Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENGУправлінням підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводяться семінари з навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель

 

        Одним з центральних елементів організації ефективної системи професійного навчання держслужбовців є підвищення кваліфікації, і в першу чергу тих, які мають досвід практичної роботи в центральних або місцевих органах державної виконавчої влади чи виконавчих органах місцевого самоврядування на посадах відповідних категорій, але в силу об'єктивних обставин, зумовлених нинішнім соціально-економічним і політичним станом української держави, потребують суттєвого оновлення знань, освоєння сучасних методів державного управління на основі здобуття відповідних вмінь та навичок (а на сьогодні таких держслужбовців в Україні переважна більшість).

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА підготовки державних службовців, яка затверджена Указом Президента України від 09.10.2000р. №1212/2000, серед низки проблем, що викликають необхідність вирішення, визначає наступні:

 • визнання професійного навчання як обов'язкової невід'ємної складової професійної діяльності державних службовців та осіб з кадрового резерву, роботи з персоналом та розвиток гарантованих державою умов для такого навчання;
 • формування змісту професійного навчання;
 • організація навчального процесу відповідно до державних потреб на основі впровадження сучасних наукових досліджень та широкого використання вітчизняного і іноземного досвіду у сфері державного управління та державної служби.

Зміст навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців спрямований на оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних, політичних, правових, економічних, управлінських та спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби, фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних службовців. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців є основною формою підвищення кваліфікації.
Окрім вирішення завдання фахового удосконалення та оновлення знань і умінь державних службовців, які займають посади відповідних категорій в органах, на які поширюється чинність Закону "Про державну службу", а також осіб, зарахованих до кадрового резерву, професійні програми покликані виконати ще одну важливу функцію - сприяти запровадженню державної системи проведення оцінки рівня кваліфікації держслужбовців (атестації), яка має здійснюватись після їх навчання за ПППК. Такий директивний підхід в умовах сучасної України, де переважна більшість держслужбовців набула знань і досвіду управлінської роботи ще за часів тоталітарного суспільства і має відповідний менталітет, є виправданим оскільки повне і одномоментне зникнення елементів адміністративного спонукання потреби у навчанні, так само, як і надання суб'єктам навчання повної свободи у виборі його форм і змісту, за нинішніх умов означатиме втрату керованості кадровою політикою в сфері державної служби.
Життєвий цикл ПППК розрахований на час, необхідний для одноразового проходження навчання всіма державними службовцями, які не мають фахової підготовки в галузі державного управління. Термін дії професійної програми буде визначатись періодом, впродовж якого відбуватиметься процес підвищення рівня (вирівнювання) знань та вмінь тих державних службовців, які закріпились і працюють в системі державної служби, до рівня знань та вмінь, набутих новою генерацією держслужбовців за програмою підготовки магістрів у освітньому напрямку "державне управління". В подальшому підвищення кваліфікації державних службовців пропонується здійснювати шляхом їх участі у цільових тематичних семінарах відповідно до конкретних потреб кожного держслужбовця, а навчання за ПППК здійснювати лише при:

 • прийомі уперше на державну службу (протягом першого року роботи).
 • зарахуванні до кадрового резерву (з посади виконавця на посаду керівника V-VI категорії або на посаду вищої (I-IV) категорії);
 • зайнятті посад вищої категорії (з посади виконавця посади керівника V-VI категорії або посади вищої (I-IV) категорії);
 • за підсумками чергової атестації, яка проводиться не рідше одного разу на п'ять років і є обов'язковою для кожного державного службовця.

Державні службовці, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з освітнього напрямку "державне управління" навчання за ПППК не проходять.

Представлена професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій є документом, який визначає зміст і структуру навчального плану підвищення кваліфікації, зміст і обсяги навчальних модулів його нормативної частини на основі визначених завдань і функцій державних службовців.
ПППК призначена для підвищення кваліфікації державних службовців уперше прийнятих на державну службу на посади V-VII категорій, які не мають фахової підготовки в галузі державного управління. Навчання за ПППК має також здійснюватись при зарахуванні держслужбовців до кадрового резерву, зайнятті посад вищої категорії та перед черговою атестацією, яка проводиться не рідше одного разу на п'ять років і є обов'язковою для кожного державного службовця. Для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, підвищення кваліфікації за професійною програмою має відбутися протягом першого року служби.
Особам, які успішно пройшли атестацію за професійною програмою, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого державного зразка.
Мета навчання державних службовців V-VII категорій за ПППК полягає в тому, щоб:

 • надати і оновити знання та вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі;
 • привести фахову підготовку у відповідність сучасним вимогам до професійної кваліфікації державного службовця, підняти рівень базових знань та вмінь до рівня магістрів державної служби;
 • сформувати у державних службовців мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

Тривалість підвищення кваліфікації за професійною програмою складає 216 годин. Програмою кадрового забезпечення державної служби (п.4) визначено, що строки підвищення кваліфікації державних службовців з відривом від роботи (в стінах навчального закладу) не повинні перевищувати 4-х тижнів. За чинними в Україні нормами, встановленими Міністерством освіти для вищих навчальних закладів (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161), навчальний час студента (слухача) планується з розрахунку 9 академічних годин на день при шестиденному робочому тижні (п.4.1). Тривалість аудиторних занять, як правило, не повинна перевищувати 6 академічних годин на день (п.3.10.2). Таким чином, максимальний обсяг навчального навантаження слухача під час підвищення кваліфікації (враховуючи самостійну роботу) не повинен перевищувати 54 годин на тиждень (36 академічних годин аудиторних занять).

Зміст загальної складової випливає із Закону України "Про державну службу", вищеназваного Положення та вимог до держслужбовців, визначених. Науково-методичною радою при Головдержслужбі. Насамперед це:

 • високий рівень загальнокультурної освіченості, громадської свідомості та відповідальності, патріотизму;
 • задоволення вимог щодо етики поведінки державних службовців (ст.5 Закону "Про державну службу"):
 • сумлінне виконання обов'язків (самодисципліна) ;
 • шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників;
 • збереження інтересів державної служби та репутації держслужбовця;
 • збереження національних інтересів України;
 • невикористання службового становища у власних інтересах та недопущення корупційних дій;
 • об'єктивність і неупередженість до юридичних та фізичних осіб;
 • недопущення проявів бюрократизму, відомчості; місництва;

оволодіння:

 • знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;
 • вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
 • аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту; технологією адміністративної роботи;
 • здатністю продуктувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Беручи до уваги вищезазначене, до нормативної частини загальної складової програми включені такі навчальні модулі:
· ЗН-1. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні.
· ЗН-2. Територіальна організація влади в Україні.
· ЗН-3. Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем;
· ЗН-4. Державне управління і державна служба;
· ЗН-5. Правове забезпечення державного управління і державної служби;
· ЗН-6. Державне регулювання економіки;
· ЗН-7. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика України.
Хоча не можна провести чіткої межі між змістом загальної та функціональної складових ПППК, одним з формальних критеріїв віднесення конкретного навчального модулю до функціональної складової в програмі полягає в тому, що основною метою навчання за функціональною складовою є, в першу чергу, оволодіння технологією:

 • для керівників: адміністративно-управлінської роботи (методами розробки, прийняття, оптимізації та контролю управлінських рішень, управління персоналом, належне забезпечення комунікативної функції, в тому числі, зв'язків з громадськістю);
 • для виконавців: адміністративно-виконавської роботи (організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо.).

В підсумку навчання за цією складовою особливого значення набуває формування відповідних умінь, що може бути забезпечено більшою, порівняно із загальною складовою, питомою вагою інтерактивних методів навчання (практичних, семінарських занять, "круглих столів", дискусій, ділових та рольових ігор тощо) з розглядом (обговоренням, аналізом, розігруванням) конкретних управлінських або виконавських ситуацій.

Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, які покликані навчити слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні. Це мають бути наступні модулі:
· ФН-1-1. Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників);
· ФН-1-2. Організація діяльності державного службовця (для виконавців).

Галузева складова програми повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності

Професійна програма

підвищення кваліфікації посадових осіб органів
місцевого самоврядування V-VII категорій посад


Програма розрахована для посадових осіб міських, районних, сільських та селищних рад. Складові частини програми побудовані за модульним принципом, що дозволило зробити програму універсальною для усіх категорій працівників органів місцевого самоврядування. Формування програми для конкретної категорії здійснюється шляхом вибору, в залежності від потреб відповідних працівників, тих чи інших модулів або окремих тем.

В основу даної програми покладена типова професійна програма підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, розроблена Головним управлінням державної служби України.

Професійна програма

підвищення кваліфікації державних службовців,
стаж роботи яких менше одного року
V-VII категорій посад

Професійна програма підвищення державних службовців, стаж роботи яких менше одного року розроблена з урахуванням вимог Закону України "Про державну службу", Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167, інших нормативних актів, на основі яких сформована цілісна державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, а також керівників державних підприємств, установ і організацій.

Програма розрахована на отримання знань і умінь працівників органів державного управління, які уперше прийняті на державну службу.
Складові частини програми побудовані за модульним принципом, що дозволило зробити програму універсальною.

В основу даної програми покладена типова професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців 5-7 категорій посад розроблена Головним управлінням державної служби України.

 

Тематика короткотермінових семінарів з питань навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади
ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад у 2009 році
Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©