Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Видавнича діяльність

Загальна інформація

Вийшло друком

Навчально-методичне
та наукове забезпечення дисциплін

Наукові фахові видання

До уваги авторівДо уваги авторівШановні автори!


При підготовці матеріалів для публікації у фахових періодичних виданнях Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України редакційна колегія і видавництво просять Вас дотримуватися таких вимог:
 • матеріали подавати українською мовою, якісно вичитаними;
 • текст наукової статті подається з анотацією та ключовими словами українською та російською мовами;
 • анотація має складати 8-10 рядків (4-6 речень), де чітко сформульована головна ідея статті та стисло обґрунтована її актуальність;
 • кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;
 • окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою. Текст має містити: постановку проблеми і актуальність; мету статті, її завдання; стисле викладення сутності дослідження; висновки та кінцеві результати. Обсяг англійського варіанта статті повинен бути обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
 • назва статті, прізвище, ім'я та по батькові, відомості про авторів також дублюються російською та англійською мовами;
 • у довідці про авторів вказувати прізвище, ім'я та по батькові (повністю, у називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон та інші засоби зв'язку; іноземні автори вказують також назву країни;
 • обсяг статті, у тому числі зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо, не повинен перевищувати 0,5 авторського аркуша, тобто 20 тисяч знаків з проміжками (12 стор. формату А4):

  1. текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 12 кеглем через 2 інтервали, верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см;
  2. в тексті статті посилання на використану літературу наводяться в квадратних дужках;
  3. в кінці матеріалу обов'язковим є наведення літературних джерел та їх оформлення відповідно до вимог з урахуванням ДСТУ 8302:2015, наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р. та міжнародного стилю АРА; o список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; o кількість згаданих джерел, на які є посилання у тексті, повинна відповідати кількості джерел, зазначених у списку літератури; • матеріали мають бути:
  4. набрані на комп'ютері (редактор Microsoft Office Word), записані на електронний носій, причому графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів;
  5. електронний носій та надрукований в одному примірнику текст (оформлений за вказаними вимогами) подаються у видавництво за 2 місяці до початку виходу друкованого видання в світ; диск та тексти не повертаються;

 • якщо є розходження між електронним і паперовим варіантами, перевага надається паперовому;
 • редакційна колегія та видавництво мають право редагувати та скорочувати матеріали;
 • відповідальність за зміст поданого матеріалу несуть автори;
 • матеріали обов’язково мають подаватися з рецензіями внутрішнього та зовнішнього фахівців та рекомендаціями кафедри до друку; підпис рецензента повинен бути завіреним у встановленому порядку;
 • всі автори мають завізувати матеріал власноручним підписом;
 • відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" зміст наукових статей, що приймаються до друку в фахових виданнях, повинен містити наступні складові:

  1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
  3. виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  4. формулювання цілей статті (постановка завдання);
  5. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  6. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Примітка

Відповідно до наказу № 36 від 10.06.04 р. встановлено такий порядок надання видавничих послуг, пов'язаних з опублікуванням наукових праць у періодичних наукових виданнях ОРІДУ НАДУ при Президентові України:

1. Для науково-педагогічних і наукових працівників, інших фахівців Інституту, які мають науковий ступінь або вчене звання, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, що обіймають посади I-IV категорій, фахівців інших органів, установ, організацій, які подали матеріали для опублікування за замовленням Інституту, публікації здійснювати в установленому порядку за кошти закладу.

2. Встановлено квоту з безоплатного надання видавничих послуг протягом терміну навчання:
- для аспірантів, які навчаються за державним замовленням, - 3 статті; - для докторантів, які готуються за державним замовленням, - до 20 статей.

Іншим авторам, які подають матеріали до публікації у видавництва НАДУ, надаються видавничі послуги згідно з наказом "Про платні послуги"


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©