Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра Проектного менеджменту

Новини

Загальна
характеристика

Науково-педагогічні
працівники

Навчально-методична
діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи

Підготовка до державної атестації

Оголошення
кафедриНавчально-методична діяльністьБезверхнюк Тетяна Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор


Безверхнюк Т.М. Соціальний проект в державному управлінні: обґрунтування доцільності реалізації // Публічне управління: теорія та практика. Збірник наукових праць. – Харків: вид-во ХарРіДУ НАДУ. - вип.1 (17). – 2014. – С.32-39
Безверхнюк Т.М. Система управління соціальним проектом // Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. – Одеса: вид-во ОРІДУ НАДУ. - вип. 1 (57). – 2014. – С. 9-12
Безверхнюк Т.М. Управлінська модель формування та посилення конкурентних переваг регіонального туристичного продукту (на прикладі Одеської області) / Т. Безверхнюк, І. Сенча, Т. Сивак, А. Стефанович // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – № 3 (59). – С. 91-94.
Безверхнюк Т.М. Державний механізм антикризового управління на засадах проектного підходу: обґрунтування предметного поля / Т. Безверхнюк, І. Сенча, Т. Сивак // Вісник Національного університету цивільного захист України. – Серія «Державне управління». – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – №4. – С. 117 – 123.
Безверхнюк Т.М. Розвиток системи екологічної безпеки на регіональному рівні у форматі публічної політики / Т.М. Безверхнюк, Т.В. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – № 2 (58). – С. 78-84
Безверхнюк Т.М. Наукова школа «Управління проектами в публічній сфері»: здобутки та перспективи // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – № 3 (63). – С.222-227.
Безверхнюк Т.М. Партнерська мережа як інституціональна форма державного механізму проектного управління регіональним розвитком / Т.М. Безверхнюк // Держава і регіони : науково-виробничий журнал. – Серія: Державне управління. – 2016. – № 1 (53). – С. 117–129.
Безверхнюк Т., Сивак Т. Тенденції розвитку кваліфікаційних потреб у спеціалістах зі стратегічних комунікацій // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 18. –С.61-82.
Безверхнюк Т.М. Комунікації як складова сталого розвитку туризму / І. Бабова, Т. Безверхнюк, Т. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – № 3 (71). – С.111-115.
Технологія управління соціальними проектами : [монографія] / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 351 с.
Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності : [монографія] / За заг. ред. Іжі М.М., Бабова К.Д., Безверхнюк Т.М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 626 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу: Навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с. (300 прим.)
Антикризове проектне управління в державному секторі : Підручник / Т.М. Безверхнюк, М.Г. Лєвін, І.А. Сенча. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 273 с.
Проектний менеджмент у публічному управлінні: підручник / кол.авторів: Безверхнюк Т.М., Левін М.Г., Пєклун К.В., Руда І.В., Сенча І.А., Сивак Т.В. – К.: НАДУ, 2017. – 344 с.
Безверхнюк Т.М. Партнерська мережа як інституціональна форма державного механізму проектного управління регіональним розвитком / Безверхнюк Т.М. // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: мат. Всеукраїнської наук.-прак. конф (29-30 жовтня 2015 р.). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 261-263.
Безверхнюк Т.М. Узгодження інтересів заінтересованих сторін інвестиційно-інноваційної діяльності в регіональних суспільних системах / Безверхнюк Т.М., Левицький А.О. // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем: матеріали 5-ої міжн. наук.-практ. конференції (м. Івано-Франківськ, 20-22 травня 2015 р.). – Івано-Франківськ: пп Голіней О.М., 2015. – С. 25-27.
Безверхнюк Т. Інформаційно-технологічний принцип туристичного проектування / Т. Безверхнюк, Т. Сивак // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 верес. 2016 р. ; тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 12-15. (0,2 др. ар)
Безверхнюк Т. Управління проектами в туризмі: функціональний простір / Т. Безверхнюк // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвіт : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю ; 28 жовт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 259-260. (0,2 др. ар)
Безверхнюк Т.М. ГІС як комунікативна платформа сталого розвитку туризму / Т.М. Безверхнюк // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми : матеріали міжнародної науково-практ.конф. за міжнар. участю. 4-6 жовт.2017 р.; тези доп. – Одеса: НВП «Високі технології», 2017. – С. 17-18.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Менеджмент проектів : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / Укладач : Т.М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 68 с.
Основи стратегічних комунікацій : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / уклад. : Т.М. Безверхнюк, В. А. Ліпкан , О. О. Човган – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 40 с.
Рекреаційні ресурси і курортологія : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / Укладачі : Т.М. Безверхнюк, І.К. Бабова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 28 с.

Левін Михайло Григорович, доктор технічних наук, професор


Проектний менеджмент у публичному управлінні : підручник / кол. авт.; за наук. ред. Ю. П. Шарова. – К. : НАДУ, 2017. – 334 с. (підрозд. 11.1, 11.2).
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навч. посіб. / Т. Н. Безверхнюк, В. М. Вишневська, М. Г. Левін, А. В. Оганов, І. В. Руда, І. А. Сенча, Т. В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т. Н., Сенчі І. А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 136 с.
Методологія бізнес – аналізу : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни / уклад. М. Г. Левін . – Одеса : ОПІДУ НАДУ ,2017.- 60 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Прикладний системний аналіз : Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / Укладач: М. Г. Левін . . – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 72 с.

Бабова Ірина Костянтинівна, доктор медичних наук, професор


Комунікації як фактор сталого розвитку туризму в Україні / Бабова І.К., Безверхнюк Т.М., Сивак Т.В. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3(71). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 21-26.
Кластерная концепция развития регинальной рекреационной системы одесской области / Бабов К.Д., Бабова И.К., Кубынина Л.В. и др. // Містобудівне планування і управління прибережними територіями : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл.) ; тези доп. – Одеса, 2017. – С. 3-4.
Особливості створення курорту місцевого значення «Коблеве»: проектний підхід до розвитку прибережних територій / Безверхнюк Т.М., Бабова І.К. // Містобудівне планування і управління прибережними територіями : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р., смт. Сергіївка Одеської обл.) ; тези доп. – Одеса, 2017. – С. 5-9.
Комунікативна складова публічного управління розвитком туризму в Україні / Безверхнюк Т.М., Бабова І.К. // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (27 жовтня 2017 р., м. Одеса) ; тези доп. – Одеса, 2017. – С. 235-236.
Медичний та оздоровчий туризм як перспектива розвитку санаторно-курортного комплексу України / Безверхнюк Т.М., Бабова І.К., Биков І.Г. // Туристичний бізнес: світові та національні пріоритети : Матеріали VIII-й міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 р., м. Харків) ; тези доп. – Харків, 2017. – С. 24-25.
Мультидисциплінарна санаторно-курортна реабілітація військовослужбовців з посттравматичним стресовим розладом / Бабов К.Д., Бабова І.К., Футрук О.В. // Med&Psy Rehab : Матеріали міжнародного конгресу з медичної і психологічної реабілітації (м.Київ, 30-31 жовтня 2017 р.) ; тези доп. – К., 2017. – С. 9-10.
Рекреаційні ресурси і курортологія : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни / Укладачі : Т.М. Безверхнюк, І.К. Бабова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ,2016. – 28 с.

Вишневська Віолетта Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент


Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності: монографія / за заг. ред. М.М. Іжі, К.Д. Бабова, Т.М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 626 с.
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.
Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : Всеукраїнська наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.
Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: Всеукраїнська наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 27 жовтня 2017 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.
Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 31 жовт. 2014 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2014.
Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами: Міжнародна науково-практичної конференції 14-20 вересня 2015 р., м. Коблево
Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю утворення ін-ту, 29-30 жовт. 2015 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2015.
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : Наук.-практ. конф., Одеса, 11-12 верес. 2014 р.
Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: цілі, механізми, інструменти : Щоріч. наук.-практ. конф., 28 трав. 2014 р. / [ред. кол.: А. Г. Ахламов та ін.]. - Одеса, 2014.
Інформаційне суспільство та сталий розвиток : Наук.-практ. семінару, 16 трав. 2014 р. / [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2014.
Інформацйне суспільство та сталий розвиток : Наук.-практ. семінару, 19 травня 2015 р, [ред. кол.: М. М. Іжа та ін.]. - Одеса, 2015 р.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Комерційний аналіз і маркетинг проектів : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Вишневська. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 28 с.


Яценко Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент


Яценко О.В. Відродження транспортного сервісу «Великий шовковий шлях Матеріали науково-практичної конференції З міжнародною участю ОРІДУ, 28 жовтня 2016 року, Одеса, с 152-155
Яценко О. В. Дніпро-Європейській інтермодальний водний шлях. Проект Концепції інноваційної соціально-економічної програми Уараїни. Матеріали науково-практичної конференції ОРІДУ з міхнародною участю, 30.10.2017 року Одеса, с 178-183
Яценко О.В. Лніпро-Європейський водний шлях. Проблеми та шляхи розв’язання Матеріали науково-практичної конференції «ТрансУкраїна»Одеса, 3-4 10. 2017 року, Одеса, с 83-87

Боровик Інна Станіславівна, старший викладач


Боровик І. С. Опис продукту проекту «Відкриття клубу-кафе для жінок у місті Одеса» Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVI Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 23 квіт. 2015 року. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. — 184-185 с.
Боровик І.С. Іноземний досвід використання геоінформаційних систем для розвитку регіонів та міст. Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17–18 верес. 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 116-117 с.
Боровик Інна. Іноземний та вітчизняний досвід налагодження стратегічних комунікацій між владою, бізнесом та суспільством. Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 61-64 с.
Боровик Інна. Впровадження проектного управління в діяльність органів влади як механізм підвищення інвестиційної привабливості регіонів. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 237-238 с.
Боровик Інна. Аналіз проблем розвитку підприємництва на сільских територіях Науково-практичне забезпечення процесів децентралізації, розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 30 жовтня – 30 листопада 2017 р. / за заг. ред. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 74-76 с.

Лоханова Наталія Олексіївна, доктор економічних наук, професор

Лоханова Н.О. Сучасні вимоги та досвід навчально-методичного супроводження освітнього процесу / Н. О. Лоханова, О. С. Яцунська // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку : матеріали науково-методичної конференції (м. Одеса, 15-16 березня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 152-155.
Лоханова Н.О. Фінансові інструменти – зміни підходів до обліку / Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 травня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 58-60.
Лоханова Н.О. Звітність за сегментами – дискусійні аспекти Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забепечення системи менеджменту підприємства»ю – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2017. – С.177-178.
Фінансовий аналіз і контролінг : Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / Укладач: Н.О. Лоханова . – Одеса : ОРІДУ НАДУ ,2016 . – 64 с.


Васютинська Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент


Васютинська Л. А. Особливості взаємодії держави та бізнесу щодо фінансового забезпечення регіональних проектів публічно-приватного партнерства / Л.А. Васютинська // матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : Розвиток економіки та планування бізнесу в сучасних умовах: проблеми та шляхи вирішення Одеса, 14-15 вересня 2017 р.). – С.11-12.
Васютинська Л.А. Управління видатками бюджету у контексті нового публічного менеджменту / Л.А. Васютинська // Збірник наукових матеріалів науково-практичної конференції : Модернізація публічних фінансів: стан та виклики сьогодення. Київ, 13 березня, 2018 р. – К. : Аграр-Медіа, 2018. - С. 34-35.

Сенча Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент


Сенча І.А. Теоретичне обґрунтування сутності діагностики стану соціально-економічної системи в державному антикризовому управлінні / І.А. Сенча // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. – Випуск 1(69). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 37-42
Сенча І.А. Методологічний підхід до дослідження складних систем як об’єкту державного антикризового управління / І.А. Сенча // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа].
Сенча І. Проектна орієнтованість як основна умова ефективності антикризового державного управління / І.А. Сенча // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвіт : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю ; 28 жовт. 2016 р. ; тези доп. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 282-283
Сенча І.А. Проектний підхід в антикризовому державному управлінні: проблеми і перспективи / І.А. Сенча // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29-30 жов. 2015 р. – Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 276-277
Сенча І.А. Перспективи використання геоінформаційних технологій в державному антикризовому управлінні / І. А. Сенча // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 вересня 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 132-135
Сенча І.А. Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності: монографія / За заг. ред. М.М. Іжі, К.Д. Бабова, Т.М. Безверхнюк. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – 626 с. – (особистий внесок: р. 4, 5, 6; загальний обсяг 13,6 др. ар.);
Сенча І. А. Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 292 с. – (особистий внесок: 2.4, 3.4, 4.4, р. 5; загальний обсяг 4,1 др. ар.)
Технологія прийняття управлінських рішень: метод. реком. до вивчення навч. дисц. для денної та заоч. форм навч. / уклад: І. А .Сенча. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.- 146 с.
Економіко – математичні моделі і методи проектного менеджменту : метод. реком. до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / уклад. І. А. Сенча – Одеса : ОРІДУ НАДУ , 2016. – 48 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.

Ковалевська Анастасія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент

Ковалевська А. В. Політичний слоган у структурі рекламної кампанії: сугестивна специфіка / А.В. Ковалевська // Тези V Міжнародної заочної науково-практичної конференції „Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”. – 2017.
Ковалевська А. В. Політичний слоган як елемент стратегічного дискурсу: сугестивна специфіка / А.В. Ковалевська // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 27 жов. 2017 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 240 – 241.
Ковалевська А.В. Репрезентативна маркованість як фактор оптимізації комунікативного впливу / А.В. Ковалевська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Філологія ХХІ століття: теорія, практика, перспективи». – 2014.
Kovalevska A. Information Wars: Suggestive Features Classification / A. Kovalevska // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. Вип. 1(69). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – P. 33 – 36.
Kovalevska A. Neuro-Linguistic Programming in Public Communications: Objectives and Specificity / A. Kovalevska // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 20. – P. 68 – 74.
Kovalevska A. Suggestion and Suggestive Texts in the Information Society: Core Characteristics / A. Kovalevska // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. Вип. 3 (71). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 62 – 67.

Кривогуз Геннадій Іванович, кандидат військових наук, доцент


Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та проведення семінарських і практичних занять зі слухачами денної і заочної форми навчання / Укладач Кривогуз Г.І. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. – 60 с.
Управління якістю в туризмі: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання / Укладач: Г.І. Кривогуз – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134с.
Кривогуз Г. Пропозиції щодо змісту роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення під час підготовки і в ході бойових та інших дій / Г. Кривогуз // Теоретичні та прикладні питання державотворення: зб. наук. пр. ОРІДУ/ Електронне наукове видання Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. Вип. 14 – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2014. - с. 94-116
Кривогуз Г. Пропозиції щодо послідовності роботи начальника цивільного захисту організації / Г. Кривогуз // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 17 – с. 248-267
Кривогуз Г.І. Щодо стандартизації критеріїв екологічної безпеки підприємства / Г.І. Кривогуз // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 30 жовт. 2014 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - с. 322-323
Кривогуз Г.І. Щодо інтеграції засобів управління цивільним захистом підприємства з геоінформаційними та іншими системами / Г.І. Кривогуз // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 верес. 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – с. 131-135
Кривогуз Г.І. Концепція складу органів управління цивільним захистом підприємства / Г.І. Кривогуз // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 29-30 жовт. 2015 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - с. 268-269
Кривогуз Г.І. Перспективи використання геоінформаційних систем в управлінні військовим тилом / Г.І. Кривогуз // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 66-71
Кривогуз Г.І. Щодо можливості застосування проектного підходу до процесів планування діяльності системи цивільного захисту суб’єктом господарювання / Г.І. Кривогуз // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2016 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - с. 264-265
Кривогуз Г. Щодо уточнення найменувань і кількості складових управління якістю проектів / Г. Кривогуз // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 27 жовт. 2017 р. : тези доп. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. - С. 241-243

Сивак Тетяна Володимирівна, кандидат наук з державного управління, доцент


Сивак Т.В. Розвиток системи екологічної безпеки на регіональному рівні у форматі публічної політики / Т.М. Безверхнюк, Т.В. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – № 2 (58). – С. 78-84
Сивак Т.В. Консолідація дійових осіб публічної політики в процесі реалізації соціального проекту / Т.Сивак // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електронне наукове фахове видання ОРІДУ НАДУ. – 2014. – Вип. 14. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2014_14/zmist/ R_1/03%20Suvak.pdf. – Назва з екрану.
Управлінська модель формування та посилення конкурентних переваг регіонального туристичного продукту (на прикладі Одеської області) / Безверхнюк Т., Сенча І., Сивак Т., Стефанович А. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 3 (59). – С. 87 – 93.
Державний механізм антикризового управління на засадах проектного підходу: обґрунтування предметного поля / Т. Безверхнюк, І. Сенча, Т. Сивак // Вісник Національного університету цивільного захист України. – Серія «Державне управління». – К. : Вид-во НАДУ, 2014. – №4. – С. 117 – 123.
Сивак Т.В. Аналіз методологічних підходів до антикризового управління в публічній сфері / Т.В. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – № 3 (63). – С. 234-241.
Сивак Т. Тенденції розвитку кваліфікаційних потреб у спеціалістах зі стратегічних комунікацій / Т. Безверхнюк, Т. Сивак // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 18. – С. 61-83
Сивак Т.В. Аналіз передумов становлення системи стратегічних комунікацій в державному управлінні / Т. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – № 4 (68). – С. 33-39.
Сивак Т.В. Комунікації як складова сталого розвитку туризму / І. Бабова, Т. Безверхнюк, Т. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – № 2 (70). – С. 21-27.
Сивак Т.В. Проблемне поле формування та функціонування системи стратегічних комунікацій в Україні / Т.В. Сивак // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України ; Серія «Державне управління». – К. : НАДУ, 2018. - № 4. – С. __
Сивак Т.В. Запровадження освітньої програми «Стратегічні комунікації» для профільної спеціалізованої підготовки державних службовців / Т.В. Сивак // Державне управління: теорія та практика : електронне наукове фахове видання НАДУ при Президентові України. – 2017. – №2/2017. – режим доступу : http://www.e-patp.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=19.pdf. – Назва з екрану.
Сивак Т.В. Теоретичний аналіз сутності поняття «стратегічні комунікації» в системі публічного управління / Т.В. Сивак // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. С. ___ – передано до друку.
Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 292 с.
Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності : монографія / за заг. ред. М.М. Іжі, К.Д. Бабова, Т.М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 626 с.
Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів спеціальності «Управління проектами» / уклад. : Т.В. Сивак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 44 с.
Проектний підхід у сфері публічного управління : [підручник] / М.М. Іжа, Т.М. Безверхнюк, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, Ю.П. Шарова, Т.М. Безверхнюк – К. : Вид-во НАДУ, 2016. – 721 с.
Навчально-методичне забезпечення факультативної дисципліни «Антикризове проектне управління в державному секторі» : Наукова розробка / Т.М. Безверхнюк, Т.П. Бойко, В.М. Вишневська, О.О.Кубрак, М.Г.Левін, А.О.Левицький, І.В.Руда, І.А.Сенча, Т.В.Сивак, С.В.Чернов. – К. : Вид-во НАДУ, 2016. – 51 с.
Публічна дипломатія : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни / Укл.: В.А. Ліпкан, Т.В. Сивак – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 52 с.
Теорія комунікаційного менеджменту : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни / Укл.: Т.В. Сивак – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 55 с.
Сучасні технології і формати стратегічних комунікацій : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни / Укладач: Т.В. Сивак – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 54 с.
Методичні рекомендації з виконання магістерської роботи за спеціалізацією «Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами» для студентів денної та заочної форм навчання / за заг. ред. М.Г. Лєвіна. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 137 с.
Методичні рекомендації з виконання магістерської роботи за спеціалізацією «Стратегічні комунікації» для студентів денної та заочної форм навчання / за заг. ред. Т.В. Сивак. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 151 с.
Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу : навчальний посібник / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, М.Г. Лєвін, А.В. Оганов, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М., Сенчі І.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 134 с.
Сивак Т.В. Стратегічні комунікації (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / А. П. Савков, Т. В. Сивак. – К. : НАДУ, 2018. – 94 с.