Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Факультет менеджменту та бізнес-технологій

Загальна інформація

АДРЕСА, КОНТАКТИ


Адреса:

65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к.321

Телефон/Fax:

(048) 705 97 34 деканат;
(048)705 97 33 декан факультету;

E-mail:

dekanatmo@oridu.odessa.ua

Деканат факультету

Заочна форма навчання

Асоціація випускників факультету

Загальна інформаціяФакультет менеджменту та бізнес-технологій є одним з основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Інституту, який створено для виконання освітніх і наукових завдань підготовки фахівців за IV рівнем акредитації. Ми були першими на Півдні України, хто розпочав готувати фахівців у галузі інвестиційного менеджменту, економічної безпеки та управління проектами, спираючись на традиції класичного менеджменту та вищої школи державного управління.

Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами базової та повної вищої освіти, які спроможні успішно працювати в сучасному конкурентному середовищі в Україні та за її межами.

Організація навчального процесу відповідає вимогам Державного стандарту, але поряд з тим, в навчальних планах факультету є багато інновацій та закладено принцип комплексності. З перших днів навчання студенти нашого факультету знаходяться у сфері перетинання інформаційних потоків: управління, економіка, право, гуманітарні дисципліни, іноземна мова. Пріоритет надається не тільки спеціальній підготовці, але й розвитку особистості студента. На факультеті створені умови для успішного поєднання навчання студентів з їх творчістю, спортом, участю в цікавих заходах, поїздках та екскурсіях.


Факультет менеджменту та бізнес-технологій здійснює підготовку студентів, координує навчально-методичну, виховну та науково-дослідну роботу кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету; забезпечує підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання. З 2016 року в інституті запроваджено набір на спеціальність 073 «Менеджмент» (бакалавр, магістр) зі спеціалізаціями: «Бізнес–адміністрування», «Бізнес–аналітика та управління бізнес –проектами», «Економічна безпека», «Стратегічні комунікації», «Управління проектами».


Загалом за 20 років свого існування факультетом менеджменту та бізнес-технологій випущено 2879 фахівців - керівників проектів і програм, менеджерів з управління інвестиціями та економічної безпеки, бакалаврів. Наші випускники успішно працюють в органах влади, бізнес-структурах, а також беруть участь у міжнародних проектах і програмах на внутрішньому та зовнішньому ринках. Щорічно кількість наших випускників впевнено зростає. Якщо перший випуск у 2002 році склав 33 студента та 49 слухачів, то у 2018 році вже було випущено 181 студент. Про якість навчання свідчить той факт, що 458 випускників отримали дипломи з відзнакою.

На факультеті відпрацьовано унікальну модель класичної освіти для управлінської галузі, яка, перш за все, орієнтована на молодь, що бажає та буде працювати в Україні і для України. Висока якість підготовки на факультеті менеджменту та бізнес-технологій забезпечує формування кваліфікованих фахівців, які потрібні не тільки на українському, але і на міжнародному ринку праці. Сучасний бізнес встановлює жорстокі вимоги до наших випускників, тому найбільш важлива риса - це практична спрямованість нашої освіти.

Навчальний процес на факультеті забезпечується колективом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, який постійно поповнюється нашими випускниками. З нашими студентами також працюють висококваліфіковані викладачі факультету державного управління. Це унікальний досвід поєднання засад державного та бізнес управління.


Для досягнення мети факультету виконуються наступні завдання:
 • здійснювати освітню діяльність, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр з менеджменту та фахівців з інших сучасних управлінських спеціальностей;
 • здійснювати наукову і науково-технічну, творчу, мистецьку, культурно-виховну, спортивну та оздоровчу діяльність;
 • вивчати попит на відповідні спеціальності на ринку праці та сприяти працевлаштуванню випускників;
 • здійснювати підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестацію;
 • забезпечувати культурний і духовний розвиток особистості, всебічне виховання осіб, які навчаються на факультеті.

Історія факультету розпочинається у 1998 році, коли було відкрито спеціальність «Управління проектами» і створено однойменну кафедру. В тому ж році, було відкрито спеціальність «Менеджмент організацій». 2002 року було створено кафедру менеджменту організацій. Першим деканом факультету менеджменту став Рибак А.І. За 20 років існування факультету посаду декана займали Кубліков В.К., Яроміч С.А., Андріанов В.В., Гаркуша В.В., Воронов С.І., Яценко В.А. З вересня 2015 року факультет менеджменту очолює Євстюніна Ю.В. Сьогодні факультет менеджменту об’єднує чотири кафедри: кафедра проектного менеджменту, кафедра менеджменту організацій, кафедра української та іноземних мов, кафедра електронного урядування та інформаційних систем. Функціонування факультету забезпечує деканат факультету менеджменту та бізнес-технологій. В його складі працюють: заступник декана факультету Вишневска Віолета Михайлівна, Антонченко Людмила Іванівна, Костенюк Наталя Іванівна, Якименко Ольга Анатоліївна, Згурська Олена Семенівна.


Деканат факультету здійснює організаційне забезпечення навчального процесу щодо:
 • - реалізації програм навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки бакалаврів та магістрів;
 • - виконання графіку навчального процесу, розкладу навчальних занять;
 • - формування та виконання студентами особистих індивідуальних навчальних планів;
 • - обліку успішності студентів за результатами поточного та підсумкового контролю;
 • - дотримання студентами дисципліни навчання;
 • - підготовки проектів наказів про переведення студентів факультету на наступні курси.


Також фахівці деканату формують та подають до відділу з навчальної роботи матеріали на замовлення та виготовлення документів про освіту, забезпечують оформлення додатків до дипломів, готують інші матеріали.
На нашому факультеті функціонує Рада студентського самоврядування. Метою студентського самоврядування факультету є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення формування духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. Діяльність команди самоврядування - це ефективна співпраця з керівництвом інституту, науково-педагогічним складом в рамках єдиного колективу, розвиток творчого пошуку й ініціативи. З 2009 року студентським самоврядуванням започатковано випуск газети «Академія», яка регулярно виходить у друкованому та електронному вигляді з метою висвітлення новин студентського життя факультету.