Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Навчально-методична діяльність
Навчальний процес підготовки магістрів галузі знань 1801 "Специфічні категорії" спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" складається з наступних дисциплін та модулів, розроблених відповідно до освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 "СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ" спеціальності 8.18010013 "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ":
Вступ до
управління проектами
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів знань і вмінь використання сучасного проектного підходу до вирішення завдань розвитку процесів управління на різних рівнях, орієнтації цих процесів на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів і засвоєння методології управління проектами як нового прогресивного інструментарію сфери управління. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Методологія, методи і засоби проектного менеджменту Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів знань і вмінь використання сучасного проектного інструментарію до вирішення завдань розвитку систем різних рівнів, орієнтації процесів управління на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів і засвоєння методології управління проектами як нового прогресивного інструментарію управління часовими, ресурсними, витратними, якісними параметрами майбутнього продукту/послуги. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Основи підприємницької діяльності та комерційний аналіз Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення слухачів з підприємництвом, як специфічним видом професійної діяльності та вивчення креативних можливостей підприємницьких підходів до аналізу діючих бізнесі та створення нових бізнесів та проектів. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Проектний аналіз Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками для обґрунтування проектних рішень на підприємствах морського транспорту. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Економіко-математичні моделі і методи проектного менеджменту Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка керівника проекту (програми) до застосування сучасних методів моделювання та прогнозування у процесі розробки та реалізації проектів (програм). Програма нормативної навчальної дисципліни.
Теорія систем і системний аналіз Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів навички системного підходу до розв'язання складних задач, що виникають при розробці, аналізі і реалізації проектів. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Технології інноваційного розвитку Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи знань у керівника проекту (програми) про сутність технологій інноваційного розвитку та вмінь щодо їх використання у практичній діяльності, зокрема у процесі розробки та реалізації проектів (програм). Програма нормативної навчальної дисципліни.
Інформаційні технології управління проектами Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів основи сучасної системи знань про Інформаційні технології управління проектами. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Інвестиційні інструменти управління проектами Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань щодо методології підготовки та реалізації інвестиційних проектів, способи та засоби залучення ресурсів для них, інструменти управління інвестиційними проектами та навички щодо їх аналізу. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Прийняття проектних рішень Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка керівника проекту (програми) до застосування сучасних методів прийняття управлінських рішень у процесі розробки та реалізації проектів (програм). Програма нормативної навчальної дисципліни.
Управління проектами в публічній сфері Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів знань і вмінь використання сучасного проектного підходу до вирішення завдань розвитку процесів державного управління на різних рівнях з їх орієнтацією на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів і засвоєння методології управління проектами як нового прогресивного інструментарію сфери публічного управління. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Закупівлі та поставки в проектах Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення слухачів із закупівлями, як специфічним видом професійної діяльності та вивчення можливостей впливу через процеси закупівель на ефективність створення нових проектів. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Фінансова звітність в проектах Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення слухачів зі складом, структурою, змістом, порядком складання і тлумачення фінансової звітності, як основного інформаційного джерела про фінансово-майновий стан і результати господарської діяльності підприємств для прийняття рішень з боку зовнішніх і внутрішніх користувачів. Програма варіативної навчальної дисципліни .
Управління програмами розвитку регіонів та міст Мета викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань з сучасних технологій стратегічного планування розвитку територій, формування умінь розробки програмних документів щодо регіонального розвитку та використання сучасного проектного підходу, як нового прогресивного інструментарію сфери публічного управління, для досягнення кінцевих результатів програми з мінімальними витратами часу та коштів. Програма варіативної навчальної дисципліни .
Управління ризиками проекту Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка керівника проекту (програми) до застосування сучасних методів ідентифікації, аналізу та управління ризиками у процесі розробки та реалізації проектів (програм). Програма варіативної навчальної дисципліни .
Маркетинг проектів Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка керівника проекту (програми) з питань формування умінь використання маркетингових інструментів для реалізації проектів та набуття практичних навичок розв'язання конкретних маркетингових завдань. Програма варіативної навчальної дисципліни .
Економічна безпека організації Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка керівника проекту (програми) з питань захисту інтересів суб'єкта господарювання у економічній сфері від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Програма варіативної навчальної дисципліни .
Інтелектуальна власність Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка керівника проекту (програми) з питань охорони, захисту і використання об'єктів інтелектуальної власності під час розроблення, реалізації і завершення проекту (програми). Програма варіативної навчальної дисципліни .
Методи і засоби експертизи проектів Мета дисципліни: надати слухачам знання, уміння та навички по використанню методів та сучасних засобів експертизи проектів для побудови та прийняття рішень щодо інвестування проектів. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Формування проектної команди Мета дисципліни: сформувати у слухачів основи сучасної системи знань про шляхи, напрямки та можливості формування команди проекту; засади організації ефективної діяльності команди та управління персоналом. Програма нормативної навчальної дисципліни.
Соціальна та екологічна безпека діяльності Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка керівника проекту (програми) з питань захисту інтересів суб'єкта господарювання у соціальній та екологічній сферах від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Програма нормативної навчальної дисципліни.

Стажування слухачів денної форми навчання є складової програми підготовки та регламентується Методичними вказівками


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ СЛУХАЧІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
Результати стажування слухачів 2 курсу спеціальності 8.18010013 "Управління проектами":

Листи подяки від підприємств
Листи подяки від підприємств

Презентація звіту


     Навчально-методичний комплекс з кожної дисципліни та додаткова література для самостійної роботи в електронному вигляді знаходяться у електронній бібліотеці інституту, папка "управління проектами".
     У друкованому вигляді перераховані нижче методичні видання та нові посібники, можна отримати на кафедрі управління проектами та в читальному залі бібліотеки.

 1. - Прийняття проектних рішень: навчально-методичний посібник / Укладач І.А. Сенча. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 180с.
 2. Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів денної форми навчання спеціальності «Управління проектами / Укладач: Т.В. Сивак. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 40с.
 3. Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Методичні рекомендації з підготовки курсового проекту для слухачів денної та заочної форми навчання спеціальність 8.18010013 «Управління проектами» /Укладач: Т.М. Безверхнюк. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. - 68 с.
 4. Магістерська робота: написання, оформлення, захист: навчально-методичний посібник для слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» / Т.М. Безверхнюк, І.В. Руда, І.А. Сенча. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. - 120 с.
 5. Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів денної форми навчання спеціальністі 8.18010013 «Управління проектами» /Укладач: Т.В. Сивак - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 40 с.
 6. Технологія управління соціальними проектами: монографія / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 351 с.
 7. Управління проектами в публічній сфері: навчальний посібник з грифом МОН України / Т.М. Безверхнюк, Н.О.Котова, С.А. Попов / за заг. ред. Безверхнюк Т.М. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 344 с.
 8. Безверхнюк Т.М. Методологічні підходи щодо визначення ресурсів управління розвитком регіонів // Основи регіонального управління в Україні: підручник з грифом МОН / за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К.: НАДУ, 2012. – С. 203 – 215;
 9. Соціальна та екологічна безпека діяльності [Електронний ресурс]: навч. посібник/ Г. І. Кривогуз. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 34,6 о.в.а
 10. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень: монографія./ Лоханова Н.О. – Херсон, 2012. – 240 с.
 11. Розділ «Підхід до декомпозиції інтегрованої корпоративної звітності в умовах вирішення завдання підтримання стійкого розвитку» у колективній монографії «Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації» / Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації : Монографія / Максімова В.Ф., Лоханова Н.О., Артюх О.В. та ін. / під ред. Максімової В.Ф.. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – 12 с.
 12. Лоханова Н.О. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік та аудит» \ За ред. доктора економічних наук, професора В.Ф. Максимової. – Одеса : ТОВ «Iздатєльскій центр», 2013. – 462 с.
 13. Технології та інноваційні механізми управління програмами розвитку регіонів та міст: Навч.-метод. посіб. / Т.М. Безверхнюк, Н.О. Котова, О.М. Рокоцило, І.В. Руда, Т.В. Сивак; за заг. ред.. Т.М. Безверхнюк - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 252 с.
 14. Інтерактивні методи навчання слухачів за магістерською програмою "Управління проектами": Навчально-методичний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 152 с.
 15. Інвестиційні інструменти управління проектами: Методичні рекомендації для розробки бізнес-плану інвестиційного проекту (курсового проекту) з дисципліни "Інвестиційні інструменти управління проектами" для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" / Укладач І.В. Руда - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 57 с.
 16. Маркетинг територій: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації для денної та заочної форм навчання / Укладач Н.О. Котова. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. -44с.
 17. Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Практикум з дисципліни для практичних занять із слухачами денної та заочної форм навчання спеціальності "Управління проектами" / Укладач: В.П. Капітанов. - Одеса: ОРІДУ НАДУ , 2012. - 96с.
 18. Статистичні моделі і методи у прикладних дослідженнях: навчальний посібник. / І.А. Сенча, О.А. Василенко. - Одеса: ОРІДУ НАДУ. - 2012. - 200с.
 19. Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Методичні рекомендації по виконанню і захисту магістерської роботи Спеціальність 8.18010013 "Управління проектами" для всіх форм навчання/Укладач: В.П. Капітанов. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 100 с.
 20. Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Навчальний посібник до розробки курсового проекту з дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач В.П. Капітанов - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 83 с.
 21. Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для слухачів денної форми навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач В.П. Капітанов - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 23 с.
 22. Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Робоча навчальна програма з дисципліни для слухачів денної форми навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач В.П. Капітанов - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 31 с.
 23. Методологія, методи і засоби проектного менеджменту: Методичні рекомендації до підготовки і захисту реферату дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач В.П. Капітанов - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 23 с.
 24. Проектний аналіз: Методичні рекомендації щодо підготовки курсового проекту "Розробка проекту розвитку компанії" дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач Г.С. Махуренко - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 21 с.
 25. Фінансова звітність в проектах: Методичні вказівки з навчально-методичного комплексу дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач Н.О. Лоханова - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 33 с.
 26. Теорія систем і системний аналіз: Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з написання контрольної роботи з дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач К.В. Пєклун - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 35 с.
 27. Засоби автоматизованої розробки проектів: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач О.С. Пєклун - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 15 с.
 28. Економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту (лабораторний практикум): завдання та методичні рекомендації щодо виконання лобораторних робіт дисципліни для слухачів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач І.А. Сенча - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 67 с.
 29. Закупівлі та постачання в проектах: Методичні рекомендації з виконання контрольного завдання дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач О.В. Яценко, О.І. Шмаленко - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 27 с.
 30. Формування проектної команди. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з проведення практичних занять з дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач К.В. Пєклун // - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 20 с.
 31. Вступ до управління проектами. Програма, тематичні плани і методичні рекомендації для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач Т.М. Безверхнюк // - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 36 с.
 32. Управління проектами в публічній сфері. Навчальний посібник. / Автори Т.М. Безверхнюк, Н.О.Котова // Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010.
 33. Статистичні моделі і методи у прикладних дослідженнях. Навчальний посібник. /Автори І.А. Сенча, О.А. Василенко // Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010.
 34. Управління проектами в публічній сфері. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з дисципліни / Укладач Т.М. Безверхнюк // Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010.
 35. Соціальна та екологічна безпека діяльності: Методичні рекомендації щодо розробки розрахунково-графічної роботи з дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач Г.І. Кривогуз - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 19 с.
 36. Методичний вказівник по організації та проведення стажування слухачів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач К.В. Пєклун - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 34 с.
 37. Інвестиційні інструменти управління проектами: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни для слухачів денної форми навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач Н.О. Котова - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 23 с.
 38. Основи підприємницької діяльності та комерційний аналіз: Методичні рекомендації щодо розробки розрахунково-графічної роботи з дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / Укладач О.В. Яценко, О.І. Шмаленко - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 21 с.
 39. Соціальна та екологічна безпека діяльності: Програма, тематичні плани і методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу дисципліни для слухачів денної та заочної форм навчання / Укладач Г.І. Кривогуз - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 56 с.
 40. Організація праці менеджера: Методичні рекомендації для проведення семінарських і практичних занять зі студентами та слухачами денної та заочної форм навчання / Укладачі: Н.Е. Красностанова, Г.І. Кривогуз - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 24с.
 41. Діяльність менеджера в екстремальних умовах: Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів та студентів з дисципліни "Організація праці менеджера", "Соціальна та екологічна безпека діяльності" денної / Укладачі: Н.Е. Красностанова, Г.І. Кривогуз, В.М. Гладкова, О.А. Горчакова - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 112с.
 42. Проектный анализ: Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине "Проектный анализ" для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения специальности 8. 000003 "Управления проектами" / Составители: Г.С. Махуренко, Е.А. Бекетова - Одесса: ОРІГУ НАГУ, 2011. - 40 с.
 43. Екологія: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та проведення семінарських і практичних занять зі студентами денної і заочної форми навчання / Укладачі: Т.М. Безверхнюк, Г.І. Кривогуз - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. - 52 с.Перелік навчально-методичної літератури для забезпечення слухачів магістратури управління проектами, що знаходиться в бібліотеці

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕК

Модульная программа для менеджеров
Управление проектами
Економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту
Проектний аналіз