Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра Проектного менеджменту

Новини

Загальна
характеристика

Науково-педагогічні
працівники

Навчально-методична
діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи

Підготовка до державної атестації

Оголошення
кафедриНаукова діяльність
   Управління проектами (Project management) - галузь менеджменту, яка з кожним роком привертає все більше уваги, як бізнес-структур, так і органів публічного управління, які запроваджують принципи проектного менеджменту у роботу окремих підрозділів організацій і установ в цілому. Ефективне управління проектами дозволяє підприємствам, установам та організаціям правильно планувати й успішно реалізовувати проекти, оптимізуючи витрати часових, фінансових і людських ресурсів, але при цьому не відхилятись від запланованої якості кінцевого продукту проекту.
   Викладачі кафедри, формуючи маркетинговий брендинг спеціальності, беруть активну участь у міжнародних та національних круглих столах, тренінгах, бізнес-конференціях, представляючи наукові та методичні здобутки Інституту; консультують великі підприємства України з питань залучення інвестицій; формування проектних команд; оптимізації використання ресурсів; управління процесами тощо.
   Основними напрямками наукової роботи кафедри управління проектами є:
   - методологія вдосконалення сучасних інструментів проектного менеджменту;
   - використання новітніх інформаційних технологій в управлінні проектами;
   - розроблення брендингових моделей розвитку організацій;
   - ініціація і розроблення реально діючих інвестиційних проектів у сфері міжсекторної взаємодії "влада-бізнес-громадськість";
   - розробка проектно-орієнтованих технологій планування і контролю виконання проектів і програм регіонального розвитку;
   - розробка структури національного стандарту в сфері управління проектами як першого і найважливішого елементу формування державної системи управління проектами;
   - розробка методології управління проектами і програмами в публічній сфері та адаптація технології проектного менеджменту для реалізації соціальних проектів.

   В організації наукової роботи кафедра управління проектами керується наступними нормативно-правовими документами:
   - Закон України «Про вищу освіту» вiд 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами від 14.06.2016 р.);
   - Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» №848-VIII від 26.11.2015 р. (зі змінами від 25.12.2015 р.);
   - Указ Президента України «Про схвалення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» №5/2015 від 12.01.2015 р.
   - Перспективний план роботи на 2016 рік ОРІДУ НАДУ при Президентові України, схвалений рішенням Вченої ради №197/10-9 від 19.11.2015 р.;
   - Положення НАДУ при Президентові України «Про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України»;
   - Положення про науково-дослідну роботу студентів, затверджене Наказом директора № 106 від 12 листопада 2012 р.;
   - Наказу НАДУ при Президентові України від 3 квітня 2015 р. №9 «Про затвердження Концепції розвитку системи наукової діяльності»;
   - Порядку організації та проведення науково-комунікативних заходів, затвердженого наказом Національної академії від 1 квітня 2011 р. № 17-п;
   - Наказу НАДУ при Президентові України від 16 лютого 2016 р. №39 «Про план проведення науково-комунікативних заходів на 2016 рік».

   та стандартами:
   - Міжнародний стандарт ISO 9001-2015;
   - «Настанова з системи управління якістю ОРІДУ НАДУ при Президентові України; Політика щодо запровадження системи управління якістю в діяльність кафедри управління проектами»;
   - Міжнародний стандарт ISO – 26000:2010 «Керівництво з соціальної відповідальності»;
   - Стандарт АА 1000 SES (Stakeholder Engagement Standart) - Інституту соціальної і етичної відповідальності, 2005 р.;
   - Міжнародний стандарт ISO 21500:2012 Guidance on project management.

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вид та назва наукової роботи Основні результати
2010 р.
Науково-дослідна робота на тему: "Розробка механізмів ресурсного забезпечення регіонального управління" Обґрунтовано та розроблено механізмів ресурсного забезпечення регіонального управління, подано їх класифікацію та представлено модель їх використання та реалізації.
2011 р.
Науково-дослідна робота на тему: "Технології проектного менеджменту в регіональному управлінні програмами і проектами: розробка та впровадження" Представлено удосконалення методології розробки та оцінювання інвестиційних проектів та державних цільових програм, розбудова системи державного управління інвестиційними проектами та програмами у сфері регіонального розвитку.
2012 р.
Концепт нота на участь у проекті зі Спільної операційної програми Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013. Розроблено проект Пріоритет 3 Співпраця: "Людина до Людини". Розроблено процедуру налагодження більш тісної взаємодії між людьми і громадами, що проживають у прикордонних районах завдяки просуванню позитивного іміджу прикордонних спільнот у світовий інформаційний простір для поліпшення інвестиційної та туристичної привабливості прикордонних районах України-Румунія-Молдова.
Наукове дослідження з питань вдосконалення змісту, форм, методів, засобів навчання магістрів за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" Сформовано перелік компетенцій та здійснено їх класифікацію відповідно до критеріїв Національної рамки класифікацій. Розроблено проект навчального плану підготовки магістрів управління проектами за компетентнісним підходом.
Науково-дослідна робота на тему: "Технології проектного менеджменту в регіональному управлінні програмами і проектами: розробка та впровадження" Удосконалено методології розробки та оцінювання інвестиційних проектів та державних цільових програм, розбудова системи державного управління інвестиційними проектами та програмами у сфері регіонального розвитку.
2013 р.
Науково-дослідна робота на тему: "Механізми управління та координації дій суб'єктів регіональної політики при реалізації соціальних проектів" Проведено дослідження технології соціального проектування; обґрунтовано доцільність запровадження стейкхолдерського підходу; розроблено дорожню карту соціального проекту; визначено ризики впровадження соціальних проектів.
Наукове дослідження методології запровадження проблемного, проектного та компетентнісного підходів до викладання дисциплін за магістерською програмою "Керівник проектів та програм" Науково обґрунтовано методичні основи запровадження інноваційних форм навчання.
Науково-дослідна робота на тему: "Дослідження умов реалізації складових Національного проекту "Місто майбутнього" (В рамках договору № 01-01-ТЕО/2013 від 19 квітня 2013 р. з Приватним акціонерним товариством "ECOMM Co") Основним науковим результатом дослідження є критеріальна платформа оцінювання складових Національного проекту, структурно-логічні матриці складових Нацпроекту, SWOT-аналіз умов реалізації проекту. Результати дослідження було захищено в Національному агентстві з інвестицій та управління національними проектами у липні 2013 р.
Науково-дослідна робота на тему: "Розробка бізнес-плану ефективного виводу нового продукту на ринок" (в рамках договору № 01-180 від 15 січня 2013 р. з Дочірнім підприємством "Біостимулятор" ДАК "Укрмедпром" Обґрунтовано інвестиційну ефективність виводу нового продукту на ринок та розроблено бізнес-план, відповідно до "Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємства", затверджених Наказом Мінекономіки України № 290 від 06.09.2006 року.
Розробка інвестиційних проектів з метою спільного вирішення соціальних проблем міста Одеса (в рамках договору про співробітництво від 14.02.2007 р. з Одеською міською радою) Розроблено інвестиційний проект "Створення центру соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання для жінок"; Розроблено інвестиційний проект "Створення соціального готелю у м. Одеса".
2014 р.
Міжнародний навчальний проект "Be Next It" Підготовлено проект "Створення бізнес-інкубатору "Be Next It" у місті Одеса"
Науково-дослідна робота на тему: «Механізми узгодження інтересів та координації дій суб’єктів регіональної політики при реалізації соціальних проектів» (ДР № 0113U000795) Розроблено прототип стандарту управління соціальними проектами. Проведено формалізацію процесів управління соціальними програмами і проектами з акцентом на інтеграцію та обґрунтовано методику оцінки якості розробки та прогресу реалізації соціальних проектів.
Інвестиційний проект «Створення комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб». Спільно з Одеською міською радою розроблено інвестиційний проект «Створення комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб», який визнано переможцем Конкурсу Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні 2014 року із фінансуванням у вигляді державного гранту розміром 1 млн. грн
Концепція «Підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту». Взято участь в засіданнях робочої групи депутатів Одеської обласної ради «За економічний розвиток» та розроблено концепцію «Підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту», яка пройшла успішне публічне обговорення 20 жовтня 2014 року в рамках круглого столу на тему «Концепція розвитку територіальних економічних кластерів туристичного спрямування в Одеській області».
Науково-аналітичне дослідження з розробки інформаційного каркасу електронної карти ресурсів, об’єктів бізнес-інфраструктури, суб’єктів підприємницької діяльності та бізнес-проектів Одеського регіону. Розроблено інформаційно-аналітичну базу даних, що відображає 42 показника розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва в Одеській області у туристичній галузі, та схема районування території області з визначеними зонами перспективного розвитку туристичних дестинацій.
Наукові дослідження методології запровадження проблемного, проектного та компетентнісного підходів до викладання дисциплін за магістерською програмою «Керівник проектів та програм» На замовлення місцевих органів влади готуються 3 проекти (Департамент міжнародних зв’язків і Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради) і 1 проект в рамках міжнародного співробітництва з Федеральним міністерством охорони навколишнього середовища, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів ФРГ (м. Берлін, ФРГ) – «Проект створення підприємства «Енергетичне агенство» у місті Одеса».
Міжнародний навчальний проект «Академія Інкубаторів підприємництва» 9 вересня 2014 року підписано договір з Євроантлантичним Інститутом (Польща, м. Варшава) щодо підтримки науково-дослідних проектів та інших ініціатив студентів і слухачів ВНЗ м. Одеса. Розпочато створення академічного бізнес-інкубатору в ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Стажування за кордоном за міжнародною програмою "Трансфер інновацій або вихід на сучасний ринок праці ЄС (навчально-виробнича студентська практика)" З 10-17 травня 2014 року слухачі кафедри управління проектами пройшли стажування за кордоном за міжнародною програмою "Трансфер інновацій або вихід на сучасний ринок праці ЄС (навчально-виробнича студентська практика)", що проходила в містах Лодзь, Бидгощ - Fundacja Central European Academy Studies and Certifications (Польща)
2015 р.
Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними процесами Розроблено концепцію проектного управління, обґрунтовано системний підхід до формування державного механізму антикризового проектного управління, визначено етапи формування соціально-економічних криз та методичний підхід до процесного управління ними
Концепція «Підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту» 10 липня 2015 року завідувач кафедри управління проектами Безверхнюк Т.М. взяла участь у виїзному засіданні Комітету ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму у м. Трускавець Львівської області «Актуальні питання розвитку туристичної та курортної інфраструктури», на якому представила основні результати концепції у доповіді на тему «Мережева модель розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу Одеського регіону»
Науково-дослідна робота «Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними процесами» Розроблено концепцію проектного управління, обґрунтовано системний підхід до формування державного механізму антикризового проектного управління, визначено етапи формування соціально-економічних криз та методичний підхід до процесного управління ними
Науково-аналітичне дослідження «Концепція стійкого розвитку зони відпочинку «Коблеве» за статусом курорт місцевого значення» Розроблено Концепцію стійкого розвитку курорту Коблеве та основні супровідні документи для отримання статусу курорту місцевого значення. Визначено альтернативні варіанти розв’язання проблем та обґрунтовано оптимальні варіанти з урахуванням переваг і недоліків альтернатив; представлено фінансові моделі альтернатив з розрахунками показників їх ефективності; визначено прогнозні ефекти від реалізації альтернативних варіантів розвитку зони відпочинку Коблеве; проаналізовано найбільш значні ризики та здійснено їх комплексний кількісний аналіз.
Розроблення проектної пропозиції для участі у конкурсі Державного Фонду регіонального розвитку «Проект створення спортивної бази «Гребний канал» у селищі Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області»» Підготовлено проект «Створення спортивної бази «Гребний канал» у селищі Комінтернівське» та проектну пропозицію для участі у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку.
Концепція «Комплексне використання туристично-рекреаційного потенціалу Причорноморських територій України: інвестиційна платформа стійкого розвитку» Спільно з підкомітетом ВР України з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності; Міністерством аграрної політики і продовольства України; ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», розроблено проект Концепції комплексного використання туристично-рекреаційного потенціалу Причорноморських територій, який пройшов успішне публічне обговорення 09 грудня 2015 року в рамках круглого столу, на якому були присутні представники органів центральної та регіональної влади, голови сільських рад та підприємці, що успішно реалізовують проекти у рекреаційно-туристичній сфері
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 верес. 2015 р. Відповідно до договору № ЕС/ОРІДУ/2014 від 04 липня 2014 року про науково-технічне співробітництво було організовано та проведено 17-18 вересня 2015 року ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні». В організації науково-комунікативного заходу брали участь окрім кафедри управління проектами та Приватного акціонерного товариства «ЕКОММ СО» ще Науково-виробниче підприємство «Високі технології», «Асоціація міст України», Громадська організація Асоціація «Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати». За результатами проведення конференції було видано збірник матеріалів.
Ініційовано співробітництво з Європейською академією менеджменту EURAM 30 червня - 1 липня 2015 року міжнародний тренінг за участю Ханса Лундберга (Hans Lundberg), віце-президента Європейської Академії менеджменту EURAM (Брюссель, Бельгія) на тему «Інновації та підприємництво у сфері інформаційних технологій»
Ініційовано спільні наукові дослідження за напрямом «Підвищення ефективності менеджменту санаторно-курортної сфери» 01 липня 2015 року підписано договір про науково-практичну співпрацю з ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
2016 р.
Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними процесами Розроблено модель процесу державного антикризового проектного управління, визначено основні етапи процесу: моніторинг стану і наявних трендів керованої системи, фіксація її положення на траєкторії розвитку та визначення критичних точок; визначення можливих траєкторій розвитку та виокремлення бажаної траєкторії; розроблення/корегування планів дій у випадку появи негативного тренду; розроблення або перегляд і переоцінка портфелю проектів; реалізація стратегії через реалізацію портфелю проектів; контроль реалізації стратегії, тобто контроль результатів, процесів, та компетентності (здатності до змін);
Укладено навчальний посібник «Державний механізм антикризового управління соціально-економічними процесами на засадах проектного підходу», що є складовою інтегрованого навчально-атестаційного комплексу та забезпечує методичне наповнення факультативної дисципліни «Антикризове проектне управління в державному секторі»
Довідка про використання результатів НДР від 28.11.2016 р. № 01/6230/13, підписана начальником Головного управління ДСНС України в Одеській області, генерал-майором В.В. Федорчаком
Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 верес. 2016 р. Відповідно до договору № ЕС/ОРІДУ/2014 від 04 липня 2014 року про науково-технічне співробітництво було організовано та проведено 15-16 вересня 2016 року ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні». В організації науково-комунікативного заходу брали участь окрім кафедри управління проектами та Приватного акціонерного товариства «ЕКОММ СО», Науково-виробниче підприємство «Високі технології». За результатами проведення конференції було видано збірник матеріалів.
Відкрито нові спеціалізації кафедри управління проектами З 2016 р. на кафедрі здійснюється підготовка слухачів за трьома новими спеціалізаціями «Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами», «Управління проектами в туризмі», «Стратегічні комунікації»
Здійснено експертний супровід прогнозних, планових та програмних документів щодо розвитку туризму та курортів в Україні «Формування інвестиційної платформи розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Причорноморських територій Одеської області» - Одеська обласна рада, 22.03.2016 р.
«Розвиток туристичної інфраструктури міста Білгород-Дністровський» - Управління економічного розвитку Білгород-Дністровської міської ради, 26.03.2016 р.
«Фінансування пріоритетних галузевих державних та регіональних програм і проектів» - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 29.04.2016 р.
Проект «Стратегія розвитку туризму та курортів в Україні на період 2017-2024 р.р.», протягом року.
Проект «Програми розвитку туризму та курортів Одеської області на 2017-2020 р.р. – Департамент «Агентство з питань інвестицій та розвитку» Одеської ОДА, жовтень-листопад 2016 р.
2017 р.
Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними процесами Обґрунтовано інваріантну складову системи оцінювання проектів антикризового портфелю, що складається із ієрархічної структури критеріїв, показників та індикаторів; основними критеріями визначено адекватність цілей проекту, якість розробки ідеї проекту і змісту проектної документації, здійсненність проекту та ефективність і значущість результатів реалізації проекту;Формалізовано процес антикризового проектного управління в державному секторі.
Механізми формування системи стратегічних комунікацій в державному управлінні Здійснено аналіз сучасних стратегій і технологій стратегічних комунікацій, визначено можливості та обмеження щодо їх запровадження в державному управлінні
Регіональна рада підприємців Одеської області при Голові Одеської обласної державної адміністрації Завідувача кафедри управління проектами Безверхнюк Т.М. призначено радником Голови Одеської обласної державної адміністрації з питань розвитку туризму та залучення інвестицій (поза штатом)


НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

2011 р.

Безверхнюк Т.М., Котова Н.О., Попов С.А. Управління проектами в публічній сфері : навч. посібн. / Т.М. Безверхнюк, Н.О. Котова, С.А. Попов / За заг. ред.. Безверхнюк Т.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 2011. - 344 с.
У навчальному посібнику на основі сучасної методології проектно-орієнтованого підходу як нової філософії організації управління державними (публічними) проектами та програмами за моделлю "New public management" викладено найбільш принципові положення з основних інструментів державного та проектного менеджменту: теорії публічної політики та управління, концепції управління проектами, нормативно-правового регулювання проектної діяльності в публічній сфері, технології інноваційного державного управління тощо. Навчальний посібник спрямований на надання знань з основ проектного менеджменту і набуття навичок використання інноваційних інструментів в управлінні державними (публічними) проектами і програмами. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю освітнього напрямку "Управління проектами" та може бути використаний в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю освітнього напряму "Державне управління". Може бути корисним у практичній діяльності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Технологія розв'язання проблеми "ресурсної залежності" регіональної влади : метод. рек. / авт. кол. : Т.М. Безверхнюк, Л.Л. Приходченко, О.М. Ракоцило, Т.В. Сивак ; за заг. ред. Т.М. Безверхнюк. - К. : НАДУ, 2011. - 48 с.
У методичних рекомендаціях, виконаних в рамках комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування", викладено науково-обґрунтовану технологію створення ефективно діючої системи ресурсного забезпечення регіонального управління. В її основу покладено результати НДР "Розробка механізмів ресурсного забезпечення регіонального управління" (ДР № 0109U002689). Методичні рекомендації призначені для використання в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальностями освітнього напрямку "Державне управління" та в практичній діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
2012 р.

Сенча І.А., Василенко О.А. Статистичні моделі і методи у прикладних дослідженнях : навч.-метод. посібник. / І.А. Сенча, О.А. Василенко. - Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2012. - 200 с.
Навчальний посібник містить теоретичні відомості про основні математично-статистичні методи, що використовуються в прикладних дослідженнях, та їх реалізацію засобами Microsoft Excel та SPSS. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю професійно спрямованих прикладів і задач для самостійної роботи. Навчальний посібник спрямований на набуття вмінь користування статистичними методами обробки інформації у маркетингових, соціологічних та інших прикладних дослідженнях. Навчальний посібник розрахований на студентів та слухачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями: "управління проектами", "менеджмент організацій", "економіка підприємства" та "соціологія".
2013 р.

Технології та інноваційні механізми управління програмами розвитку регіонів та міст: навч:-метод. посіб. / Т.М. Безверхнюк, Н.О. Котова, О.М. Рокоцило, І.В. Руда, Т.В. Сивак ; / за заг. ред. Т.М. Безверхнюк. - Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2013. - 252 с.
У навчально-методичному посібнику на основі сучасної методології проектно-орієнтованого підходу, як нової філософії організації управління державними (публічними) проектами та програмами за моделлю "New public management", викладено найбільш принципові положення з основних інститутів державного та проектного менеджменту: теорії публічної політики та управління, концепції управління проектами, нормативно-правового регулювання проектної діяльності в публічній сфері, технології інноваційного державного управління, тощо. Навчально-методичний посібник спрямований на надання знань з основ проектного менеджменту і набуття навичок використання інноваційних інструментів в управлінні державними (публічними) проектами та програмами. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю освітнього напрямку "Управління проектами" та може бути використаний в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю освітнього напряму "Державне управління". Може бути корисним у практичній діяльності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Інтерактивні методи навчання слухачів за магістерською програмою "Управління проектами" : навч.-метод. посіб. / Т.М. Безверхнюк, В.М. Вишневська, К.В. Пєклун; за заг. ред. Т.М. Безверхнюк. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - 152 с.
У навчально-методичному посібнику на основі дидактичної теорії навчання обґрунтовано взаємозв'язок компетентнісного підходу до підготовки фахівців та інтерактивних методів організації навчання з акцентом на методику фасилітації самостійної роботи слухачів. Представлено модель організації навчання слухачів спеціальності "управління проектами" з використанням інтерактивних методів та надано методичні рекомендації для викладачів з підготовки до занять в інтерактивній формі. Запропоновано методичну систему розробки та використання інтерактивних форм і технік навчання: тренінг-семінар; ділові ігри; кейс-стаді" модераційні сесія. Наведено авторські розробки викладачів кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України щодо застосування інтерактивних методів навчання відповідно до навчального плану підготовки магістрів управління проектами. Навчально-методичний посібник розрахований на викладачів вищих навчальних закладів та може бути використаний в системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальностями освітнього напряму "Управління проектами" та "Державне управління".
2014 р.

Технологія управління соціальними проектами : монографія / Т.М. Безверхнюк, А.О. Левицький, К.В. Пєклун, І.В. Руда, І.А. Сенча, Т.В. Сивак / За заг. ред. Безверхнюк Т.М. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 351 с.
Монографія присвячена дослідженню питань ефективності розробки, організації виконання і контролю за фінансуванням державних соціальних проектів / програм та розробки технології управління соціальними проектами, базову складову якої формують: змістовна характеристика основних понять та традиційних технологій стратегічного проектування та управління соціальними проектами; організаційно-правовий механізм управління соціальними проектами; методологія розроблення соціальних проектів; управління ризиками соціальних проектів; інноваційні механізми управління соціальними проектами. Така постановка питання вперше зустрічається у вітчизняній літературі на рівні комплексних монографічних досліджень. Це повністю відповідає пріоритетам державної соціальної політики та міжнародним стандартам проектного менеджменту. Монографія розрахована на широке коло фахівців, які цікавляться проблемами соціального проектування та управління соціальними проектами і займаються цими питаннями у своїй практичній діяльності. Особливий інтерес вона становитиме для науковців, студентів і слухачів, аспірантів та викладачів, що спеціалізуються у сфері державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, та державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що здійснюють у своїй практичній діяльності заходи з реалізації проектів і програм соціального розвитку.

 Геоінформаційні технології у територіальному управлінні 6 матеріали наук.-практ. конф. 11-12 верес. 2014 р.  -  Одеса  : ОРІДУ НАДУ, 2014. -  182 с.
Збірник матеріалів видано за результатами проведення науково-практичної конференції на тему: "Геоінформаційні технології у територіальному управління", яка відбулася на кафедрі управління проектами 11-12 вересня 2014 року. Конференція проводилася з метою теоретичного обговорення шляхів підвищення ресурсного потенціалу територій за рахунок використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком для інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні місцевих органів публічної влади. Публікації в Збірнику присвячено двом концептуальним напрямам: пріоритетам та перспективам системного використання інструментів геоінформаційного моделювання і проектування в територіальному управлінні; прикладним аспектам використання технологій геоінформаційних систем в регіональному управлінні і територіальному плануванні.
PDF - детальніше

 Магістерська робота: написання, оформлення, захист : навч.-метод. посіб. для слухачів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» / Т.М. Безверхнюк, І.В. Руда, І.А. Сенча. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 120 с.
Навчально-методичний посібник містить методичні вказівки щодо основних вимог, структури, порядку, етапів та оформлення магістерської роботи й методологічні рекомендації щодо виконання основних структурних частин магістерської роботи за спеціальністю управління проектами. Посібник складається з двох розділів і змістовних додатків, що представлені у вигляді шаблонів основних документів з управління проектами.
2015 р.

Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 верес. 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 170 с.
Збірник матеріалів видано за результатами проведення ІІ міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Геоінформаційні технології у територіальному управління", яка відбулася на кафедрі управління проектами 17-18 вересня 2015 р. Конференція проводилася з метою теоретичного обговорення перспектив використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком та розроблення практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні регіональних і місцевих органів влади, підприємств різних галузей економіки з метою розвитку ресурсного потенціалу територій.
PDF - детальніше

Інформаційно-аналітичне видання за результатами виконання наукового дослідження на замовлення Коблевської сільської ради та ТОВ «Проджект Менеджмент Груп Україна» з розроблення Концепції стійкого розвитку зони відпочинку Коблеве та підготовки документів для оголошення природної території курортом місцевого значення.
Сенча І.А. Прийняття проектних рішень : навч. посібн. / укладач : І.А. Сенча – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 211 с. У навчально-методичному посібнику викладено відомості про розвиток теорії прийняття управлінських рішень як науки; сутність, особливості і зміст процесу прийняття проектних рішень та їх взаємозв’язок з етапами життєвого циклу проекту; методи, що використовуються на різних етапах процесу прийняття рішень; правила використання експерних оцінювань та методи обробки їх результатів. Посібник спрямований на надання знань з основ теорії прийняття управлінських рішень і набуття вмінь їх використання в управлінні проектами та програмами, що відповідає програмі нормативної дисципліни «Прийняття проектних рішень» та може бути корисним у практичній діяльності фахівців з управління проектами.
2016 р.

Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності : монографія / За заг. ред. Іжі М.М., Бабова К.Д., Безверхнюк Т.М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 626 с.
Монографія присвячена питанням підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту на засадах проектного підходу, зокрема акцент зроблено на розвиток ринку туристичних послуг та туристичного потенціалу Південного регіону України. Базову складову монографії формують: організаційно-правові аспекти управління проектами розвитку туристично-рекреаційного комплексу територій; теоретико-методологічні підходи до дослідження комплексного розвитку лікувально-оздоровчого туризму; методологія розроблення проектів посилення конкурентних переваг туристичного продукту на національному, регіональному та місцевому рівнях. Монографія розрахована на широке коло фахівців, які цікавляться технологіями проектного управління розвитком туристично-рекреаційної сфери і займаються цими питаннями у своїй практичній діяльності. Особливий інтерес вона становитиме для науковців, що спеціалізуються у сфері проектного управління, та державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що здійснюють у своїй практичній діяльності заходи з реалізації проектів і програм розвитку територій.

Геоінформаційні технології у територіальному управлінні: матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф. 15-16 верес. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 184 с.
Збірник матеріалів видано за результатами проведення ІІІ міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Геоінформаційні технології у територіальному управління", яка відбулася на кафедрі управління проектами 15-16 вересня 2016 р. Конференція проводилася з метою теоретичного обговорення перспектив використання геоінформаційних технологій в управлінні територіальним розвитком та розроблення практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень на рівні регіональних і місцевих органів влади, підприємств різних галузей економіки з метою розвитку ресурсного потенціалу територій.

«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні»
Детальніше


ВЗАЄМОДІЯ КАФЕДРИ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Орган державної влади / місцевого самоврядування та предмет взаємодії Результати взаємодії
2012 р.
Управління промисловості, економіки та інвестицій Одеської міської ради Підготовлено інвестиційний проект розвитку КП "Міськзелентрест" з метою розширення напрямків його діяльності, зокрема бізнес-план інвестиційного проекту "Ландшафтний дизайн" з надання послуг зі створення топіарних фігур та клумб реалізовано 16.08.2012 р. у Малиновському районі м. Одеси.
2013 р.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради Розроблено інвестиційний проект створення соціального готелю у м. Одеса та підготовці проектної документації для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування що проводиться Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню.
2014 р.
Виконавчий комітет Одеської міської ради Експертно-аналітичне супроводження управлінської діяльності міської ради. Розроблено інвестиційний проект "Створення комунальної установи "Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб" та подано до Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні з метою участі у конкурсі 2014 р.
Приватне акціонерне товариство "ЕСОММ Со" - офіційний дистриб'ютор Esri Inc. в Україні - ТОВ "ЕСРАЙ Україні" Підписано договір про співпрацю, в рамках якого проведено науково-практичну конференцію 11-12 вересня 2014 року на тему: "Геоінформаційні технології у територіальному управлінні". Кафедрі управління проектами надано ліцензію на передачу права на використання програмного продукту Esri, що забезпечує облаштування 31 навчального місця на сучасній ГІС-платформі в Навчальному центрі при кафедрі.
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України" Розроблено проектно-технічну документацію Національного проекту "Місто майбутнього".
Департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради - участь у науково-технічній раді КУ "Одеський зоологічний парк" з метою спільного розроблення Концепції стратегічного розвитку Одеського зоопарку.
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (спільно з Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради) - Проект "Створення комунальної установи "Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб", відповідно до рішення Ради Конкурсу від 24.09.2014 р., фінансуватиметься з державного бюджету у 2015 р. як переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.
Одеська обласна рада, Одеська обласна державна адміністрація, Асоціація туризму м. Одеса, Інститут курортології - Проведено круглий стіл на тему: "Концепція розвитку територіальних економічних кластерів туристичного спрямування в Одеській області" з метою експертного обговорення концептуальної пропозиції "Підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту". Проект здійснюється за підтримки голови Одеської обласної державної адміністрації та голови Одеської обласної ради.
2015 р.
Коблевська сільська рада Березанського району Миколаївської області. Розроблено Концепцію створення Курорту місцевого значення, проведено громадські слухання, представлено Концепцію на сесії Миколаївської обласної ради.
Комінтернівська селищна рада Комінтернівського району Одеської області. Розроблено Інвестиційний проект для участі у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку.
ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 09 грудня 2015 року організовано і проведено круглий стіл на тему «Комплексне використання туристично-рекреаційного потенціалу Причорноморських територій України: інвестиційна платформа стійкого розвитку».
2016 р.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Завідувача кафедри управління проектами Безверхнюк Т.М. Наказом Мінекономрозвитку України № 733 від 25.04.2016 року включено до складу Наукової ради з туризму та курортів
Міністерство освіти і науки України Професора кафедри управління проектами Лоханову Н.О. включено до складу Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України


ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ
КАДРІВ


   - Федорчак Віктор Васильович – кандидатська дисертація на тему: "Механізми розвитку системи екологічної безпеки на регіональному рівні", за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління - захист відбувся 1 листопада 2013 року у спецраді ОРІДУ НАДУ при Президентові України (науковий керівник – д.держ.упр., професор Т.М. Безверхнюк).
   - Тевелєв Дмитро Михайлович – кандидатська дисертація на тему: "Механізм координації діяльності суб'єктів державного регулювання ринку цінних паперів", за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління - захист відбувся 19 червня 2014 року у спецраді ОРІДУ НАДУ при Президентові України (науковий керівник – д.держ.упр., професор Т.М. Безверхнюк).
   - Парфьонов Ігор Вікторович – кандидатська дисертація на тему: «Державний механізм проектного управління регіональним розвитком в Україні» за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління - захист відбувся 25 червня 2015 року у спецраді ОРІДУ НАДУ при Президентові України (науковий керівник – д.держ.упр., професор Т.М. Безверхнюк).

   Докторанти:
   Сенча Ірина Анатоліївна, к.пед.н., доцент – науковий консультант, д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.

   Аспіранти денної форми навчання:
   Кубрак Олександра Олегівна – науковий керівник, д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.;
   Чернов Сергій Валерійович – науковий керівник, д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.;

   Аспіранти заочної форми навчання:
   Руда Ірина Віталіївна – науковий керівник, д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.;
   Сенча Сергій Анатолій - науковий керівник, д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.;
   Шаршаткін Данило Юрійович – науковий керівник, д.т.н., професор Левін М.Г.
   Лисенко Катерина Вікторівна – науковий керівник, д.т.н., професор Левін М.Г.
   Яковлев Станіслав Володимирович – науковий керівник, д.т.н., професор Левін М.Г.
   Лозовська Катерина Сергіївна – науковий керівник, к.держ.упр. Сивак Т.В.
   Биков Ігор Геннадійович – науковий керівник, к.держ.упр. Сивак Т.В.
   Лупашко Артур Павлович – науковий керівник, к.т.н., доцент Вишневська В.М.

НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНІ ЗАХОДИ ЗА УЧАСТЮ КАФЕДРИ 2010 р.


   
   - Щорічна науково-практична конференція "Економічні та фінансові процеси в умовах прогнозної невизначеності: регіональний аспект" - 28 травня 2010 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - Підсумкова науково-практична конференція за міжнародною участю "Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації" - 23 вересня 2010 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - 1-а Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи" - 7-9 жовтня 2010 року, м. Херсон, ХНТУ.
   - IV Міжнародний форум та виставка "Транспорт Росії", Ювілейне засідання комітету з транспорту держав СНД "Інтергальна логістика - інтегральні кадри" - 17-20 листопада 2010 року, Росія, м. Москва.

2011 р.


   - Науково-методичний семінар-нарада з удосконалення навчальних планів, програм та науково-методичного забезпечення навчального процесу підготовки магістрів управління проектами, 30 червня - 2 липня 2011 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - Підсумкова науково-практична конференція за міжнародною участю "Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика", 28 жовтня 2011 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.

2012 р.


   - Семінар-презентація результатів самостійної роботи слухачів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" "Альтернатива розвитку КП "Міськзелентрест", 24 квітня 2012 р., м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - Міжвузівська студентська конференція "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології", 26 квітня 2012 р., м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - Відкриті тренінги-презентації за спеціальністю "Управління проектами" "Інструменти мотивації персоналу органів публічної влади; сучасні технології та інструменти управління проектами в публічній сфері з метою підвищення компетентності працівників органів публічної влади, довіри громадян до влади, забезпечення зворотного зв'язку", протягом 2012 р., м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.

2013 р.


   - Науковий семінар "Технології управління соціальними проектами", 16 квітня 2013 року, 21 червня 2013 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - Методологічний семінар "Тренінговий цикл та формування його структури", 8 червня 2013 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - Стажування "Сучасний університет - проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок", 10-16 листопада 2013 року, м. Лодзь, Польща.

2014 р.


   - Міжнародна програма "Створення власного бізнесу в країнах ЄС на прикладі Польщі", 16 - 22 лютого 2014 року, м. Краків, Польща.
   - Щорічна міжвузівська студентська науково-практична конференція "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології", 24 квітня 2014 р. м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.
   - Науково-практична конференція "Геоінформаційні технології у територіальному управлінні", Кафедра управління проектами ОРІДУ НАДУ, 11-12 вересня 2014 р.
   - Науковий семінар «Технології управління соціальними проектами», кафедра управління проектами ОРІДУ НАДУ , 27 березня, 20 травня, 17 жовтня 2014 р.
   - Семінар з питань підвищення соціальної адаптації в сучасному суспільстві «Багатопрофільність професійно-трудової підготовки – шлях до підвищення соціальної адаптації в сучасному суспільстві», м. Одеса, Південноукраїнський Національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 12 червня 2014 р.
   - Круглий стіл на тему: «Концепція розвитку територіальних економічних кластерів туристичного спрямування в Одеській області», кафедра управління проектами ОРІДУ НАДУ, 20 жовтня 2014 р.
   - VІ Рішельєвські академічні читання «Європейські орієнтири реформування публічної служби в Україні», м. Київ, Національне агентство України з питань державної служби, 26 вересня 2014 р.
   - Міжнародний семінар з питань розвитку комунальної установи «Одеський зоологічний парк», включаючи засідання науково-технічного ради при КУ «Одеський зоологічний парк», м. Одеса, Одеська міська рада 2-3 жовтня 2014 р.
   - Науково-практична конференція за міжнародною участю. Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління» вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам, м. Київ, НАДУ при Президентові України, 6-7 листопада 2014 р.
   - Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: іновації, нелинейність, синергетика», м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 12-13 грудня 2014 р.

2015 р.


   30 червня – 1 липня 2015 року на базі тренінгового центру кафедри управління проектами відбувся міжнародний тренінг за участю Ханса Лундберга (Hans Lundberg), віце-президента Європейської Академії менеджменту EURAM (Брюссель, Бельгія) на тему «Інновації та підприємництво у сфері інформаційних технологій».
   - Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами», м. Коблево, 14-20 вересня 2015 р.
   - ІІ міжнародна науково-практична конференція «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні», кафедра управління проектами ОРІДУ НАДУ, 17-18 вересня 2015 р.

2016 р.


   - 10-та конференція за мiжнароднoю участю з Управління проектами та Microsoft Project – 31 березня – 01 квітня 2016 р., м. Київ, компанія «Майкрософт Україна».
   - Інтенсивний курс «Комунікації в рекламі та PR» - 31 березня – 03 квітня 2016 р., Вища школа комунікацій, м. Київ.
   - Круглий стіл «Туризм та інвестиції» - 21 квітня 2016 р., м. Білгород-Дністровський Одеська обл.
   - Інформаційний семінар-нарада з питань фінансування пріоритетних галузевих державних та регіональних програм і проектів, який відбувся у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – 29 квітня 2016 р., м. Київ.
   - Круглий стіл «Національна вища освіта в галузі комунікацій: стан та перспективи», організована Міністерством інформаційної політики – 1 червня 2016 р., м. Київ, Укрінформ.
   - Міжнародна конференція «Брендинг дестинацій: запорука побудови успішної репутації», організована Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у співпраці з UNWTO – 21 червня 2016 р., м. Київ.
   - ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні» - 15-16 вересня 2016 р., кафедра управління проектами ОРІДУ НАДУ.
   - Міжнародний урбаністичний форум «Територія для розвитку. Берег і місто» - 17-23 вересня 2016 р., смт Сергіївка, Б.-Дністровський р-н, Одеська обл.
   - Міжнародна науково-практична конференція «Містобудівне планування і управління прибережними територіями» - 19-20 вересня 2016 р., смт Сергіївка, Б.-Дністровський р-н, Одеська обл.
   - Публічні слухання щодо обговорення та внесення пропозицій та зауважень до проекту «Програми розвитку туризму та курортів Одеської області на 2017-2020 рр.» 10.11.2016 р.
   - ІІІ міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для України», 25.11.2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

2017 р.


   - навчально-практичний семінар «Державна політика в галузі розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні. Застосування європейських підходів до розвитку сільських територій в українському контексті. Вивчення та поширення кращих практик в Україні», у рамках реалізації Проекту Європейського Союзу «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні», 6-7 квітня 2017 р., м. Одеса, ОРІДУ НАДУ;
   - спільне засідання Ради туристичних міст і регіонів України та Наукової ради з питань туризму Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 26-27 квітня 2017 р., м. Одеса, Одеська міська рада;
   - XVIII Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології», 27 квітня 2017 р., м. Одеса, ОРІДУ НАДУ.

НАУКОВІ ЗВ'ЯЗКИ КАФЕДРИ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ


   - Українська асоціація управління проектами - Формування стилю корпоративної культури підприємств та бізнесу України на основі проектного управління та проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів, а також розробка форм і методів навчання, розвитку інноваційних напрямів управління проектами.
   - Національний авіаційний університет - Розробка нового навчального плану для слухачів спеціальності "Управління проектами".
   - Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради - Експертно-консультаційне супроводження соціальних проектів.
   - Управління морегосподарським комплексом, транспорту та зв'язку Одеської ОДА - Проходження слухачами кафедри управління проектами стажування, отримання матеріалів для написання магістерських робіт.
   - Інститут Морегосподарства і підприємництва - Участь у виставці-конференціїї.
   - Біляївська міська рада - Проходження слухачами кафедри управління проектами стажування, отримання матеріалів для написання магістерських робіт.
   - ООО "Сармонт Менеджмент Юкрейн" - Проходження слухачами кафедри управління проектами стажування, отримання матеріалів для написання магістерських робіт.
   - Приватне акціонерне товариство "ЕСОММ Со" - підписано договір про співпрацю та проведено науково-практичну конференцію "Геоінформаційні технології у територіальному управлінні".
   - Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації - Експертно-консультаційне супроводження інвестиційних проектів.
   - Робоча депутатська група «За економічний розвиток» в Одеській обласній раді - спільна робота над розробленням концепції підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту. Проведено круглий стіл з метою публічного обговорення розробленої концепції.
   - Асоціація туризму м. Одеса - розроблення маркетингової стратегії розвитку туристичної галузі «Велика Одеса». Проведено серію модераційних сесій з метою виявлення та узгодження інтересів основних заінтересованих сторін.
   - ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України - спільні наукові дослідження за напрямом «Підвищення ефективності менеджменту санаторно-курортної сфери»