Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра Менеджмент організацій

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Наукова діяльність  Навчальний процес та науково-дослідницьку діяльність у Одеському регіональному інституті державного управління забезпечують висококваліфіковані наукові та педагогічні кадри кафедри «Менеджменту організацій».

  Викладачі кафедри ведуть активну наукову роботу - приймають участь в конференціях та науково-дослідних роботах, публікують наукові праці у фахових виданнях, розробляють методичне забезпечення дисциплін та випускають підручники.

  Викладачі кафедри приймали участь у виконанні науково-дослідних робіт за темами:
 • «Розробка теоретико-методологічних засад експертно-аналітичного та науково-методичного забезпечення діяльності органів регіонального (територіального) управління»;
 • «Механізм інноваційного розвитку на регіональному рівні»;
 • «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку механізму стратегічного управління: регіонально-трансформаційні питання соціально-економічного напряму»;
 • «Розроблення моделі управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування»;
 • «Розробка концептуальних засад реформування системи регіонального управління».
  За останні роки викладачами кафедри видано 5 підручників з грифом МОН України.

  Для вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології та перспектив їх розвитку, розробки навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці майбутніх фахівців, викладачі кафедри менеджменту проходять стажування у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та наукових установах. Підвищення кваліфікації викладачі проходять на підставі договорів, укладених з підприємствами, організаціями, науковими установами, навчальними закладами.

  За кафедрою «Менеджмент організацій» закріплена 41 учбова дисципліна. Серед них:
 • основи менеджменту;
 • управління персоналом;
 • економіка підприємства;
 • бізнес-планування;
 • бухгалтерський облік та аудит;
 • інвестиційний менеджмент;
 • фінансовий менеджмент;
 • економічна безпека;
 • бізнес-адміністрування та ін.
  Зростання науково-педагогічної кваліфікації кадрового складу забезпечується наявністю на кафедрі аспірантів. Тематика дисертаційних робіт актуальна і відповідає профілю кафедри.

  За роки існування кафедри відбувся захист трьох кандидатських дисертацій:
 • Логвиненко В.В., кандидат технічних наук по спеціальності «Суднові енергетичні установки» на підставі захисту дисертаційної роботи на тему «Оптимізація режимів роботи суднового морозильного комплексу» (2004 р.)
 • Рябцун С.В. на тему «Розвиток системи сценарного планування діяльності підприємств сфери послуг» (2005 р.)
 • Мельниченко О.С. «Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління корпоративними правами держави (регіональний аспект)» (2008 р.)
 • Буряченко О.Є. «Пенсійна система в Україні: історія становлення і теоретичні засади розвитку на сучасному етапі національного державотворення» (2017 р.)


  Випускниці спеціальності «Менеджмент організацій» працюють на кафедрі менеджменту організацій:
 • Мельниченко Олена Сергіївна, к.держ.упр., доцент кафедри;
 • Савенкова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри;
 • Горголюк Яна Юріївна, старший викладач кафедри.


  Всеукраїнська підсумкова науково-практична конференція

  Щорічно в ОРІДУ НАДУ при Президентові України відбувається Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід». З 25 жовтня 2013 року вперше розпочала роботу секція №10 «Інструменти менеджменту в системі публічного управління» кафедри менеджменту організацій. Щорічно в роботі секції приймають участь як представники ОРІДУ, так і представники з інших ВНЗ України.

  Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

  З 2000 року в квітні місяці кафедрою менеджменту організацій ОРІДУ проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Сучасний менеджмент: моделі стратегії, технології», в якій приймають участь студенти, аспіранти, слухачі із всіх регіональних інститутів державного управління, а також інших ВНЗ міста Одеси, України та ближнього зарубіжжя (Молдови, Білорусії, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччини). За результатами конференції всі учасники нагороджуються подяками та дипломами. В 2017 році відбулася XVІІІ конференція.

  Науково-дослідна робота студентів

  Із 2010 року на кафедрі менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України діє семінар «Науково-дослідна робота студентів». Студентам надається можливість проявити свої здібності, навики та уміння в дослідницькій та науковій роботі. До кожного студента викладачі проявляють індивідуальний підхід згідно за інтересами та майбутнім баченням професії. За результатами конкурсу між студентськими роботами та рішення конкурсної комісії Інституту, роботи переможці представляються для участі у ІІ етапі Всеукраїнських науково-дослідних робіт студентів. Серед студентів, які приймами активну участь та одержали нагороди слід відмітити: Добровольську К.В, Тиховського О.С., Ткаченко Я.Ю.

  Всеукраїнська студентська олімпіада

  Щорічно відповідно до наказу МОНмолодьспорту «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» на кафедрі менеджменту організацій поводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади, в якому приймають участь студенти 2-5 курсів денної форми навчання з напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування». Переможці першого етапу рекомендуються та мають змогу прийняти участь у другому етапі Олімпіади з таких дисциплін, як: «Інвестування», «Економіка підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Маркетинг», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій». Студентам дається можливість прийняти участь в Олімпіадах, які відбуваються в провідних ВНЗ Києва, Донецька, Харкова, Полтави та ін. Серед студентів, які приймали участь в ІІ етапах Олімпіади та гідно представляли наш інститут слід відмітити: Ткаченко Я.Ю., Якименко А.В., Храбана С.В., Катюху О.І.

  Номінації, за якими студенти ОРІДУ отримали нагороди:
 • «За знання методів фінансового менеджменту»: Якименко Юлія (2014 р.)
 • «Менеджер-координатор»: Лиса Ганна, Гончарова Вікторія (2017 р.).


  Науково-методичні семінари

  На базі кафедри менеджменту організацій кожного року для підвищення ефективності роботи проводяться методичні семінари, які присвячуються різним напрямкам та методам стосовно підготовки фахівців в галузі «Менеджмент і адміністрування».

  Серед таких семінарів слід відмітити, науково-методичні семінари з викладачами кафедри менеджменту організацій за такими темами:
 • 1 Завдання викладачів кафедри щодо виконання технологічних вимог з навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Додаток 14 до Ліцензійних умов) (завідувач кафедрою Красностанова Н.Е., професор Паламарчук В.І.).
 • 2. Завдання викладачів кафедри з підготовки акредитаційної справи щодо підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня і другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» (завідувач кафедрою Красностанова Н.Е., професор Паламарчук В.І.).
 • 3. Про готовність навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри до проведення акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» (завідувач кафедрою Красностанова Н.Е., професор Паламарчук В.І.).
 • 4. Особливості підготовки та проведення виробничої практики 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня та 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня (завідувач кафедрою Красностанова Н.Е., доцент Майданюк С.І.).
 • 5. Завдання викладачів кафедри у забезпечені якісної підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» (професор Паламарчук В.І.).


  Для опрацювання методів та принципів менеджменту викладачі та студенти кафедри постійно приймають активну участь у семінарах, організатором яких виступає Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області. Дані заходи надають студентам можливість наблизитися до реалій сучасного бізнес-середовища, оскільки їх основні питання присвячені бізнес-планування, міжнародному маркетингу на ринку ЄС, системі стандартизації та сертифікації в Україні, стандартам та продукції в ЄС, способам та механізмам проникнення на ринки ЄС.