Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управ. нац. безпекою

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНаукова діяльність

Основним науковим напрямком діяльності кафедри є проведення досліджень з актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції, що передбачають розробку наступних проблем:

 • вивчення нормативно-правової бази, структури та особливостей функціонування Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору;
 • політики даних суб'єктів світового співтовариства щодо потенційних кандидатів на членство у їх складі, а також щодо інших держав;
 • державної політики України у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • розробка технологій для здійснення ефективної роботи органами державної влади та органами місцевого самоврядування з реалізації стратегії інтеграції України до ЄС, а також механізмів створення додаткових передумов для входження нашої держави в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий, науковий, освітній та культурний простір тощо.

Разом з тим, на кафедрі розглядаються питання національної безпеки України в контексті перспективи входження нашої держави до єдиної європейської системи безпеки.
Крім того, багато уваги приділяється шляхам перебудови вищої освіти України відповідно до вимог європейської системи освіти, з урахуванням Болонського процесу, а також розробкам науково-методичних матеріалів для підготовки на належному рівні фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Слід також зазначити, що євроінтеграція має не тільки політичний, а й економічний аспект, тому на кафедрі вивчаються концептуальні засади зовнішньоекономічної діяльності, особливості функціонування міжнародних економічних організацій та міжнародні відносини взагалі, які засновані на принципах демократії, конкуренції, ринку, рівності, права та співробітництва.
Кафедра європейської інтеграції займається підготовкою навчально-методичних посібників, публікує власні та залучені наукові розробки, проводить науково-практичні конференції тощо.

Наукові зв’язки кафедри • Університет Александру Іоану Куза, м. Ясси, Румунія (розвиток наукового співробітництва)
 • Державний інститут міжнародних відносин Молдови, м. Кишинів, Республіка Молдова (розвиток наукового співробітництва; обмін досвідом).
 • Університет Нижній Дунай м. Галац, Румунія (розвиток наукового співробітництва; обмін досвідом, реалізація спільних міжнародних проектів)
 • Академія публічного управління, м. Кишинів, Республіка Молдова (розвиток наукового співробітництва; обмін досвідом).


Тематика наукових досліджень кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління нац. безпекоюСтратегічне планування зовнішньоекономічної інтеграції регіону якскладова сталого розвитку”, 2011 – 2012 pp.


(Мета роботи: на засадах наукового обґрунтування й розробки теоретико-методологічних засад стратегічного планування зовнішньоекономічної інтеграції регіону визначити інституційно-правові та ресурсно-технологічні особливості регіональних стратегій інтеграції до зовнішніх ринків та розробити напрями удосконалення механізмів їх практичної реалізації на засадах забезпечення сталого розвитку регіону.)


“Маркетингове дослідження інвестиційного потенціалу Одеської області”, 2012-2013 рр.


(Мета роботи: на засадах визначення та маркетингового обґрунтування інвестиційного потенціалу районів Одеської області визначити ресурсно-інфраструктурні особливості залучення інвестицій до господарського комплексу Одеської області та перспективні напрями формування і розвитку інвестиційного потенціалу районів області у контексті забезпечення його сталого розвитку).


«Система публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації», 2018-2020 рр.


(Мета роботи : поглиблення теоретичних засад дослідження системи публічного управління євроінтеграційними процесами України в умовах глобалізації та обґрунтування наукових висновків і пропозицій щодо її удосконалення.)

Захисти докторських і кандидатських дисертацій по кафедрі європейської інтеграціїДокторські дисертації
 • Мішина Наталя Вікторівна
 • Бронікова Світлана Анатоліївна
 • Горячук Валерій Федорович
Кандидатські дисертації
 • Аріков Віталій Георгійович
 • Сторожук Руслана Петрівна
 • Фєтєску Інна Анатоліївна
 • Пойченко Ольга Анатоліївна
 • Сулімова Світлана Іванівна
 • Козлова Людмила Василівна
 • Волинець Євгенія Сергіївна
 • Кривцова Олена Миколаївна
 • Істратов Олександр Леонідович
 • Кадук Наталя Іванівна
 • Горобець Інна Віталіївна
 • Галаган Марина Олександрівна
 • Скоропад Олена Василівна
 • Слабих Діана Миколаївна
 • Шандрик В’ячеслав Іванович
 • Халавка Тарас Богданович


Наукові публікаціїМОНОГРАФІЇ

1. Strengthening of good governance and security as a priority of European Neighborhood Policy, edited by Augusto Sinagra, Contributors: Afanas Nicolae, Bargiacchi Paolo, Benedetti Ezio, Cecchini Gian Luigi, Komarovskyi Victor and …, 2017, Roma,Italia
2. Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості монографія / за ред. Б.В. Буркинського; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 793 с. - Горячук В.Ф. Розділ «Капіталізація економіки та її вплив на конкурентоспроможність та економічне зростання регіонів Українського Причорномор‘я» (47 с.).
3. Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я» монографія / за ред. Б.В. Буркинського; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 587 с. - Горячук В.Ф., Дуков Д.Ф. Розділ «Державні інвестиційні інструменти регіональної політики в контексті європейського вибору України» (58 с.); Горячук В.Ф., Назар О.І. Розділ «Фінансові та організаційні засади реформування місцевого самоврядування на базовому рівні» (34 с.)
НАУКОВІ СТАТТІ:


1. Горячук В.Ф. Людський капітал – головна конкурентна перевага України: проблеми на шляху її реалізації / В.Ф. Горячук // Економічні інновації. Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 59-64.
2. Толпиго О. Ф., Толпиго Д. М. Досвід імплементації європейських стандартів у національну практику реформування органів прокуратури / О.Ф. Толпиго, Д.М. Толпиго // Теорія та практика державного управління. – 2017. - №3(58). – С. 201 - 207.
3. Dzyadzina N. М. EUROPEAN EXPERIENCE IDENTIFYING AND FUNDING STRATEGIC PRIORITIES OF REGIONAL DEVELOPMENT / N. М. Dzyadzina // The scientific method (Warszawa, Poland). - 2017. - №10. - Р. 49-53.
4. Pryvalova Natalya THE TYPES OF PERSONNEL MONITORING IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION / Natalya Pryvalova // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 20. –158 с. – С.151-158 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-20.pdf
5. Гололобов С. М. Варіативність типології громадських організацій [Текст] / С. М. Гололобов // науково-методичний журнал «Наукові праці» Чорноморського національного університету імені Петра Могили (серія «Державне управління»). – 2017.
1. Гололобов С. М. Специфіка співробітництва громадських організацій з органами державної влади та органами місцевого самоврядування в рамках розвитку громадянського суспільства в Україні з точки зору практицизму [Текст] / С. М. Гололобов // «Актуальні проблеми державного управління» збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – 2017.
2. Гололобов С.М. Правові засади організації діяльності «третього сектору» ЄС: національно-культурний аспект [Текст] / С. М. Гололобов // "Публічне адміністрування: теорія та практика" електронний збірник наукових праць ДРІДУ при Президентові України. – 2017.
3. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Поняття «прихований капітал» в контексті капіталізації підприємства / В.Ф. Горячук // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х., 2017. - Вип. 4.
4. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Систематизація підходів до визначення поняття «капіталізація» [Електронний ресурс] / В.Ф. Горячук, Ю.А. Назаренко // ЕКОНОМІКА: реалії часу.- О., 2017. - № 11.
5. Лемець М.В. Венеціанська комісія як суб’єкт інституційного механізму забезпечення права людини на правосуддя в Україні / М.В. Лемець // Право України. – 2017.
6. Лемець М.В. Відображення національної традиції врядування при формуванні механізму забезпечення права людини на правосуддя в Україні / М.В. Лемець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017.
7. Лемець М.В. Місце виконавчої служби України у механізмі державного управління у сфері забезпечення права людини на правосуддя / М.В. Лемець // Державне управління та місцеве самоврядування (ДРІДУ НАДУ). – 2017.
8. Лемець М.В. Правосуддя Естонії перехідного періоду: державно-управлінський аспект / М.В. Лемець // Ефективність державного управління – 2017.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ:

1. Алєксєєнко М.М., Комєдєв О.І., Варешкін І.І. Зміна функціональної діяльності органів державної влади шляхом формування нових моделей е-суспільного устрою / М.М. Алєксєєнко, О.І. Комєдєв, І.І.Варешкін // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с. – С. 153-157. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_10_17.pdf
2. Гайдаржи О., Головченко О., Зозуля І., Мальована (Добровольська) К. Створення єдиної структурованої загальнодержавної демократичної системи надання електронних послуг / О. Гайдаржи, О. Головченко, І. Зозуля, К. Мальована (Добровольська) // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с. – С. 197-203. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_10_17.pdf
3. Гололобов С. Діяльність громадських організацій польщі в питанні євроінтеграції: приклад для України / С. Гололобов // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.153 -156.
4. Горячук В., Дуков Д. Система інвестиційних інструментів державного управління регіональним розвитком / В. Горячук, Д.Дуков // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, Міжнародний досвід матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. За міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с. – С.64-65.
5. Горячук В.Зона вільної торгівлі Україна-ЄС: проблеми та шляхи їх вирішення / В.Горячук // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.10-12.
6. Дергачев В. Трансформация экономической политики Европейского Союза и проблемы «Восточного партнерства» / В. Дергачев // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.85-88.
7. Дивущак О. Польський досвід співпраці органів публічної адміністрації з неурядовими організаціями в сфері протидії торгівлі людьми: уроки для України / О. Дивущак // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.156 -159.
8. Добрій Д. Стратегія залучення зовнішніх запозичень для місцевого розвитку / Д. Добрій // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.205-208.
9. Дуков Д. Концептуальна модель системи інвестиційних механізмів державного управління регіональним розвитком / Д. Дуков // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.97-100.
10. Єрко О. Реформування пенсійної системи України в контексті Стратегії модернізації та розвитку пенсійного фонду України на період до 2020 року / О. Єрко // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.161-164.
11. Зубінська Ю. Соціальний захист вразливих верств населення / Ю. Зубінська // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.159 -161.
12. Іванченко О.О. Модернізація пенсійного фонду україни з урахуванням новітніх інформаційних та управлінських технологій / О.О. Іванченко // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XVIII Всеукр. щоріч. студент.наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2017 року. –Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 352 с. - С.334-336.
13. Іванченко О.О. Модернізація Пенсійного фонду України з урахуванням новітніх інформаційних технологій / О.О. Іванченко // Інформаційне суспільство та сталий розвиток : Матеріали науково-практичного семінару у форматі міжнародної відео конференції. 16 травня 2017 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 82 с. – С. 32-35.
14. Кадук Н., Ніколаєва М. Захист національних інтересів України в контексті розвитку взаємовідносин з ЄС / Н. Кадук, М. Ніколаєва // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с. - С. 178.
15. Кадук Н.І. Політичні наслідки міграційних процесів в сучасному світі / Н.І. Кадук, М.І. Ніколаєва // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С. 38-40.
16. Кривоцюк П. Вплив глобалізації на розвиток національної держави /П. Кривоцюк // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.43 -47.
17. Кривцова В., Усатюк І. Роль засобів масової інформації в державотворчих і євроінтеграційних процесах України / В. Кривцова, І. Усатюк // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С. 166-169.
18. Кривцова О. Трансформація ролі Європейської Комісії в інституційній системі ЄС / О. Кривцова // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.47-49.
19. Кузьміна О. П., Осадчук І. С., Заєць О. В., Люшенко В. В. Е-взаємодія як перехід на якісно новій рівень взаємодії між державою і громадянами / О. П. Кузьміна, І. С. Осадчук, О. В. Заєць, В. В. Люшенко // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с. – С. 149-153. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_10_17.pdf
20. Кущинський М. О. Етикет у діловому спілкуванні / М. О. Кущинський // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XVIII Всеукр. щоріч. студент.наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2017 року. –Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 352 с. - С. 180-182.
21. Лемець М. «Деформація» національних особливостей голодом: значення для державотворення / М. Лемець // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С. 174-176.
22. Лемець М. Реалізація Угоди про асоціацію з ЄС: новели в механізмах забезпечення права людини на правосуддя / М. Лемець // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 14-ї регіональної наук.-практ. конф. 18 травня 2017 р., м. Дніпро. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 324 с. – С. 122-124.
23. Лемець М. Створення вищого суду з питань інтелектуальної власності: нові виклики у забезпеченні права людини на доступ до правосуддя / М. Лемець // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, Міжнародний досвід матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. За міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с. – С. 182-183
24. Лемець М.В. Реалізація Угоди про асоціацію: необхідність розробки інструментарію забезпечення права людини на справедливий суд / М.В. Лемець // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 26 трав. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 222 с. – С.106-108.
25. Микитенко М., Дичук Г., Веніслав В., Семенов О. Створення уніфікованої системи електронного урядування / М. Микитенко, Г. Дичук, В. Веніслав, О. Семенов // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с. – С. 194-197. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_10_17.pdf
26. Остапенко О. Аналіз воєнно-політичної обстановки у контексті сучасних загроз та викликів у Чорноморсько-Каспійському регіоні / О. Остапенко // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С. 17-21
27. Остапенко О. Євроатлантична інтеграція україни: результати оцінки викликів, актуальних завдань та умов щодо їх виконання / О. Остапенко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, Міжнародний досвід матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. За міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с. – С.194-196
28. Привалова Н. Моніторинг персоналу в державному управлінні / Н. Привалова // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С. 273-276.
29. Сільницька К. Реформування інституту державної служби в нових країнах-членах ЄС: досвід для України / К. Сільницька // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.292-295.
30. Сосонович О. Державне управління у сфері енергозбереження: європейський досвід та українські реалії / О. Сосонович // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. – С.136-140.
31. Толпиго Д. Законність як теоретична основа взаємодії прокуратури та інших державних інститутів в умовах реформування публічного управління / Д. Толпиго // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, Міжнародний досвід матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. За міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с. – С.338-339.
32. Трифонов Ю.І., Чернявська В.О. Спрощення процедури видачі дозвільних документів шляхом запровадження е-взаємодії держави та громадян / Ю.І. Трифонов, В.О. Чернявська // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с. – С. 162-164. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_10_17.pdf
33. Урянський Ю.Г., Зап’янцев І.В., Пшегорська І.А. Основні напрями е-взаємодії держави і суспільства / Ю.Г. Урянський, І.В. Зап’янцев, І.А. Пшегорська // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с. – С. 147-149. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_10_17.pdf
34. Усатюк І. Деякі елементи в роботі НПП кафедри щодо розвитку творчої індивідуальності слухачів / І. Усатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 14-ї регіональної наук.-практ. конф. 18 травня 2017 р., м. Дніпро. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 324 с. – С. 145-149.
35. Усатюк І.Ф., Галайко Х.В. Публічне управління та адміністрування в контексті реформування сектору безпеки і оборони України / І.Ф. Усатюк, Х.В. Галайко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, Міжнародний досвід матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Конф. За міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 394 с. – С.380-381.
36. Фасоля В.В., Фасоля В.В. Е-модель взаємодії органів влади України та суспільства / В.В. Фасоля, В.В. Фасоля // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 18 трав. 2017р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 220 с. – С. 157-159. - Режим доступу : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_10_17.pdf
37. Maimeskul O. Actual Problems Of The Electoral Process In Ukraine / O. Maimeskul // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XVIII Всеукр. щоріч. студент.наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2017 року. –Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 352 с. - С. 284-286.
38. Stelmakh O. Strategical Management And Marketing / O. Stelmakh // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XVIII Всеукр. щоріч. студент.наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2017 року. –Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 352 с. - С. 314-316.