Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра української та іноземних мов

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНаукова діяльність


Аспіранти кафедри

1. Войновський М.М. «Організаційно-правові засади забезпечення інституційної спроможності місцевого самоврядування в Україні». Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування
2.Самойленко А.П. "Соціальне партнерство як механізм взаємодії органів місцевого самоврядування, профспілок та організацій роботодавців». Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Науково-дослідна робота


НДР «Публічне управління вумовах децентралізації: удосконалення реалізації секторальних реформ у регіональному вимірі» (березень-вересень 2017 року) разом із Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Публікації викладачів кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Монографії

1. Kolisnichenko N. Multiple Systems, Multiple Approaches: National Organizational Arrangements for the Delivery of Public Administration Education and Training / In Quest of excellence: Approaches to enhancing the quality of public administration education and training. - Edited by A .Rosenbaum. - United Nations and IASIA, 2015. - 367 p. - P. 143-170.
2.Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів : монографія / О. А. Войцева, Т. Ю. Ковалевська, Г. Г. Стойкова та ін. / за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської. – Одеса : ПолиПринт, 2015.– 330 с.
3.Стойкова Г.Г. Українська мова: науковий стиль. Навчальний посібник. / Г.Г. Стойкова. 2-е видання. - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2013. - 88 с.
4.Українці: етнос і мова / В. Г. Таранець. Монографія. - Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2013. - 364 с.

Наукові статті

1. Current communicative approaches and interactive methods in foreign language teaching for future managers and civil servants / Н.М. Колісніченко, К.О.Горшкова, Є.М.Яцун, Г.В.Васильєва // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 19. - Mode of access: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/%D0%95-19.pdf
2.Іnteractive learning methods as a means to improve civil servants training / Т.Романенко, О.Кубрак // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 19. – 190 с.- С.131-143.
3.Кolisnichenko N. Managerial challenges of education (school) districts // Public management : collection. — № 1 (6) — march 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — 218 p. - P. 129-139.
4. Колісніченко Н.М. Modern theories in leadership training: applying principles for competencies development // Вісник НАДУ. - Серія “Державне управління”: Випуск № 3. - 2016. - C. 117-123.
5. Колісніченко Н.М. Зв’язки з громадою (сommunity-relations - CR) як технологія вирішення ключових проблем комунікативної діяльності вітчизняної системи місцевого самоврядування //Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 18. – 131 с. - C. 120-131. - Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/%D0%95-18_1.pdf
6.Колісніченко Н.М., Привалова Н.В. Світовий досвід моніторингу працівників приватних організацій: запозичення методів та методик в системі державної служби // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. - Вип. 3 (67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 144 с. - C. 107-113.
7. Колісніченко Н.М., Sakhanenko S. The prerequisites for consolidated local communities in Ukraine // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — 218 с. - C.151-158.
8.Колісніченко Н.М., Войновський М.М. Між житловими товариствами та ЖЕКами: становлення державницької моделі управління багатоквартирними будинками // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. ОРІДУ / [голов.ред. М.М. Іжа]. - Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - 136 с. - С. 14-19.
9.Колісніченко Н.М. Участь громадян в управлінні територіями у контексті демократичної децентралізації // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. ОРІДУ / [голов.ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (62). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 173 с. – С. 98-102.
10 Колісніченко Н.М. Реформи державної служби: останні тенденції світового масштабу // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. ОРІДУ до 20річчя / [голов.ред. М.М. Іжа]. Вип.. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. –С.187-193.
11 Колісніченко Н.М. Кафедра української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України у формуванні іншомовної комунікативної компетентності державних службовців та майбутніх менеджерів // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. ОРІДУ до 20річчя / [голов.ред. М.М. Іжа]. Вип.. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С.218-222.
12Маєв А.П. Шляхи інституціоналізації регіонального управління в сучасній Україні // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. ОРІДУ / [голов.ред. М.М. Іжа]. - Вип. 2 (66). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. - 136 с. - С. 79-84.
13Маєв А.П. Державна регіональна політика в Україні: передумови цілі, законодавче забезпечення / А.П. Маєв // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць ДРІДУ. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. - Вип. 2 (25). – С. 168-179.
14 Maiev Andrii. Formation of State Regional Policy in Ukraine Subject to European Experience / Izha Mykola // Journal of Public Administration, Finance and Law. – Iasi, Romania.: Special Issue 2/2015. – P. 195-208.
15Пуленко І.А. Різні грані інтенсивного метода навчання англійської мови / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: «Філологія». – С. 34-38.
16Пуленко І.А., Сазикіна Т.П.Критерії розмежування категорії експресивності та емоційності в публіцистичних англомовних текстах // Мова і культура. Наукове видання.-Вип. 15. - Том У (159). - 2012. - Київ: КНУ ім. Т.Шевченко, Видавничий Дім Дмитра Бураго. - С. 112-117.
17Стойкова Г.Г. Мовний патріотизм як складник національного патріотизму // Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. Випуск № 16. - Одеса: Астропринт, 2013. - С. 223-227.
18Стойкова Г.Г. Мовне будівництво у Вінницькій області // Мова : зб. наук. праць Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2013. - № 19. - С. 12-15.
19Стойкова Г.Г. Мовне будівництво як репрезентант мовної політики // Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - Одеса: Астропринт, 2012. - С. 202-206.
20Стойкова Г.Г. Досвід мовного будівництва у країнах світу // Сборник научных трудов SWORLD. Одесса: ФЛП Жмай О.В. - Вип. 1.Том 22: Философия и филология, 2013. - С. 91-96.
21 Філіпова Т.В.Сучасні тенденції формування професійного менталітету державних службовців // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наук. праць ОРІДУ. Випуск 1 (53). - 2013. - Одеса: ОРІДУ НАДУ. - С. 194-198.

Тези доповідей

1.Колісніченко Н.М. Європейські принципи підвищення кваліфікації публічних службовців / Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: матеріали наук.-практ. конф., 15 груд. 2016 р. ; за заг. ред. М. М. Іжі, В. М. Кривцової. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 316 с. - C. 250-253.
2.Колісніченко Н.М.Децентралізація в дії: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 428 c.
3. Колісніченко Н.М.Децентралізація в дії: освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 428 с. - C. 98-100.
4. Колісніченко Н.М.Виклики сьогодення систем державної служби: аналіз проблем та підходів // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія та практика державної служби”, м. Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 11 листопада 2016 р. - C. 175-177.
5. Колісніченко Н.М.Комунікативні навички як складова міжособистісних навичок державних службовців // Матеріали щорічної науково-практичній конференції за міжнародною участю “Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект”, м.Київ, НАДУ, 3–4 листопада 2016 року. - C. 243-245.
6. Колісніченко Н.М. Роль міжнародних організацій в еволюції комунікації задля розвитку. - Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 24 грудня 2015 р. / За заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - 313 с. - C. 198-202.
7.Колісніченко Н.М. Діалогова комунікація влади і громадян в управлінні територіями / Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф. 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 178 с. - C. 82-85.
8.Колісніченко Н.М. PhD and doctoral programs in public administration: world experience // Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : Зб. статей для проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 трав. 2016 р. ; Електронне наукове видання – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 212 с. - С.73-76.
9.Колісніченко Н.М. Державний, приватний та волонтерський сектори: порівняння систем управління. - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С.189-190
10.Колісніченко Н.М. Освіта як складова соціо-гуманітарного простору: регіональний вимір / Розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації : матеріали наук.-практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України та з нагоди 5-річчя кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 29 квіт. 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 312 с. – С. 273-277.
11.Колісніченко Н.М. Переваги та недоліки партисипативної моделі управління / Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції [Електронний ресурс] : зб. статей для проведення І Всеукр. наук.-практ. конф. 21-22 трав. 2015 р. : Електронне наукове видання. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 474 с. – С. 181-183.
12.Васильєва Г.В. Responces to challenges in language education / Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 Жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 –428 c.
13.Васильєва Г.В. Система контролю знань в контексті забезпечення якості навчання // 3-тя міжнародна наукова-практична конференція "Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у вищих навчальних закладах на сучасному етапі". - Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. - С. 42-43.
14.Васильєва Г.В. Лексичне наповнення модульних тестів / «Нові підходи до навчання іноземних мов: підвищення якості освіти – шлях до формування інтелектуального капіталу». Матеріали XXIУ школи-семінару. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна . – Харків: 09 червня 2015. – С. 74-76.
15.Васильева Г.В. Social aspect of intercultural discourse (соціальний аспект міжкультурного дискурсу). - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С. 172-173.
16.Горшкова К.О., Кемарская Т.Г. Окказионализм как фактор развития языковой компетенции изучающего иностранный язык / Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 Жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 – 428 c.
17.Кемарська Т.Г. Метод аналізу конкретної ситуації як спосіб розвитку мовних навичок за допомогою мотивуючих видів комунікативної діяльності, відтворюючих реалії сьогодення, при підготовці держслужбовців : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 25 жовтня 2013 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - С. 131.
18.Кемарська Т.Г. Оn some aspects of language learning motivation. - Реформування публічного уравління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С. 290-291
19.Кубрак О.О.Зарубіжний досвід планування розвитку туризму/ Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 Жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 – 428 c.
20.Кубрак О.О., Вишневська В.М. Фандрайзинг як залучення додаткових ресурсів для підтримки соціально значущих ініціатив : Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С. 266 – 267.
21.Маєв А.П. Система регіонального управління Французької Республіки // Розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації : матеріали наук.-практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України та з нагоди 5-річчя кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 29 квіт. 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. - С. 132-134
22.Петров І.Л., Сазикіна Т.П. Реформування системи управлінських кадрів на місцевому рівні // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 25 жовтня 2013 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - С. 153.
23.Петров І.Л., Сазикіна Т.П. Decentralization and transition reforms: anticorruption experience of post-soviet republics of central Аsia. - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С. 149-150
24.Петров І.Л.,Сазикіна Т.П. Brittonicisms in English as the Linguistic and Multicultural Historical Effects. - Інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом», присвяченої 150-річчу ОНУ ім.. І.І. Мечникова та 55-річчю ф-ту РГФ. Кафедра іноземних мов природничих факультетів. - 17 квітня 2015 р. - Ел. видання.
25.Пуленко І.А., Сазикіна Т.П. Різні грані інтенсивного навчання англійській мові / Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 Жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 – 428 c.
26.Пуленко І.А., Сазикіна Т.П. Необхідні якості та особливості поведінки керівника-лідера // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 25 жовтня 2013 р. - Вип. 2. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - С. 124.
27.Пуленко І.А., Сазикіна Т.П. Іmperatives for changing educational systemsin the post communist countries. - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С. 108-109.
28.Пуленко І.А., Сазикіна Т.П. Метод поетапної концентричної організації учбового матеріалу у процесі інтенсивного навчання іноземним мовам у вищому навчальному закладі. - Інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом», присвяченої 150-річчу ОНУ ім.. І.І. Мечникова та 55-річчю ф-ту РГФ. Кафедра іноземних мов природничих факультетів. - 17 квітня 2015 р. – Ел. видання.
29.Романенко Т.І. Тhe importance and challenges of leadership research/ Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 Жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 – 428 c.
30.Романенко Т.І. Сучасні проблеми організації управлінського труда муніципальних службовців. - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С.299-300
31.Стойкова Г.Г.Мовне будівництво якскладова державного будівництва / Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 Жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 – 428 c.
32.Стойкова Г.Г. Науковець та його мова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 25 жовтня 2013 р. - Вип. 2. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - С. 169-170.
33. Стойкова Г.Г. Основні аспекти щодо мовної стійкості в Україні / Г. Г. Стойкова // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць. – Вип. 5. – Том 1. – Одеса : Вид. Дім «Гельветика». – С. 160-165.
34. Стойкова Г.Г. Щодо мовної стійкості в регіонах України / Розвиток системи регіонального управління в умовах децентралізації : матеріали наук.-практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України та з нагоди 5-річчя кафедри регіональної політики та публічного адміністрування. 29 квіт. 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 295-296.
35. Стойкова Г.Г. Про використання фахового наукового мовлення. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти : матеріали наук.-практ. конф. до 20-річчя ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 29 травня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 134-135.
36.Стойкова Г.Г. Думки про національну ідею. - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С.112
37.Філіпова Т.В. Формування управлінсько-комунікативної компетентності державних службовців як фактор розвитку комунікаційної діяльності органів публічної влади// Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством Матеріали наук.-практ. 28 квітня 2016 року. – Одеса: ОРІДУ, 2016. – С. 99- 102.
38.Філіпова Т.В.Роль Німеччини в євроінтеграційних процесах: історичний аспект// Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України Матеріали наук.-практ. 19 травня 2016 року. – Д: ДРІДУ, 2016. – С. 62- 65.
39.Філіпова Т.В.,Філіпова О.І. Соціокультурна історія та вплив наукових досліджень фізиків м. Одеси на розвиток економіки півдня України/ Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 –428 c.
40.Філіпова Т.В.Розвиток мовної особистості державних службовців як умова підвищення професіоналізму на державній службі //Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект”. - Матеріали наук.-практ. 03 листопада 2016 року. – Київ: НАДУ, 2016. – С. 87- 89.
41.Філіпова Т.В. Основні пріоритети підвищення ефективності системи освіти в Одеській області // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 25 жовтня 2013 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. - С. 70.
42.Філіпова Т.В Розвиток мовної особистості державних службовців як умова формування управлінсько-комунікативної компетентності. - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С.301-302
43. Яцун Є. М. Тестування як ефективний засіб організації контролю у навчанні іноземної мови / Реформування Публічного Управління: Теорія, Практика, Міжнародний досвід: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 Жов. 2016 р.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016 – 428 c.
44. Яцун Є. М. Тестування, як ефективний засіб організації контролю у навчанні іноземної мови. - Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жовтня 2015 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015 – 396 с. - С.303-304

Наукові семінари

1. Оказіоналізм як фактор розвитку мовної компетенції того, хто вивчає іноземну мову (Горшкова К.О., Кемарська Т.Г.) - Січень 2017 р.
2.Іншомовна комунікативна компетентність державних службовців (Колісніченко Н.М.) - Червень 2017 р.