Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Інформація про кафедру

Історія створення кафедри

Кафедра філософських та соціально-політичних наук утворена у вересні 1996 року, тобто в перший рік існування тоді ще Одеського філіалу УАДУ при Президентові України (у 2001 році філіал набув статусу регіонального інституту - ОРІДУ).

Якісний склад кафедри

Кафедра філософських та соціально-політичних наук є найчисленнішою в інституті і налічує близько двох десятків викладачів.
Очолює кафедру Олексій Петрович Якубовський – засновник інституту та його перший директор, кандидат історичних наук, професор, почесний доктор НАДУ при Президентові України, Заслужений працівник народної освіти України.

Видатні спеціалісти, які викладали і викладають на кафедрі

У складі кафедри - відомі та авторитетні у науковому колі професори та доктори наук: Гансова Е.А., Шелест Д.С., Балабаєва З.В., Драгомирецька Н.М., Овчаренко С.В., які є авторами багатьох монографічних та навчально-методичних видань.

Дисципліни, що викладаються на сьогодні кафедрою по факультету державного управління

 • Політичні інститути та процеси прийняття політичних рішень
 • Соціально-гуманітарна політика
 • Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи
 • Прийняття рішень в публічному управлінні
 • Лідерство та керівництво на публічній службі
 • Комунікативна діяльність в публічному управлінні

Дисципліни, що викладаються на сьогодні кафедрою по факультету менеджменту

 • Філософія
 • Історія України
 • Етика й естетика. Етика Бізнесу
 • Історія української культури
 • Політологія
 • Основи психології та педагогіки
 • Релігієзнавство
 • Риторика
 • Соціологія
 • Сучасні концепції природознавства

Наукові здобутки

Основна тематика наукових досліджень пов’язана з аналізом та науковим узагальнення процесів гуманітарного та соціально-політичного розвитку південного регіону України.

Тематика науково-дослідних робіт

Кафедра філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України в останні роки продовжує досліджувати соціальний, гуманітарний і культурний розвиток Південного регіону України; науковці кафедри також зосереджують увагу на філософських і культурологічних питаннях, опрацюванні історії України і українського державного управління в синхронії і діахронії; вдаються до наукового аналізу новітніх явищ в державотворенні.

Співробітництво з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування:

– міські ради м. Южного, м. Іллічівська, райдержадміністрація і районна рада с.м.т. Біляївки, райдержадміністрація і районна рада м. Очакова (спільні тематичні зустрічі, круглі столи – шляхом проведення виїзних занять і семінарів кафедри).

Співробітництво з науковими закладами:

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (проф. Гансова Е.А., доц. Ростіянов Б.Ю., доц. Яценко В.А., доц. Яковлева Л.І. – участь у конференціях і наукових семінарах). Широка мережа навчальних закладів в Україні та за її межами – професори Н.М. Драгомирецька та С.В. Овчаренко.

Сучасні методи викладання

Професорсько-викладацький склад кафедри щоденно застосовує найсучасніші технічні засоби навчання. Якщо говорити про наукову методологію, яка використовується в процесі навчання, то співробітники кафедри використовують відомі методи державноуправлінських досліджень: конкретно-історичний, порівняльно-історичний, синергетичний тощо. До основних, ключових видів своєї діяльності професорсько - викладацький склад кафедри відносить науково - методичне забезпечення навчального процесу, наближення його до потреб економічного та соціального розвитку регіону та держави в цілому. Тільки за останні роки розроблено і надруковано більше 30 навчальних програм та методичних рекомендацій. Щорічно оновлюється їх структура та зміст у відповідності до нових завдань.
На даному етапі діяльність кафедри спрямована на забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури, вироблення у них високих моральних і громадських якостей.
На кафедрі діє докторантура та аспірантура.

Перспективи розвитку кафедри

В перспективі навчальна і наукова діяльність кафедри буде спрямована на подальше забезпечення широкої гуманізації освіти в інституті, оволодіння слухачами і студентами фундаментальними науковими знаннями, дослідженнями світової та вітчизняної культури. В перспективі на 2016-2017 роки кафедра планує викладати нові дисципліни за новими спеціалізаціями:

Публічна політика у сфері соціального та гуманітарного розвитку:
 • Соціальний розвиток суспільства
 • Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку
 • Соціально-економічні і культурні права людини
 • Соціогуманітарні виміри внутрішньої інтеграції українського суспільства
 • Регіональні аспекти гуманітарного розвитку
 • Новітні стратегії на ринку праці
 • Публічне управління в сфері культури
 • Публічна політика в сфері етнонаціонального розвитку
 • Політика та публічне управління в галузі освіти
 • Публічне управління у сфері охорони здоров’я

Публічне управління у сфері охорони здоров’я:
 • Політика у сфері охорони здоров’я
 • Публічне управління охороною здоров’я
 • Правове забезпечення діяльності у сфері охорони здоров’я
 • Стратегічне управління в охороні здоров’я
 • Управління змінами у сфері охорони здоров’я
 • Управління якістю у сфері охорони здоров’я
 • Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я
 • Управління охороною громадського здоров’я
 • Психологія управління у сфері охорони здоров’я
 • Управління соціальними ризиками охорони здоров’я

Політика та управління у сфері культури:
 • Філософія культури та культурні практики сталого розвитку
 • Державна культурна політика та стратегія
 • Публічне управління та адміністрування в сфері культури
 • Економіка культури
 • Культурні права та соціальні гарантії в сфері культури
 • Культурні індустрії
 • Охорона культурної спадщини
 • Урбаністика та сталий розвиток громади
 • Державна інформаційна політика та культурна дипломатія
 • Державна інформаційна політика та культурна дипломатія
 • Міжкультурна комунікація та попередження конфліктів

Перелік останніх найбільш вагомих публікацій

За останні два роки співробітники кафедри підготували й опублікували більше 200 назв наукової, навчально-методичної та іншої літератури.

МОНОГРАФІЇ

Якубовський О.П., викладачі кафедри. Монографія: Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 198 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА (ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ)


Доц. Яценко В.А. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / Укладачі: Кривцова В.М., Комаровський В.В., Яценко В.А. – Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2016. - 237 с.
Доц. Воронов О.І. Психологія прийняття рішень в професійної діяльності: навчально-методичний посібник для спеціальної (професійної) підготовки прокурорсько-слідчого складу військових прокуратур / О.І. Воронов, Е.А. Плєшко, А.М. Дончак. Військова прокуратура Південного регіону України. – Одеса : Феникс, 2016. –160с.
Проф. Овчаренко С.В. Філософія: програма та методичні рекомендації для бакалаврів спеціальності «Менеджмент»/ С.В.Овчаренко – Одеса :ОРІДУ, 2016 – 30с.
Доц. Яценко В.А. Соціологічні методи в управлінні. Стандарт вищої освіти. [Електронний ресурс] : Збірник програм навчальних дисциплін з підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.164-177.
Доц. Воронов О.І. Модуль «Прийняття рішень в публічному управлінні» / Л.Л. Приходченко, Н.В. Піроженко, О.І. Воронов, В.А. Яценко // Робоча навчальна програма з дисципліни «Стратегічне управління» для слухачів із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 39 с.
Доц. Воронов О.І. Прийняття рішень в публічному управлінні: НМК модулю дисципліни «Стратегічне управління» для слухачів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання / Укладач О.І. Воронов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - 36с.

НАУКОВІ СТАТТІ


Проф. Якубовський О.П. Стаття: До 20-річчя кафедри філософських та соціально-політичних наук // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 20-33.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Сучасні тенденції взаємозв’язків розвитку науки та визнання держави у світі // Публічне урядування : збірник. — № 1 (2) — березень 2016. — Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 210 с.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Зарубіжна практика використання методів навчання державних службовців // Публічне урядування : збірник. — № 1 (4) — листопад 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 212 с.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Використання соціального проектування для об’єднання громад // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції : Збірник статей для проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2016 року : наукове видання : [Електронний ресурс]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.
Проф. Драгомирецька Н.М. Стаття: Інформаційний розрив між бізнесом та державними службовцями в аспекті електронної організації роботи // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 34-47
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Проблеми суспільних трансформацій і державного будівництва в одному з романів Ф.М. Достоєвського // Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип.16. – С. 73-99.
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Специфіка державного будівництва в США в період Громадянської війни 1861-1865 рр // Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фахове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 17. – С. 41-63.
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Проблеми влади та ідеальної державності в творчості Ф.М. Достоєвського // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк.наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 95-108.
Доц. Ростіянов Б.Ю. Стаття: Державне будівництво на Дикому Заході США в період після Громадянської війни // Наукова конференція кафедри філософських та соціально-політичних наук, травень 2016 // http: oridu.odessa.ua /? Fil= 9/3
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Національна безпека України: особливості її забезпечення в умовах глобалізації / Чехія: Central European journal for sciens and research, №7 (20). – 2015. – С. 58-62.
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Сучасні виклики та загрози як фактор змін у стратегії забезпечення національної безпеки України // Збірка ОРІДУ НАДУ «Актуальні проблеми державного управління» №3 (63). – 2015. – С. 80-84.
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Миротворча діяльність як зовнішньополітична функція держави // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 119-129.
Доц. Овчаренко Ю.О. Стаття: Антикорупційна політика держави як передумова суспільного розвитку // Наукова конференція кафедри філософських та соціально-політичних наук, травень 2016 // http: oridu.odessa.ua /? Fil= 9/3
Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Державна служба України і Китаю» // М-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції» 22 травня 2016 р. Електронний збірник.
Доц. Курносенко Л.В. Стаття: Іжа М.М., Курносенко Л.В., Заболотний А.В. Державна служба України і Китаю: порівняльна характеристика двох систем / Вісник НАДУ, №2, 2016р. -С. 127-138. Індексується Google Science
Доц. Літвак А.І. Стаття: Управленческие регламенты медицинского учреждения // Новости медицины и фармации в Украине, 2016.-№2 (562). – С.26-27.
Доц. Літвак А.І. Стаття: Взаємовідносини підлеглого і керівника // Новости медицині и фармации в Украине, 2016.-№6 (575). – С. 20-21.
Доц. Літвак А.І. Стаття: Лікарське самоврядування у державній політиці України // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 85-94
Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Yatsenko V., Komarovskyi I., 2016. The potential attracting external financing: case border regions Ukraine-Moldova. Jurnalul Administratiei Publice, Finantelor si Dreptului. IX-a editie a conferintei intitulate "Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration" - GEBA 2016. Iasi, Romania, pp. 64-76.
Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Впровадження мотиваційного моніторингу як механізму підвищення ефективності органів публічної влади. Публічне урядування : збірник. №1 (2) – березень 2016. – Київ : «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.232-245.
Доц. Яценко В.А. Стаття: (науково-метричне видання) Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку. Публічне урядування : збірник. №3 (4) – жовтень 2016. – Київ : «Видавничий дім «Персонал». 2016. – С.241-259.
Доц. Яценко В.А. Стаття: Організація моніторингу органів публічної влади України щодо запровадження сервісів е- урядування. Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Всеукраїнська науково-практична конференція. 20 трав. 2016 р.; Електронне наукове видання - Одеса : ОРІДУ НАДУ. 2016. - С.111-113.
Доц. Яценко В.А., Комаровський І.В. Стаття: Оцінка готовності органів публічної влади України та Молдови щодо запровадження сервісів е- урядування в фінансовій сфері. Інформаційне суспільство та сталий розвиток : Матеріали науково-практичного семінару у форматі міжнародної відео конференції. 17 травня 2016 року. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.105-112.
Доц. Яценко В.А. Стаття: Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі одеської області // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 156-173.
Булавченко О.С., здобувач. Стаття: Мотиваційний моніторинг у професійній діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування // Теоретичні та прикладні питання державотворення - 2016. - № Е18.
Булавченко О.С., здобувач. Стаття: Розвиток Одеського регіону як туристичної дестинації: думка громадськості, бізнесу та публічної влади // Актуальнi проблеми державного управлiння. - 2016. - № 2 (66).
Доц. Воронов О.І. Стаття: Філософські аспекти методології прийняття управлінських рішень // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 66-75.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Ігрові технології прийняття управлінських рішень в системі підготовки державних службовців [Електронний ресурс] / О.І. Воронов // Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування / Херсон. нац. техніч. університет. – Херсон : ХНТУ, 2016. -№1. - Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/index/zmist_2016_1/0-23
Доц. Воронов А.И. Стаття: Влияние ментальности на принятие управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Государственное управление и государственная служба. - №3. - 2016. –С.74-84.
Доц. Воронов А.И. Стаття: Психологический механизм принятия управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Публичное управление. – 2016. – №2. – С 31-36.
Доц. Воронов А.И. Стаття: Модернизация информационно-аналитического механизма принятия управленческих решений в органах государственной власти / А.И. Воронов // Публичное управление. – 2016. – №2. – С. 213-222.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Результативність механізмів прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління / О.І. Воронов // Держава та регіони. Серія: державне управління. – №2, 2016. – С. 51-57.
Доц. Воронов О.І. Стаття: Психологічні аспекти фактору часу при прийнятті управлінських рішень в сфері публічного управління / О.І. Воронов // Наука і освіта. – №7. – 2016. – С.51-58.
Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Публічні органи влади в контексті суспільно-політичного розвитку регіонів» » Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції» Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016.С. 155-163.
Доц. Титаренко Л.М. Стаття: «Розвиток управління в напрямку удосконалення діяльності органів влади» : ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Переяслав-Хмельницького. Секція «Державне управління / государственное управление» «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», від 3-4 червня 2016 р. ? Вип. №14:. С.21-28. http://confscience.webnode.ru
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Легітимність публічного управління: держава, влада, раціональність // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ: спецвипуск до20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України/ [голов. ред. М. М. Іжа]. – Вип. 3 (63). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 85-91.
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Е-урядування як засіб підвищення легітимності публічного управління [Електронний ресурс] // Збірник статей Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південногорегіону України: історичні традиції і сучасні тенденції: Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 166-174. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/?fil=9/3
Доц. Яковлева Л.І. Стаття: Громадянська ідентичність: теорія і практика // Кафедра філософських та соціально-політичних наук. 20 років: Матеріали підсумк. наук.-метод. та дослід. діяльності проф.-виклад. складу каф. Наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 143-155.

Електронна адреса кафедри філософських та соціально-політичних наук:
E-mail: 1kafedra@ukr.net
т. (048)-70-59-788

  Якубовський Олексій Петрович

       Якубовський О.П. - перший директор інституту, очолював заклад з грудня 1995 року до жовтня 2002 року. З 1996 року - завідувач кафедрою.
       Якубовський О.П. - перший директор інституту, очолював заклад з грудня 1995 року до жовтня 2002 року. З 1996 року - завідувач кафедрою, кандидат історичних наук, професор, почесний доктор НАДУ при Президентові України, почесний доктор інституту вищої освіти НАПН України, член-кореспондент Української Академії політичних наук.        Під його керівництвом розроблена програма підготовки магістрів державного управління, яка отримала міжнародне визнання, сертифікована Університетом Північного Лондону, організовано вперше в Україні підготовку магістрів з розробки і управління проектами, створена одна з перших серед вищих навчальних закладів України електронна бібліотека.        Під керівництвом О.П.Якубовського Одеський регіональний інститут державного управління став провідним вищим навчальним закладом та навчально-методичним Центром з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів Півдня України.        О.П.Якубовський здійснює науково-дослідну діяльність. Він автор 8 книг і навчальних посібників, більш ніж 70 наукових статей. Є одним з авторів освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням "Політологія" з грифом Міносвіти України. Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій.        Багаторічна та плідна праця О.П.Якубовського отримала високу оцінку. Він нагороджений орденом "Знак пошани" 3-го ступеня, орденом Дружби народів, двома орденами Трудового Червоного прапора, шістьма медалями, у тому числі медаллю "П'ятдесят років Цілині", почесними грамотами Верховних рад УРСР та Казахської РСР, Кабінету Міністрів України, Грамотою Президента України, пам'ятним знаком "За сумлінну працю" та грамотою Головдержслужби України, грамотою Міносвіти та науки України, Одеської обласної державної адміністрації, двома медалями ВДНГ СРСР.        За заслуги перед містом нагороджений знаками Одеського міського голови «Знак пошани» та «Трудовая слава»; за активну освітянську діяльність Національною Академією Педагогічних наук України наголоджений знаком «Ушинський К.Д.».        О.П. Якубовському присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України"
  Худенко Ніна Анатоліївна

  Посада:  методист кафедри
  Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення навчального процесу