Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра української та іноземних мов

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНавчально-методична діяльність
Навчальні модулі

Факультет Публічного управління та адміністрування

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

1.«Ділова українська мова в публічному управлінні (лексико-граматичний аспект)»
2.«Професійна іноземна мова в публічному управлінні»

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

1.«Іноземна мова у професійній діяльності»

Факультет Менеджменту та бізнес технологій

Спеціальність «Проектного менеджменту»

1.«Наукова та технічна іноземна мова»

Програма підготовки бакалаврів

1.«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
2.«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Факультет Менеджменту та бізнес технологій

Програма підготовки магістрів

1.«Професійно-орієнтовна іноземна мова»

Методичні видання

1.Ділова українська мова в публічному управлінні» (лексико-граматичний аспект): робоча програма дисципліни Н.074.7 «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні» для слухачів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», денна, заочна, вечірня форми навчання, 1 курс/ Укладач: Г.Г. Стойкова. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 15 с.
2. Васильєва Г.В. Методичні розробки. Лексико-граматичні вправи з німецької мови (частина ІІІ) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовкиМенеджмент. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2015. - 40 с. (50 примірників).
3.Методичні розробки лексико-граматичного матеріалу з німецької мови для вступників до ОРІДУ НАДУ при Президентові України. / Укладачі: Васильєва Г.В., Черняєва І.А. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 57 с. (1,6 о.в.а.)
4. Навчально-методична розробка "Тестування:типи тестів, методи тестування, аналіз результатів тесту" / Укладач Васильєва Г.В. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 43 с. (1,2 о.в.а.)
5.Васильєва Г. В. Програма іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) нормативної навчальної дисципліни, підготовки бакалаврів, галузі знань «Менеджмент і адміністрування, напряму «Менеджмент». - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 47 с.
6.Робоча програма з навчальної дисципліни «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування", кваліфікація "Доктор філософії" / Укладач: Колісніченко Н.М. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – 15 с.
7.Робоча програма з навчальної дисципліни «Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою» для докторів філософії спеціальності 074 "Публічне управління і адміністрування" / Укладач: Колісніченко Н.М.- Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2015. – 20 с.
8.Робоча програма дисципліни «Професійна іноземна мова в публічному управлінні» Н.074.7 «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні» для слухачів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», денна, заочна, вечірня форми навчання, 1 курс/ Укладачі:Кузьменко Ю.О., Філіпова Т.В., Маєв А.П. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 15 с.
9.Документознавство / Довідник термінів і понять / Укладач: Г.Г. Стойкова. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. - 100 с
10.Англо-український та Українсько-англійський словник на тему "Вибори" для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання спеціальності "Державне управління" / Укладач Кемарська Т.Г. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013 - 37 с. (1,1 о.в.а.)
11.Методичні розробки з англійської мови для слухачів спеціальності "Державне управління" денної та заочної форм навчання "Europe in 12 lessons" ч.1 / Укладачі: І.А.Пуленко та Є.М.Яцун. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 1,8 о.в.а.
12.Методичні розробки з французької мови для вступників спеціальності "Державне управління" та "Публічне адміністрування" (теоретичний матеріал, вправи та ключі до вправ) / Укладач: Пуленко І.А. - Одеса: ОРІДУ НАДУ,2013. - 43 с. (1,2 о.в.а.)
13.Методичні розробки лексико-граматичного матеріалу з англійської мови для вступників до ОРІДУ НАДУ при Президентові України / Укладачі: Т.П. Сазикіна, І.А.Черняєва, Є.М. Яцун. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - 57 с. - 57 c. (1,6 о.в.а.)
14. ФіліповаТ.В., Черняєва І.А. Робоча програма факультативної навчальної дисципліни «німецька мова у професійній діяльності», галузь знань «Державне управління», спеціальність «Державне управління». - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2015. – 9 с.
15. Яцун Є.М. Методичні рекомендаціі "Europe in 12 lessons". - Частина 3. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016.- 27 с.
16. Яцун Є.М. Методичні рекомендації «Managerial skills» для студентів 2 курсу факультету «Менеджмент». - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 15 с.