Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА1. Історія кафедри: дата утворення - 1996 рік. Етапи становлення: в 1996 р. викладалися англійська та французька мови, з 1998 р. - німецька та українська мови. На сьогодні викладаються: «Ділова українська мова в публічному управлінні», «Професійна іноземна мова в публічному управлінні», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Іноземна мова в професійній діяльності», «Професійно-орієнтована іноземна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування», «Основи наукового мовлення» (для аспірантів), «Методологічне забезпечення освітньої діяльності», «Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою», «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування».
2. Завідувачі кафедри : 1996-1997 рр. - к.філол.н. Войцеховський П.М., 1997-1998 рр. - к.пед.н., доцент Галюк А.В. (в.о.), 1998-2001 рр. - д.філол.н., професор Таранець В.Г., 2001- 2012 рр. - к.філол.н., доцент Сазикіна Т.П., 2012 - 2015 рр. к.філол.н., доцент Черняєва І.А., з вересня 2015 р. - к.н.держ.упр., доцент Колісніченко Н.М.
3. Досягнення в динаміці: у 1996 р. на кафедрі працював один кандидат філологічних наук; в 2011 р. на кафедрі працювали один доктор філол. наук, професор (за сумісництвом) та шість кандидатів наук. У 2016-2017 н.р. - 13 викладачів, із них 7 кандидатів наук, 5 доцентів. На кафедрі готують свої дисертаційні дослідження з державного управління 2 аспіранта.
Завідувач кафедри - к.н.держ.упр., доцент Колісніченко Н.М. Наукові інтереси: державна політика та управління освітою, методологічні засади освітньої діяльності, європеїзація освіти, державна служба в країнах ЄС, політичні виклики європейської інтеграції, спільні політики ЄС, управління соціальною сферою, ефективність та результативність управління, методологія досліджень у галузі публічного адміністрування, управління місцевими та регіональними програмами і проектами, комунікація та представлення наукових результатів іноземною мовою, методологічні засади освітньої діяльності. Пройшла стажування у Великій Британії, Канаді, США, Німеччині, Іспанії, Фінляндії, Греції, Італії, Угорщині, Словаччині, Словенії, Румунії, а також Чилі, Бразилії, Китаї.
Горшкова К.О. працює доцентом кафедри української та іноземних мов. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови. До 2016 року працювала доцентом кафедри лексикології та стилістики англійської мови в Одеському Національному університеті ім.
І.І. Мечникова. Має більше 60 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях. Наукові інтереси: лексикологія англійської мови та інтерпретація тексту.
Доцент кафедри, канд. філол. наук Стойкова Г.Г. , має понад 30 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібник для слухачів спеціальностей "Державне управління" та "Публічне адміністрування" - "Українська мова професійного спрямування". Багато праць присвячено функціонуванню української мови в державному управлінні.
Філіпова Т.В. працює викладачем німецької мови в ОРІДУ НАДУ протягом 20 років. Закінчила аспірантуру в Одеському регіональному інституті державного управління, кафедра державного управління та місцевого самоврядування, у 2003 році за спеціальністю "державна служба" та захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій Вченій раді Дніпропетровського РІДУ НАДУ при Президентові України у 2006 р. Згідно з рішенням ВАК України Філіповій Т.В. у 2007 р. присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління. Працює на посаді доцента кафедри. Рішенням Вченої ради ОРІДУ НАДУ присуджено вчене звання доцента кафедри української та іноземних мов. Наукові інтереси: особливості регіонального розвитку в Україні, розвиток професійно-важливих якостей керівників державних установ, головні напрями зовнішньої політики ФРН.
Доцент, канд. філол. наук Пуленко І.А. має більше 40 наукових та науково-методичних праць. У 1977 році закінчила з відзнакою Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, факультет романо-германської філології за спеціальністю філолог-романіст, викладач. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію у Мінському державному педагогічному інституті за спеціальністю 10.02.05 - романська філологія на тему: "Експресивні особливості синтаксису публічних промов діячів Франції XX століття". З 1977 по 1992 роки - старший викладач кафедри інтенсивних методів навчання в Одеському вищому інженерному училищі, а з 1992 по 2002 р. - доцент, завідуючий кафедри інтенсивних методів навчання в Одеському інституті післядипломної освіти керівних працівників водного транспорту України. У 1989 році стажувалася у Мовному центрі Г.О. Китайгородської з питань методики викладання іноземних мов (Московський державний університет ім. М.Ломоносова). У 1994 році стажувалась у м. Віщі, Франція. Наукові інтереси: лінгвістика, прагматика, організація та інтерпретація тексту; методика викладання іноземних мов.
Насакіна С.В. працює на посаді доцента кафедри, кандидат філологічних наук. Наукові інтереси: рекламні тексти, ергоніми.
Васильєва Г.В. , ст. викладач. Працює над кандидатською дисертацією при ОНПУ. Наукові інтереси: методика складання тестів, запозичення з англійської мови в сучасній німецькій мові, соціологія.
Петров І.Л. , ст. викладач. Наукові інтереси: стилістика та лінгвістика тексту.
Кемарська Т.Г. , ст.. викладач. Наукові інтереси: методика викладання та лексика з напрямку "Менеджмент".
Яцун Є.М. , ст. викладач. Наукові інтереси: граматика англійської мови, методика викладання та лексика.
Маєв А.П. , кандидат наук з державного управління, ст. викладач. Наукові інтереси: французька мова, регіональне управління. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня "кандидат наук державного управління".
Кубрак О.О. , ст. викладач. Наукові інтереси: проектний менеджмент. Готує кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня "кандидат наук з державного управління".
Доц. Пуленко І. А. , а також старші викладачі Васильєва Г. В., Кемарська Т. Г. регулярно беруть участь у роботі семінарів, організованих Cambridge English Language Assessment та National Geographic Learning, присвячених новітнім методикам викладання англійської мови, складанню іспитів на отримання міжнародних сертифікатів.
Відділ міжнародних зв'язків постійно надає інформацію слухачам та студентам про різні програми для одержання грантів з метою навчання за кордоном, де знання іноземних мов є обов'язковим. Викладачі кафедри допомагають слухачам та студентам правильно заповнювати іноземною мовою відповідні аплікаційні форми, мотиваційні листи, біографічні дані. Викладачі постійно співпрацюють з видавничим відділом ОРІДУ НАДУ при Президентові України і допомагають у перекладі розширених анотацій та статей іноземною мовою.
Викладачі кафедри зібрали та продовжують збирати фільми іноземними мовами, які демонструються під час занять з метою поглибленого розуміння та покращення усного мовлення. З цією ж метою викладачі прослуховують та опрацьовують зі слухачами та студентами новини, що передаються супутниковими каналами.
Кафедра активно співпрацює з представниками зарубіжних вищих навчальних закладів, органів публічної влади, інституцій та організацій: Європейського Союзу, Німеччини, Франції. При кафедрі постійно працюють викладачі-стажисти з Німеччини.

Електронна адреса кафедри:in.mov.oridu@gmail.com

   Яценко Катерина Анатоліївна

  Посада: методист кафедри
  Функціональні обов'язки:  Організаційне забезпечення навчального процесу. 
  Телефон: 70-59-765