Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Видавнича діяльність

Загальна інформація Вийшло друком Наукові фахові видання
До уваги авторів

Шановні автори!


При підготовці матеріалів для публікації у фахових періодичних виданнях Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України редакційна колегія і видавництво просять Вас дотримуватися таких вимог:
 • матеріали подавати українською мовою, якісно вичитаними;
 • текст наукової статті подається з анотацією та ключовими словами українською та російською мовами;
 • анотація має складати 8-10 рядків (4-6 речень), де чітко сформульована головна ідея статті та стисло обґрунтована її актуальність;
 • окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою. Текст має містити: постановку проблеми і актуальність; мету статті, її завдання; стисле викладення сутності дослідження; висновки та кінцеві результати. Обсяг англійського варіанта статті повинен становити дві сторінки (до 4 000 знаків);
 • назва статті, прізвище, ім'я та по батькові, відомості про авторів також дублюються російською та англійською мовами;
 • у довідці про авторів вказувати прізвище, ім'я та по батькові (повністю, у називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон та інші засоби зв'язку; іноземні автори вказують також назву країни;
 • обсяг статті, у тому числі зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо, не повинен перевищувати 0,5 авторського аркуша, тобто 20 тисяч знаків з проміжками (12 стор. формату А4):
 • текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 12 кеглем через 2 інтервали, верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см;
 • в тексті статті посилання на використану літературу наводяться в квадратних дужках;
 • в кінці матеріалу обов'язковим є наведення літературних джерел та їх оформлення відповідно до вимог ВАК України, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.1.2-9-3, ДСТУ 3582-97:
 • список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті;
 • кількість згаданих джерел, на які є посилання у тексті, повинна відповідати кількості джерел, зазначених у списку літератури;
 • матеріали мають бути:
 • набрані на комп'ютері (редактор Microsoft Office Word), записані на електронний носій, причому графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів;
 • електронний носій та надрукований в одному примірнику текст (оформлений за вказаними вимогами) подаються у видавництво за 2 місяці до початку виходу друкованого видання в світ; диск та тексти не повертаються;
 • якщо є розходження між електронним і паперовим варіантами, перевага надається паперовому;
 • редакційна колегія та видавництво мають право редагувати та скорочувати матеріали;
 • відповідальність за зміст поданого матеріалу несуть автори;
 • матеріали мають подаватися з рецензіями фахівців та рекомендаціями кафедри до друку; підпис рецензента повинен бути завіреним у встановленому порядку;
 • всі автори мають завізувати матеріал власноручним підписом;
 • відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" зміст наукових статей, що приймаються до друку в фахових виданнях, повинен містити наступні складові:


1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
4) формулювання цілей статті (постановка завдання);
5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Примітка

Відповідно до наказу № 36 від 10.06.04 р. встановлено такий порядок надання видавничих послуг, пов'язаних з опублікуванням наукових праць у періодичних наукових виданнях ОРІДУ НАДУ при Президентові України: 1. Для науково-педагогічних і наукових працівників, інших фахівців Інституту, які мають науковий ступінь або вчене звання, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, що обіймають посади I-IV категорій, фахівців інших органів, установ, організацій, які подали матеріали для опублікування за замовленням Інституту, публікації здійснювати в установленому порядку за кошти закладу.
2. Встановлено квоту з безоплатного надання видавничих послуг протягом терміну навчання:
- для аспірантів, які навчаються за державним замовленням, - 3 статті;
- для докторантів, які готуються за державним замовленням, - до 20 статей.
Іншим авторам, які подають матеріали до публікації у видавництва НАДУ, надаються видавничі послуги згідно з наказом "Про платні послуги"