Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАВО ТА ПРАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС МОВНА КУЛЬТУРА ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СЕМІНАР - ТРЕНІНГ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ УСІХ ФОРМ ВЛАСТНОСТ

ЗБІРНИК ПРОГРАМ КОРОТКОТЕРМІНОВИХ ТЕМАТИЧНИХ СЕМІНАРІВ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ до гори

Тема: "Сучасні підходи до державного управління"

 • Реалізація системного підходу до прийняття управлінських рішень.
 • Специфічні особливості та методичні відмінності державного управління.
 • Сучасні проблеми перетворення державного управління та пріоритетні шляхи їх вирішення.
 • Поняття і зміст ситуаційного підходу, його місце та роль в процесі управління.
 • Використання соціально-психологічних чинників підвищення результативності управління.

Тема: "Регулювання соціально-трудових відносин"

 • Державні інститути, їхня роль у регулюванні трудових відносин.
 • Соціальне партнерство: перспективи розвитку.
 • Моделі соціального партнерства у сучасному світі.
 • Роль держави у становленні соціального партнерства в системі трудових відносин.
 • Колективно-договірне регулювання трудових відносин.
 • Державна політика на ринку праці.

Тема: "Національна безпека України".

 • Концептуальні засади національної безпеки України.
 • Закон основи національної безпеки України.
 • Інформаційна, соціальна, економічна та екологічна безпека України.
 • Геостратегічне положення України та національна безпека України.
 • Система державного управління національної безпеки України.
 • Системний підхід до забезпечення безпеки України у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Тема: "Організація діяльності державного службовця".

 • Планування у роботі державного службовця.
 • Фактори управлінського впливу на стилі керівництва.
 • Складання та оформлення службових документів.
 • Прийняття та оформлення державно-управлінських рішень.
 • Шляхи підвищення результативності праці державного службовця.

.
СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ до гори

Тема: "Стратегічний менеджмент "

" Побудова систем управління організаціями з орієнтацією на вирішення стратегічних проблем.
" Процес стратегічного планування, характеристика його етапів.
" Стратегічний менеджмент: поняття та зміст.
" Об'єктивна необхідність свідомого управління змінами з використанням досягнень світової теорії та практики менеджменту.
" Управлінський потенціал і потенціал довгострокової життєздатності організації.

Тема: "Стратегічне управління в сучасних умовах "

" Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища.
" Визначення стратегії та стратегічного набору.
" Аналіз конкурентів.
" Побудова і реалізація фінансових стратегій.
" Стратегія планування.
" Стратегічний контроль.

Тема: "Організація навчання кадрів"

" Методи та засоби підготовки та підвищення кваліфікації співробітників.
" Методико-дидактичні питання підвищення кваліфікації працівників.
" Визначення та аналіз потреб у плані підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС до гори

Тема: "Позики в системі місцевих фінансів "

" Законодавство України про цінні папери.
" Облігація як цінний папір. Види облігацій.
" Позичковий капітал в системі фінансового ринку.
" Досвід місцевих позик в Україні.
" Процедура та схеми емісії місцевих облігацій.

Тема: "Бюджетний процес і управління державними фінансами"

" Державні надходження і система оподаткування.
" Загальна характеристика державного бюджету.
" Принципи формування податкової системи та її основні елементи.
" Загальна характеристика державних видатків.
" Основні напрямки державних видатків в перехідних економіках.
" Сучасна практика бюджетного процесу в Україні.

Тема: "Гроші та банківська справа"

" Загальна характеристика банківської системи в Україні.
" Ринки цінних паперів.
" Фінансові посередники.
" Гроші та фінансові ринки.
" Управління банком.
" Банківська індустрія.
" опозиція грошей.
" Національний та комерційний банки

Тема: "Бізнес - план та його роль у сучасному підприємництві"

" Короткий виклад бізнес-плану.
" Опис характеру бізнесу.
" Аналіз ринку.
" План виробництва.
" План маркетингу.
" План ризику.
" Фінансовий план та фінансова стратегія.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ до гори

Тема: "Управління конфліктами в організаційних системах".

" Феноменологія конфлікту.
" Соціально-психологічні засади управління конфліктами в організаційних системах.
" Ділова гра "Керівник прийняв рішення звільнити".
" Кейс-стаді "Я переконаний у своєї правоті".
" Оцінка рівня конфліктності в організаційних системах

Тема: "Управління персоналом".

" Науково-теоретичні основи феномену "Управління персоналом" .
" Соціально-психологічні засади управління персоналом в організаційних системах
" Технологія добору кадрів та психологічні аспекти працевлаштування.
" Технології мотивації та активізації діяльності персоналу, технології організації контролю за діяльністю підлеглих.
" Технології формування іміджу організації та особистого іміджу.
" Технологія оцінки професійної компетентності керівника.

Тема: "Психологічні особливості ведення переговорів".

" Теоретичні аспекти переговорів.
" Гарвардська система ведення переговорів.
" Що повинна робити людина, яка веде переговори.
" Три стадії переговорів за Лебедєвою.
" Три проблеми, що заважають спілкуванню.
" Спільні інтереси; параметри, що можуть допомогти; варіанти поведінки

Тема: "Психологічні аспекти управління трудовими ресурсами".

" Планування потреби в трудових ресурсах.
" Набір та відбір персоналу.
" Визначення заробітної плати і пільг.
" Фахова орієнтація й адаптація в колективі.
" Професійна підготовка кадрів та оцінка трудової діяльності.

Тема: "Управління часом в організації праці керівника".

" Час - це особистий ресурс керівника.
" На що йде час керівника.
" Як планувати робочий день, щоб досягти бажаних результатів.
" Техніка планування праці керівника.
" Як оптимально спланувати робочий день.

Тема: "Управління в умовах конфлікту "

" Теоретичні основи конфліктології
" Стратегія та правила поведінки в конфліктній ситуації
" Методи розпізнавання та аналізу конфлікту в організації.
" Як виходити зі стресу.

Тема: "Конфлікти в державних установах та засоби їх подолання "

" Модель процесу конфлікту.
" Типи відносин між конфліктуючими сторонами, їх характеристика.
" Причини конфліктів. Сутність та елементи конфліктів.
" Характеристика методів управління конфліктами.
" Форми організації конфліктів: скриті та відкриті.
" Психологія учасників конфлікту.
" Динаміка конфліктів в управлінні.
" Розподіл влад та узгоджувальні процедури вирішення конфліктів.

Тема: "Контроль в управлінні "

" Процедура контролю та її основні етапи.
" Контроль з позиції управлінської психології. Наукові рекомендації по проведенню ефективного контролю.
" Стратегічна спрямованість контролю.
" Особливість контролю в сфері державного управління. Проблеми контролю організації великого масштабу.
" Контроль, як командна функція державного управління.
" Контрольно-наглядові служби в державному управлінні.
" Дерегуляція управління та контролю. Можливості створення органів дерегуляції в Україні. Їх зв'язок з органами контролю.

Тема: "Сучасна державна кадрова політика у становленні Української держави "

" Історія, сучасна законодавча база, принципи державної служби, її цілі та функції.
" Основні терміни в галузі державної служби.
" Організація проходження державної служби. Боротьба з бюрократизмом та перепідготовка державних службовців.
" Критерії та моделі оцінки ефективності державної служби.

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ до гори

Тема: "Місцеве самоврядування в Україні"

" Правові засади організації і діяльності місцевого самоврядування в Україні.
" Правові основи організації місцевих державних адміністрацій.
" Конституційно-правові засади територіального устрою України
" Управління власністю та розвитком місцевого господарства відповідних територій.
" Місцеві фінанси та бюджети.
" Регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
" Ринкові перетворення в економіці адміністративно-територіальної одиниці.

Тема: " Компетенція органів місцевого самоврядування"

" Поняття та правове регулювання компетенції органів місцевого самоврядування.
" Розподіл компетенції місцевого самоврядування.
" Форми та методи реалізації компетенції.
" Власна, делегована, виклична компетенція.

ПРАВО ТА ПРАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС до гори

Тема: "Законодавство України про боротьбу з корупцією та деякі проблеми їх реалізації "

" Поняття і форми реалізації законодавства про боротьбу з корупцією.
" Проблеми правового регулювання боротьби з корупцією.
" Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією.
" Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних діянь.


Тема: "Реалізація місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства про адміністративні правопорушення"

" Загальна характеристика законодавства України про адміністративні правопорушення.
" Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі законодавства про адміністративні правопорушення.
" Повноваження місцевих органів виконавчої влади по розгляду справ про адміністративні правопорушення.
" Загальні правила і строки накладення та виконання адміністративних стягнень.

МОВНА КУЛЬТУРА до гори

Тема: "Сучасне українське ділове мовлення "

" Форми писемного мовлення, орфографічні і пунктуаційні норми.
" Робота над усним мовленням.
" Типи публічного мовлення, дотримання якостей культури мовлення.

Тема: "Постійно діючий семінар з вивчення української мови "

" Культура писемного мовлення.
" Форми писемного мовлення.
" Орфографічні норми української мови.
" Типи публічного мовлення.
" Точність мовлення.

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ до гори

Тема: "Технології проведення виборчих кампаній "

" Правові засади проведення виборчих кампаній.
" Офіційні статуси учасників виборчих кампаній.
" Основні етапи і напрямки проведення виборчих кампаній.
" Організація і менеджмент у виборчих технологіях.
" Аналіз результатів виборів та оцінка підсумків виборчої кампанії.

Тема: "Технологія здійснення політичної реклами "

" Політична реклама як засіб масової комунікації і забезпечення "переваги сил" у політичному контролі над інформаційно-комунікативними потоками.
" Взаємозв'язок політичної реклами з іміджмєйкінгом, маркетингом і паблік рілєйшинз в практичній політиці.
" Загальна структура політичної реклами як комунікативного діяння.
" Види та засоби політичної реклами.

ТЕХНОЛОГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ до гори

Тема: "Етика державного службовця "

" Моральні мотиви і цінності орієнтації в поведінці людини сучасного суспільства.
" Мораль і політика .Мораль і право.
" Професійна етика державного службовця. Діловий та службовий етикет.
" Моральне обличчя державного службовця. Етика управління.

Тема: "Етика ділового мовлення".

" Основні вимоги до мовлення державного службовця.
" Культура ділового листування.
" Мовна норма.
" Мовний етикет.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ до гори

Тема: " Глобальне інформаційне середовище Internet"

" Головні принципи побудови мережі Internet.
" Internet та суспільство.
" Мотивація в системі Internet.
" Інформаційна служба в мережі Internet.
" Засоби спілкування в мережі Internet.
" Асінхронні засоби спілкування в мережі Internet.
" Сінхронні засоби спілкування в мережі Internet.

Тема: "Мережі Internet. Засоби спілкування"

" Служба електронної пошти.
" Інформаційна культура.
" Мережевий етикет та правила спілкування.
" Служба розсилки.
" Чат. Методи організації та проведення чат.
" Віртуальні професійні клуби.

Тема: "Мережа Internet. Інформаційні ресурси органів державного управління України"

" Україна та регіони в мережі Internet.
" Інформаційні ресурси органів законодавчої влади України в мережі Internet.
" Он-лайнові інформаційні ресурси українського сегменту мережі Internet.
" Інформаційні ресурси органів центральної виконавчої влади України в мережі Internet.
" Регіональні інформаційні ресурси органів державного управління України мережі Internet.

СЕМІНАР - ТРЕНІНГ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ УСІХ ФОРМ ВЛАСТНОСТІ
до гори

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ: 1

Тема : "Фінансовий план і створення фінансової моделі бізнесу"

" Мета фінансового планування і моделювання бізнесу. Види бізнес-планів і моделей бізнесу. Інвестиційний проект. Проектний аналіз. Інвестування. Дефініції.
" Структура й алгоритм створення фінансового плану і моделі бізнесу. Основні етапи. Зв'язок з іншими розділами бізнес-плану.
" Основні початкові умови, вихідні дані для фінансового спланування. Зовнішнє оточення проекту. Валюта, податки, інфляція, затримки платежів. Обґрунтування тривалості проекту обрію фінансового планування.
" Підготовка плану інвестиційних витрат. Основні етапи (НИОКР, підготовка й освоєння виробництва), особливості, приклади. Оцінка вартості інвестиційних витрат. Амортизація інвестиційних витрат.
" Прогнозування обсягів збуту продукції і послуг. Умови реалізації. Вибір одиниці збуту продукції.
" Прогнозування поточних витрат проекту. Класифікація витрат. Особливості, відмінності в різних галузях. Виробничий цикл. Повні-неповні, прямі-непрямі, перемінні-постійні витрати проекту.
" Формування ціни. Цінова стратегія. Мети цінових стратегій. Залежність ціни від типу ринку.
" Варіанти фінансування проекту. Джерела фінансування. Стратегії фінансування. Поворотне і безповоротне, боргове і безборгове фінансування. Прийнята практика одержання кредитів у банках.
" Критерії оцінки бізнесу і прийняття рішень. Інтегральні показники оцінки ефективності інвестицій. Короткий опис і характеристика критеріїв оцінки. Оцінка ефективності проекту.
" Аналіз проекту. Аналіз чутливості, сценарний підхід, використання методу Монте-Карло. Оцінка ризиків проекту
" Використовувані інструменти. РЕ, EXCEL, альт-инвест.
" Організаційні питання бізнесу-планування, підготовки фінансового плану, аналізу інвестицій.
" Даний тренінг проводиться з метою відпрацьовування навичок і умінь в області оцінки й атестації персоналу. У програму включені авторські методики, ділові ігри, вправи, дискусія, аналіз і обмін досвідом.

КОРПОРАТИВНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ БАЖАЮЧИХ:

СЕМІНАР - ТРЕНІНГ : 2

Тема : "Атакуючий маркетинг"

" Одержати навички і методи більш надійного і прибуткового керування бізнесом .
" Освоїти навички стратегічного прогнозу і керування бізнесом на основі маркетингу, що атакує.
" Освоїти методи вибору прибуткових товарів, послуг, напрямків бізнесу.
" Придбати навички "вижимання" додаткового прибутку з існуючих товарів і послуг.
" Освоїти ефективні методи (саме)навчання і (саме)менеджменту.
" Вивчити методи прогнозу і керування поводженням товару/послуги на ринку.
" Одержати навички узгодження інтересів, цілей, задач усіх підрозділів і співробітників для досягнення основних цілей вашого бізнесу.

СЕМІНАР - ТРЕНІНГ : 3

Тема : " Ефективна продаж реклами"

" дати цілісне представлення про процес продажу реклами;
" навчити учасників розпізнавати явні і сховані потреби рекламодавців;
" навчити розпізнавати типи клієнтів;
" удосконалити методику розробки рекламної пропозиції;
" "озброїти" комунікативними прийомами впливу на рекламодавців;
" дати технології одержання замовлення на покупку рекламних площ, ефіру, простору;
" підвищити рівень продажів рекламних площ у компанії.

СЕМІНАР - ТРЕНІНГ : 4

Тема : " Мотивація Вашої команди , як фактор ефективності"

" Дати цілісне уявлення про способи збільшення ефективності роботи персоналу.
" Навчити конкретних навичок мотивації.
" Озброїти" комунікативними прийомами впливу на підлеглих.
" Підвищити рівень продажів у компанії.

СЕМІНАР - ТРЕНІНГ : 5

Тема : "Порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій по новому Цивільному і Господарському кодексу України. Зовнішньоекономічний контракт: практичні рекомендації з висновку і виконання. Міжнародні розрахунки. "Инкотермс 2000"

" Розглянути найбільше актуальні питання по висновку і виконанню зовнішньоекономічних контрактів, міжнародним розрахункам. Правила "Инкотермс 2000" і основні їхні відмінності від "Инкотермс 90".

СЕМІНАР - ТРЕНІНГ : 6

Тема : "Делегування - запорука успіху в ін формаційному столітті"

" Електронні презентації, мозковий штурм, моделювання ділових нарад, рольові ігри, комп'ютерна демонстрація систем підтримки прийняття рішень. Кожен учасник семінару одержує комплект документації по методах делегування.Ознайомити з поняттями і видами делегування повноважень, рішень і функцій.
" Розкрити особливості делегування рішень і функцій співробітникам, підрозділам, клієнтам і партнерам.
" Навчити приймати рішення про делегування.
" Дати представлення про навчання, мотивацію і контроль при делегуванні.
" Розглянути мережні організаційні структури, їхні переваги і недоліки і роль делегування в їхньому функціонуванні.
" Запропонувати способи аутсорсинга, контрактинга і консалтінга й обговорити їхня застосовність.

 Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©