Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра української та іноземних мов

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристика


   Місія кафедри - забезпечення мовної підготовки кадрів нового типу системи публічного управління та менеджменту, що володіють на високому рівні державною діловою мовою, реалізують знання і компетенції в сфері іншомовної професійної та міжкультурної комунікації.

   Стратегічна мета - розвиток кафедри як педагогічного та наукового колективу в сфері іншомовної комунікації задля максимального задоволення потреб та інтересів студентів, слухачів та докторантів філософії в отриманні якісної сучасної мовної підготовки, а також задля створення сприятливих умов для роботи і повного розкриття творчого і наукового потенціалу науково-педагогічних працівників.

Презентація кафедри

План - графік Мовного клубу

   Ключем успіху кафедри є унікальність пропонованих методик; постійний зв'язок з цільовою аудиторією та реагування на її потреби; поєднання інновацій та традицій у викладанні мов задля підготовки нового покоління фахівців сфери менеджменту та публічного управління .

   1. Історія кафедри: дата утворення - 1996 рік. Етапи становлення: в 1996 р. викладалися англійська та французька мови, з 1998 р. - німецька та українська мови. На сьогодні викладаються: «Ділова українська мова в публічному управлінні», «Професійна іноземна мова в публічному управлінні», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Іноземна мова в професійній діяльності», «Професійно-орієнтована іноземна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування», «Основи наукового мовлення» (для аспірантів), «Методологічне забезпечення освітньої діяльності», «Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою», «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування».

   2. Завідувачі кафедри : 1996-1997 рр. - к.філол.н. Войцеховський П.М., 1997-1998 рр. - к.пед.н., доцент Галюк А.В. (в.о.), 1998-2001 рр. - д.філол.н., професор Таранець В.Г., 2001- 2012 рр. - к.філол.н., доцент Сазикіна Т.П., 2012 - 2015 рр. к.філол.н., доцент Черняєва І.А., з вересня 2015 р. - к.н.держ.упр., доцент Колісніченко Н.М.

   3. Досягнення в динаміці: у 1996 р. на кафедрі працював один кандидат філологічних наук; в 2011 р. на кафедрі працювали один доктор філол. наук, професор (за сумісництвом) та шість кандидатів наук. У 2016-2017 н.р. - 13 викладачів, із них 7 кандидатів наук, 5 доцентів. На кафедрі готують свої дисертаційні дослідження з державного управління 2 аспіранта.

   Завідувач кафедри - к.н.держ.упр., доцент Колісніченко Н.М. Наукові інтереси: державна політика та управління освітою, методологічні засади освітньої діяльності, європеїзація освіти, державна служба в країнах ЄС, політичні виклики європейської інтеграції, спільні політики ЄС, управління соціальною сферою, ефективність та результативність управління, методологія досліджень у галузі публічного адміністрування, управління місцевими та регіональними програмами і проектами, комунікація та представлення наукових результатів іноземною мовою, методологічні засади освітньої діяльності. Пройшла стажування у Великій Британії, Канаді, США, Німеччині, Іспанії, Фінляндії, Греції, Італії, Угорщині, Словаччині, Словенії, Румунії, а також Чилі, Бразилії, Китаї.

   Горшкова К.О. працює доцентом кафедри української та іноземних мов. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. До 2016 року працювала доцентом кафедри лексикології та стилістики англійської мови в Одеському Національному університеті ім. І.І. Мечникова. Має більше 60 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях. Наукові інтереси: лексикологія англійської мови та інтерпретація тексту.

   Доцент кафедри, канд. філол. наук Стойкова Г.Г., має понад 30 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібник для слухачів спеціальностей "Державне управління" та "Публічне адміністрування" - "Українська мова професійного спрямування". Багато праць присвячено функціонуванню української мови в державному управлінні.

   Філіпова Т.В. працює викладачем німецької мови в ОРІДУ НАДУ протягом 20 років. У 2003 році закінчила аспірантуру в Одеському регіональному інституті державного управління (кафедра державного управління та місцевого самоврядування). У 2006 р захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій раді Дніпропетровського РІДУ НАДУ при Президентові України за спеціальністю "державна служба". Згідно з рішенням ВАК України Філіповій Т.В. у 2007 р. присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління. Працює на посаді доцента кафедри. Рішенням Вченої ради ОРІДУ НАДУ присуджено вчене звання доцента кафедри української та іноземних мов. Наукові інтереси: особливості регіонального розвитку в Україні, розвиток професійно-важливих якостей керівників державних установ, головні напрями зовнішньої політики ФРН.

   Доцент, канд. філол. наук Пуленко І.А. має більше 40 наукових та науково-методичних праць. У 1977 році закінчила з відзнакою Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, факультет романо-германської філології за спеціальністю філолог-романіст, викладач. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію у Мінському державному педагогічному інституті за спеціальністю 10.02.05 - романська філологія на тему: "Експресивні особливості синтаксису публічних промов діячів Франції XX століття". З 1977 по 1992 роки - старший викладач кафедри інтенсивних методів навчання в Одеському вищому інженерному училищі, а з 1992 по 2002 р. - доцент, завідуючий кафедри інтенсивних методів навчання в Одеському інституті післядипломної освіти керівних працівників водного транспорту України. У 1989 році стажувалася у Мовному центрі Г.О. Китайгородської з питань методики викладання іноземних мов (Московський державний університет ім. М.Ломоносова). У 1994 році стажувалась у м. Віщі, Франція. Наукові інтереси: лінгвістика, прагматика, організація та інтерпретація тексту; методика викладання іноземних мов.


Васильєва Г.В., ст. викладач. Працює над кандидатською дисертацією при ОНПУ. Наукові інтереси: методика складання тестів, запозичення з англійської мови в сучасній німецькій мові, соціологія.
Петров І.Л., ст. викладач. Наукові інтереси: стилістика та лінгвістика тексту.
Кемарська Т.Г., ст.. викладач. Наукові інтереси: методика викладання та лексика з напрямку "Менеджмент".
Яцун Є.М., ст. викладач. Наукові інтереси: граматика англійської мови, методика викладання та лексика.
Маєв А.П., кандидат наук з державного управління. Наукові інтереси: французька мова, регіональне управління. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня "кандидат наук державного управління".
Кубрак О.О., ст. викладач. Наукові інтереси: проектний менеджмент. Готує кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня "кандидат наук з державного управління".
Доц. Пуленко І. А., а також старші викладачі Васильєва Г. В., Кемарська Т. Г. регулярно беруть участь у роботі семінарів, організованих Cambridge English Language Assessment та National Geographic Learning, присвячених новітнім методикам викладання англійської мови, складанню іспитів на отримання міжнародних сертифікатів.

   У співпраці з сектором міжнародних зв'язків кафедра надає інформацію слухачам та студентам про різні програми для одержання грантів з метою навчання за кордоном, де знання іноземних мов є обов'язковим. Викладачі кафедри допомагають слухачам та студентам правильно заповнювати іноземною мовою відповідні аплікаційні форми, мотиваційні листи, біографічні дані.
   Викладачі постійно співпрацюють з видавничим відділом ОРІДУ НАДУ при Президентові України і допомагають у перекладі розширених анотацій та статей іноземною мовою.
   Викладачі кафедри зібрали та продовжують збирати фільми іноземними мовами, які демонструються під час занять з метою поглибленого розуміння та покращення усного мовлення. З цією ж метою викладачі прослуховують та опрацьовують зі слухачами та студентами новини, що передаються супутниковими каналами.
   Кафедра активно співпрацює з представниками зарубіжних вищих навчальних закладів, органів публічної влади, інституцій та організацій: Європейського Союзу, Німеччини, Франції. На заняттях з викладачами постійно працюють стажисти з Німеччини.

Адреса: 65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 300

Телефон: (0482) 70-59-765

Електронна пошта завідувача кафедри:ird@ukr.net

Електронна адреса кафедри:in.mov.oridu@gmail.com

  Костенюк Катерина Анатоліївна

  Посада: провідний фахівець кафедри
  Функціональні обов'язки:  Організаційне забезпечення навчального процесу. 
  Телефон: 70-59-765 


Також шукайте нас у соціальних мережах ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©