 32. – С. 173–183.
  Попов С. А. Теоретико-методологічні засади щодо поширення нововведень у публічному секторі: стан і напрями подальших досліджень [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х., 2012. – Вип. 2 (42). – С. 57–66.
  Popov S., Radchenko O. Paradigm of Innovative development of the society: grounds for the complex innovations mechanism / Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymanska. – Slupsk – Kharkiv : Publishing House “АDNDU”, 2015. – 238 р. - р. 229-235 (Польща).
  Popov S., Ovcharenko Y. National Security of Ukraine: Features and Implementation Under Conditions of Globalization / Central European Journal for science and research. – № 7 (20), 2015. - Р. 58-62 (Прага, Чеська республіка).
  Popov S. Expert verification of the research results: public administration aspect / Journal of Public Administration, Finance and Law. – 2014. – № 5. – Р. 34–42 (Румунія).
  Popov S., Dyshlevyi I. Innovative component of professional education of public servants and their career / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 14 (82). – S. 90–95 (Польща).
  Popov S. Tendencies of innovative changes in public administration: concepts, administrative reforms, innovations / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 28 (96) – S. 62–67 (Польща).
  Проф. Якубовський О.П. Стаття: До 20-річчя кафедри філософських та соціально-політичних наук // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 20-33.
  Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Сучасні тенденції взаємозв’язків розвитку науки та визнання держави у світі // Публічне урядування : збірник. — № 1 (2) — березень 2016. — Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 210 с.
  Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Зарубіжна практика використання методів навчання державних службовців // Публічне урядування : збірник. — № 1 (4) — листопад 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 212 с.
  Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Використання соціального проектування для об’єднання громад // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції : Збірник статей для проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2016 року : наукове видання : [Електронний ресурс]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.
  Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Інформаційний розрив між бізнесом та державними службовцями в аспекті електронної організації роботи // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 34-47
  Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Проблеми суспільних трансформацій і державного будівництва в одному з романів Ф.М. Достоєвського // Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип.16. – С. 73-99.
  Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Специфіка державного будівництва в США в період Громадянської війни 1861-1865 рр // Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 17. – С. 41-63.
  Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Проблеми влади та ідеальної державності в творчості Ф.М. Достоєвського // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк.наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 95-108.
  Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Державне будівництво на Дикому Заході США в період після Громадянської війни // Наукова конференція кафедри філософських та соціально-політичних наук, травень 2016 // http: oridu.odessa.ua /? Fil= 9/3
  Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Національна безпека України: особливості її забезпечення в умовах глобалізації / Чехія: Central European journal for sciens and research, №7 (20). – 2015. – С. 58-62.
  Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Сучасні виклики та загрози як фактор змін у стратегії забезпечення національної безпеки України // Збірка ОРІДУ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління» №3 (63). – 2015. – С. 80-84.
  Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Миротворча діяльність як зовнішньополітична функція держави // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 119-129.
  Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Антикорупційна політика держави як передумова суспільного розвитку // Наукова конференція кафедри філософських та соціально-політичних наук, травень 2016 // http: oridu.odessa.ua /? Fil= 9/3
  Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Державна служба України і Китаю» // М-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції» 22 травня 2016 р. Електронний збірник.
  Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Іжа М.М., Курносенко Л.В., Заболотний А.В. Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем / Вісник НАДУ, №2, 2016р. -С. 127-138. Індексується Google Science
  Доц. Літвак А.І. Стаття: Управленческие регламенты медицинского учреждения // Новости медицины и фармации в Украине, 2016.-№2 (562). – С.26-27.
  Доц. Літвак А.І. Стаття: Взаємовідносини підлеглого і керівника // Новости медицині и фармации в Украине, 2016.-№6 (575). – С. 20-21.
  Доц. Літвак А.І. Стаття: Лікарське самоврядування у державній політиці України // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 85-94
  Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Yatsenko V., Komarovskyi I., 2016. The potential attracting external financing: case border regions Ukraine-Moldova. Jurnalul Administratiei Publice, Finantelor si Dreptului. IX-a editie a conferintei intitulate "Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration" - GEBA 2016. Iasi, Romania, pp. 64-76.
  Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Впровадження мотиваційного моніторингу як механізму підвищення ефективності органів публічної влади. Публічне урядування : збірник. №1 (2) – березень 2016. – Київ : «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.232-245.
  Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку. Публічне урядування : збірник. №3 (4) – жовтень 2016. – Київ : «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.241-259.
  Доц. Яценко В.А. Стаття: Організація моніторингу органів публічної влади України щодо запровадження сервісів е- урядування. Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Всеукраїнська науково-практична конференція. 20 трав. 2016 р.; Електронне наукове видання - Одеса : ОРІДУ НАДУ. 2016. - С.111-113.
  Доц. Яценко В.А., Комаровський І.В. Стаття: Оцінка готовності органів публічної влади України та Молдови щодо запровадження сервісів е- урядування в фінансовій сфері. Інформаційне суспільство та сталий розвиток : Матеріали науково-практичного семінару у форматі міжнародної відео конференції. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.105-112.
  Доц. Яценко В.А. Стаття: Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі одеської області // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 156-173.
  Булавченко О.С., здобувач. Стаття: Мотиваційний моніторинг у професійній діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування // Теоретичні та прикладні питання державотворення - 2016. - № Е18.
  Булавченко О.С., здобувач. Стаття: Розвиток Одеського регіону як туристичної дестинації: думка громадськості, бізнесу та публічної влади // Актуальнi проблеми державного управлiння. - 2016. - № 2 (66).
  Доц. Воронов О.І. Стаття: Філософські аспекти методології прийняття управлінських рішень // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 66-75.
  Доц. Воронов О.І. Стаття: Ігрові технології прийняття управлінських рішень в системі підготовки державних службовців [Електронний ресурс] / О.І. Воронов // Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування / Херсон. нац. техніч. університет. – Херсон : ХНТУ, 2016. -№1. - Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2016_1/0-23
  Доц. Воронов А.И. Стаття: Влияние ментальности на принятие управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Государственное управление и государственная служба. - №3. - 2016. –С.74-84.
  Доц. Воронов А.И. Стаття: Психологический механизм принятия управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Публичное управление. – 2016. – №2. – С 31-36.
  Доц. Воронов А.И. Стаття: Модернизация информационно-аналитического механизма принятия управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Публичное управление. – 2016. – №2. – С. 213-222.
  Доц. Воронов О.І. Стаття: Результативність механізмів прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління / О.І. Воронов // Держава та регіони. Серія: державне управління. – №2, 2016. – С. 51-57.
  Доц. Воронов О.І. Стаття: Психологічні аспекти фактору часу при прийнятті управлінських рішень в сфері публічного управління / О.І. Воронов // Наука і освіта. – №7. – 2016. – С.51-58.
  Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Публічні органи влади в контексті суспільно-політичного розвитку регіонів» » Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції» Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.С. 155-163.
  Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Розвиток управління в напрямку удосконалення діяльності органів влади» : ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Переяслав-Хмельницького. Секція «Державне управління / государственное управление» «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», від 3-4 червня 2016 р. - Вип. №14:. С.21-28. http://confscience.webnode.ru
  Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Легітимність публічного управління: держава, влада, раціональність // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ: спецвипуск до20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України/ [голов. ред. М. М. Іжа]. – Вип. 3 (63). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 85-91.
  Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Е-урядування як засіб підвищення легітимності публічного управління [Електронний ресурс] // Збірник статей Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південногорегіону України: історичні традиції і сучасні тенденції: Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 166-174. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/?fil=9/3
  Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Громадянська ідентичність: теорія і практика // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 143-155.  Адреса: 65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 318

  Телефон: (048)-70-59-788

  Електронна пошта завідувача кафедри: 

  Електронна адреса кафедри:1kafedra@ukr.net

    Худенко Ніна Анатоліївна

    Посада:  провідний фахівець кафедри
    Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення навчального процесу
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©