Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Історія створення кафедри

Кафедра філософських та соціально-політичних наук утворена у вересні 1996 року, тобто в перший рік існування тоді ще Одеського філіалу УАДУ при Президентові України (у 2001 році філіал набув статусу регіонального інституту - ОРІДУ).
Якісний склад кафедри:
Кафедра філософських та соціально-політичних наук є найчисленнішою в інституті і налічує близько двох десятків викладачів.
Очолює кафедру Олексій Петрович Якубовський – засновник інституту та його перший директор, професор, почесний доктор НАДУ при Президентові України, Заслужений працівник народної освіти України член-кореспондент Української Академії політичних наук.

Видатні спеціалісти, які викладали і викладають на кафедрі:

У складі кафедри - відомі та авторитетні у науковому колі професори та доктори наук: Гансова Е.А., Шелест Д.С., Драгомирецька Н.М., Овчаренко С.В., які є авторами багатьох монографічних та навчально-методичних видань.

Дисципліни, що викладаються на сьогодні кафедрою по факультету державного управління
 • Кадрова політика і державна служба
 • Філософські проблеми державного управління
 • Концептуальні засади взаємодії політики й управління
 • Основи аналізу державної політики
 • Управління проектами в сфері культури
 • Мистецтво ділового спілкування
 • Основи інформаційно-аналітичної діяльності
 • Управління соціальним і гуманітарним розвитком
 • Інформаційна політика в Україні
 • Соціальні системи та соціологічні методи їх дослідження
 • Соціальні та гуманітарні системи суспільства
 • Державна політика в сфері гуманітарного і культурного розвитку
 • Етносоціальні та етнополітичні процеси в Україні
 • Регулювання соціально-трудових відносин
 • Соціальний діалог та соціальне партнерство в державному управлінні
Дисципліни, що викладаються на сьогодні кафедрою по факультету менеджменту
 • Філософія
 • Історія України
 • Динамічне лідерство та психологічні аспекти в управлінні проектами
 • Еліти та лідерство в управлінні
 • Етика й естетика. Етика Бізнесу
 • Конфліктологія
 • Історія української культури
 • Політологія
 • Основи психології та педагогіки
 • Психологія управління
 • Релігієзнавство
 • Риторика
 • Соціологічні методи в управлінні
 • Соціологія
 • Сучасні концепції природознавства

3. Наукові здобутки:
Основна тематика наукових досліджень пов’язана з аналізом та науковим узагальнення процесів гуманітарного та соціально-політичного розвитку південного регіону України.
Тематика науково-дослідних робіт:
Кафедра філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України в останні роки продовжує досліджувати соціальний, гуманітарний і культурний розвиток Південного регіону України; науковці кафедри також зосереджують увагу на філософських і культурологічних питаннях, опрацюванні історії України і українського державного управління в синхронії і діахронії; вдаються до наукового аналізу новітніх явищ в державотворенні.
4. Співробітництво з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. :
– міські ради м. Южного, м. Іллічівська, райдержадміністрація і районна рада с.м.т. Біляївки, райдержадміністрація і районна рада м. Очакова (спільні тематичні зустрічі, круглі столи – шляхом проведення виїзних занять і семінарів кафедри).
5. Співробітництво з науковими закладами:
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (проф. Гансова Е.А., доц. Ростіянов Б.Ю., доц. Яценко В.А., доц. Яковлева Л.І. – участь у конференціях і наукових семінарах). Широка мережа навчальних закладів в Україні та за її межами – професори Н.М. Драгомирецька та С.В. Овчаренко.
6.Сучасні методи викладання.
Професорсько-викладацький склад кафедри щоденно застосовує найсучасніші технічні засоби навчання. Якщо говорити про наукову методологію, яка використовується в процесі навчання, то співробітники кафедри використовують відомі методи державноуправлінських досліджень: конкретно-історичний, порівняльно-історичний, синергетичний тощо. До основних, ключових видів своєї діяльності професорсько - викладацький склад кафедри відносить науково - методичне забезпечення навчального процесу, наближення його до потреб економічного та соціального розвитку регіону та держави в цілому. Тільки за останні роки розроблено і надруковано більше 30 навчальних програм та методичних рекомендацій. Щорічно оновлюється їх структура та зміст у відповідності до нових завдань.
На даному етапі діяльність кафедри спрямована на забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури, вироблення у них високих моральних і громадських якостей.
На кафедрі діє докторантура та аспірантура.
7. Перспективи розвитку кафедри
В перспективі навчальна і наукова діяльність кафедри буде спрямована на подальше забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури. В перспективі на 2016-2017 роки кафедра планує викладати нові дисципліни за новими спеціалізаціями:
 • 1) Публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку;
 • 2) Публічне управління у сфері охорони здоров’я;
 • 3) Політика та управління у сфері культури.

8. Перелік останніх найбільш вагомих публікацій.
За останні два роки співробітники кафедри підготували й опублікували більше 200 назв наукової, навчально-методичної та іншої літератури.

МОНОГРАФІЇ
 1. 1. Якубовський О.П., викладачі кафедри. Матеріали кафедральної наукової конференції «Управління соціально-політичним розвитком суспільства: історичні традиції та сучасні тенденції». – Одеса: ОРІДУ, 2014. – 250 с.
 2. 2. Яковлева Л.І. Монографія: Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: [колективна монографія] (за заг. Редакцією д.філософ.н., проф. О.А.Івакіна). - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 468 с.

ЗБІРНИКИ СТАТЕЙ

Светлічний В.І. Збірник статей: Светлічний В.І. Проблеми екології: зб.статей і матеріалів. – Одеса: ОРІДУ, 2015. – 250 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА (ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ)

Доц. Яценко В.А. Навч.посібник: Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / Укладачі: Кривцова В.М., Комаровський В.В., Яценко В.А. - Одеса.: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2015. - 200 с.
Доц. Воронов О.І. Метод.розробка: Програма навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія (для управління, навчання, дослідження) для аспірантів спеціальностей наукової галузі «Державне управління» / О. І. Воронов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 33 с. д.а. -1,5.
Доц. Яценко В.А. Навч.-метод.посібник: Місцевий розвиток на засадах стратегічного планування. Навчально-методичний посібник / укладачі: М.М. Іжа, В.В. Комаровський, С.А. Попов, В.А. Яценко – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2015. – 217 с.
Доц. Яценко В.А. Навч.метод.посібник: Грантові проекти в програмах місцевого розвитку. Навчально-методичний посібник / укладачі: М.М. Іжа, В.В. Комаровський, С.А. Попов, В.А. Яценко - Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2015. – 198 с.
Доц. Воронов О.І. Метод.розробка: Навчальний предмет «Прикладна психологія та методична підготовка» / О. І. Воронов, Т. Р. Короткий, Е. А. Плешко // Програма спеціальної (професійної) підготовки (колективного та індивідуального навчання) з підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчого складу військових прокуратур. – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 99-102.-104с. д.а. -5.
Доц. Титаренко Л.М. Метод.рекомендації: Методичні рекомендації до політологічного курсу творчих інтелектуальних дискусій «Держава – основа розвитку суспільної системи» ОРІДУ НАДУ. 11.09.2015р. Електронна версія. – 13с.
Доц. Росколотько І.Л. Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів. – Одеса: ОРІДУ, 2015. – 50 с.
Доц. Росколотько І.Л. Програма та методичні рекомендації з дисципліни «Філософія» для студентів факультету менеджменту. – Одеса: ОРІДУ, 2015. – 35 с.

НАУКОВІ СТАТТІ

Проф. Якубовський О.П. Стаття: Державна кадрова політика в регіоні в умовах децентралізації: сутність і особливості реалізації (спільно з доц. Токарчуком О.Й.) // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції» 21-22 травня 2015 року
Проф. Якубовський О.П. Стаття: Наукова діяльність кафедри: зміст та напрями проведених досліджень // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.праць. Спецвипуск до 20-річчя ОРІДУ. - №3 (63). – 2015.- С. 46-53.
Проф. Гансова Е.А. Стаття: Українська соціальна думка про особливості національного державотворення // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції» 21-22 травня 2015 року
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Кращі світові практики соціального проектування на регіональному рівні: історія і сучасність Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : зб. Статей для проведення І Всеукр. Наук.-практ. Конф. 21-22 трав. 2015 року Електронне наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – C. 58-71. – Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/K_F_inf_book_1.pdf
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Сучасне зарубіжне розуміння соціальної інженерії та її можливості в державному управлінні [Електронний ресурс] // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. Наук. Фах. Вид. Херсонського національного технічного університету / за заг. Ред. Проф. Лопушинського І.П. – 2015. – № 2. – Режим доступу: http://www:irbis-nbuv.gov.ua
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Методологія соціального проектування: сучасна світова практика // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.праць. Спецвипуск до 20-річчя ОРІДУ. - №3 (63). – 2015.- С. 53-60.
Проф. Овчаренко С.В. Стаття: Ціннісні аспекти стратегічного розвитку місцевої громади // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції» 21-22 травня 2015 року. – С. 85-95.
Проф. Овчаренко С.В. Стаття: Культурна політика в системі факторів запобігання опору змінам // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.праць. Спецвипуск до 20-річчя ОРІДУ. - №3 (63). – 2015.- С. 63-66.
Доц. Сокур Н.В. Стаття: Соціальна політика ЄС: перспективи та шляхи запровадження в Україні // серія «Держава та регіони» Запорізький класичний приватний університет, м. Запоріжжя № 2(46), 2015 .- с.96-100
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Е-уряд як інструмент забезпечення раціонального та легітимного публічного управління // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: [колективна монографія (за заг. Редакцією д.філософ.н., проф. О.А.Івакіна). - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015.- С.288-298.
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Легітимність публічного управління: держава, влада, раціональність // Актуальні проблеми державного управління : зб.наук. пр. ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Вип. 3(63). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С.85-90.
Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми: проблеми і напрями удосконалення/ Лариса Курносенко/ Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. ОРІДУ НАДУ / [голов. Ред.М.М.Іжа]. Вип. 4 (60).-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014.-228 с. (С.111-115)
Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Іжа М.М., Курносенко Л.В. Система підготовки державних службовців Китаю/ Микола Михайлович Іжа, Лариса Володимирівна Курносенко// Вісник НАДУ.-№2, 2015.-С.5-11. Видання індексується SCOPUS.
Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Соціальні виклики децентралізації влади в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.праць. Спецвипуск до 20-річчя ОРІДУ. - №3 (63). – 2015.- С. 60-63.
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Про стратегічні трансформації суспільної свідомості // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції» 22 травня 2015 року. – Одеса: ОРІДУ, 2015. – С 128-143.
Доц. Литвак А.І. Стаття: Розвиток підприємництва в охороні здоров’я // Теоретичні та прикладні питання державотворення [ Електронний ресурс ]. Вип. 14. Одеса 2014. – С. 117 – 133 /
Доц. Литвак. А.І. Стаття: Модель визначення якості управління. // Новости медицины и фармации в Украине. 2014. - № 19 (517). – С. 26 – 27.
Доц. Литвак А.І Стаття: История халата в изображениях. // Новости медицины и фармации в Украине. 2015. - № 2. (526). – С. 24 – 27.
Доц. Литвак А.І. Стаття: Институт главных внештатных специалитсов. // Новости медицины и фармации в Украине. 2015. - № 7 (538). – С. 26 – 27.
Доц. Литвак А.І. Стаття: Історія уніформи медичного персоналу. // Ма-ли У1 Конгресу Південно-Східного Європейського Медичного форуму (ПСЄМФ) та Х1У З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства ( ВУЛТ) – Одеса: видавництво Бартенєва, 2015 – 468с. (С. 213 -214)
Доц. Литвак А.І. Стаття: Медичний халат у фокусі історії./ Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря. Збірник тез 111 науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 3 жовтня 2015). – Хмельницький. Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 18-20. – 36 с.
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Особливості розвитку незалежної України в умовах глобалізації та їх вплив на суспільно-політичне життя та сектор національної безпеки держави // Актуальні проблеми державного управління. - №1 (61). – Одеса: ОРІДУ, 2015
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Національна безпека України: особливості розвитку в умовах глобалізації // Чехія, журнал Central European yurnal… - № 7(20). – 2015. – р 68-62
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Сучасні виклики та загрози як фактор змін в стратегії забезпечення національної безпеки України // Актуальні проблеми державного управління. - №3 (63)
Доц. Воронов О.І. Стаття: Управлінське рішення як показник ефективності в сфері державного управління / О. І. Воронов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ [голов. ред. М. М. Іжа ]. – Вип. 1(61). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 63-66.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Воронов О. І. Напрями досліджень феномену «Управлінське рішення» у сфері державного управління / О. І. Воронов // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2015. – № 2. – С. 77-84.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Воронов А. И. Готовность государственных служащих к принятию управленческих решений / А. И. Воронов // Проблемы управления. – 2015. – № 2 (55). – С. 138-142.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Воронов О. І. Інтерпретація поняття «управлінське рішення» в сфері державного управління / О. І. Воронов // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – № 2(25). – С. 38-47.
Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Місце і роль державного службовця в суспільному розвитку сьогодення». Зб. Наук. Праць. Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції від 30-21 січня 2015р. – Переяслав-Хмельницький держ.пед. університет ім. Г.Сковороди. – с.77-83.
Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Поступ регіональної політики на етапі сьогодення української держави» НАДУ ОРІДУ при Президентові України. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції та сучасні тенденції» від 21-22 травня 2015р. С.315-320.
Електронна адреса кафедри філософських та соціально-політичних наук:
E-mail: 1kafedra@ukr.net
т. (048)-70-59-788

  Якубовський Олексій Петрович

       Якубовський О.П. - перший директор інституту, очолював заклад з грудня 1995 року до жовтня 2002 року. З 1996 року - завідувач кафедрою.
       Під його керівництвом розроблена програма підготовки магістрів державного управління, яка отримала міжнародне визнання, сертифікована Університетом Північного Лондону, організовано вперше в Україні підготовку магістрів з розробки і управління проектами, створена одна з перших серед вищих навчальних закладів України електронна бібліотека.
       Під керівництвом О.П.Якубовського Одеський регіональний інститут державного управління став провідним вищим навчальним закладом та навчально-методичним Центром з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів Півдня України.
       О.П.Якубовський здійснює науково-дослідну діяльність. Він автор 8 книг і навчальних посібників, більш ніж 70 наукових статей. Є одним з авторів освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням "Політологія" з грифом Міносвіти України. Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій.
       Багаторічна та плідна праця О.П.Якубовського отримала високу оцінку. Він нагороджений орденом "Знак пошани" 3-го ступеня, орденом Дружби народів, двома орденами Трудового Червоного прапора, шістьма медалями, у тому числі медаллю "П'ятдесят років Цілині", почесними грамотами Верховних рад УРСР та Казахської РСР, Кабінету Міністрів України, Грамотою Президента України, пам'ятним знаком "За сумлінну працю" та грамотою Головдержслужби України, грамотою Міносвіти та науки України, двома медалями ВДНГ СРСР.
       Йому присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України".
  Худенко Ніна Анатоліївна

  Посада:  методист кафедри
  Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення навчального процесу